You are here

Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde, Futbol Takımlarında Stratejik Bir Yol Haritası Oluşturmak ve Bir Model Olarak A Milli Futbol Takımı Örneği

In The Process All Framing Up, Making Up A Strategic Road Map And A Sample Of A National Football Team As A Model

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Football teams are one of the most important association among sport organizations. Be- Spor Yüksekokulu cause of their economical, social and cultural structure, they begin to influence the so- ciety with their vision, mission values and polcy they believe in. In recent years Total Qualty Management applications aim to devolop and improve the İletişim Adresi the organizations. It also effect sport activities, especially football and football clubs, which Turgay Biçer are forced to change, develop, improve their structure and become a good organizati- Marmara Üniversitesi on. Healthy organizational behaviours among football teams will help to upgrade their ima- Beden Eğitimi ve ge and prestige among world - and European football teams. Being a world team needs Spor Yüksekokulu to reach consistent successes, to have realistic, specifics aims, to apply all these facts. Telefon Planning strategic maps which one of the Total Quality applications, will help our vfoot- 0216 308 5661 ball teams to set up right vision, mission and values.This research includes the strategic map, study of National football team all member of the team participate to this study to develop a strategic map which has began in 2002 and continued till 2004.
Abstract (Original Language): 
Futbol takımları, sportif organizasyonların önemli kurum ve örgütlerinden biridir. Ekono¬mik, sosyal ve kültürel yapılarından dolayı toplumun ve toplumların vazgeçilmez olgula¬rı haline gelmiş, üstlendikleri vizyon, misyon, ilke ve değerlerin yanı sıra, izledikleri poli¬tikalar toplumun büyük kesimlerini etkisi altına alan özellikler taşımaktadır. Son yıllarda başlayan ve sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi temel alan Toplam Kalite Yö¬netimi (TKY) ve uygulamaları, sporu ve her türlü sportif branşları da etkilemekte ve özel¬likle futbolu, futbol kulüplerini, değişime, gelişmeye, yapılarını iyileştirmeye ve sağlam bir kurumsal yapı oluşturmaya zorunlu kılmaktadır. Spor kulüplerinin gözde branşı ve ülkemiz açısından önem taşıyan futbol takımlarının UEFA kriterlerinin zorlaması, futbolun ve futbol kulüplerinin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel durumlar yukarıda bahsedilen değişimi hızlandırmaktadır. Futbol takımların doğru ve sağlıklı bir yapılanması, günümüz koşullarına uyması ve AB yo¬lunda emek harcayan ülkemizin hem Avrupa, ve Dünyadaki prestijini ve imajını değişti¬recek, hem de ulusal ve kulüp takımlarımızın saygınlığını perçinleyecektir. Futbol takımlarının bir dünya takımı olması, kalıcı ve tutarlı başarılar ortaya koyması için ciddi, başarılı, önemli, saygın ekonomik ve sosyal kurum ve organizasyonlar da olduğu gibi sağlıklı, gerçekçi, günün koşullarına uygun, özünü, yapısını, hedeflerini, faaliyet alan¬larını, doğru tanımlayan stratejik bir yol haritası oluşturma gereği ve önemi, kendini bir kez daha göstermektedir. Toplam Kalite uygulamalarının bir çalışması olan yol haritası çalışmaları, futbol takımla¬rımızın, vizyon, misyon, ilke değer ve politikalarını doğru oluşturmaları ile başlayacaktır. Bu çalışma futbol takımlarına yol göstermek ve bir ön çalışma modeli olarak, A milli takı¬mının 2002 de Dünya Kupasının ardından başlatılan 2004 yılında yeni dönemle başlayan ve tüm bireylerinin katılarak birlikte oluşturdukları Stratejik yol haritası çalışmasını kap¬samaktadır.
68-73

REFERENCES

References: 

1. Biçer Turgay, Spor İşletmelerine Yeni Bir model Olarak NLP Uy¬gulamaları.
2. Dinçer Ömer, Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, Timaş Basım Tic. 1992, İstanbul
3. Doğan Elife, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Academplus yay. 2002, Ankara.
4. Ersen Haldun, Topyekün Mükkemmelleşme Sürecinde, İnsan Kaynakları Ve Kalite, Maestro yay. 2002, İstanbul.
5. Koçel Tamer, İşletme Yönetimi, Beta Yayınevi, 1998, İstanbul
6. Özveren Mina, Toplam Kalite Yönetimi, Alfa yay. 1997, İstanbul.
7. Rıdvan Yurtseven, Stratejik Yönetim Sürecinde Misyon Kavramı, İş¬letme İktisadi Enstitüsü dergisi, sayı 29, yıl, 1998, İstanbul
8. Senge Peter, 5. Disiplin, Y.K.Yayınları, İstanbul, Ekim 2000, İstan¬bul.
9. Stephan Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, inkılap Kitabevi, 1998, İstanbul.
10. Yayınlanmamış Bildiri, II, Spor Bilimleri Sempozyumu, 2000, İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com