You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ

Analysis of Candidate Teachers’ Stress Level in Terms of Different Variables

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the stres level of candidate teachers in terms of some demographic variables. In this study which has been carried out with the participation of total 1587 candidate teachers ’’Scale of Depression, Anxiety and Stress’’ is used which is translated to Turkish by Akın and Çetin (2007). In analysis of data, arithmetic mean, t-test, variance analysis and Scheffe test techniques were used. Analysis results show that stress level of candidate teachers doesn’t differentiate according to gender, family, smoking and alcohol, accomodation and education variables. However, it is found that the stress level of candidate teachers differentiates meaningfully according to variables such as; worry of appointment, the way of choosing the department, the lecturers’ attitude during the lesson and income. In this study, a deduction has been made by evaluating and discussing all findings within the scope of literature, and some proposals have been suggested.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada amaç, öğretmen adaylarının stres düzeylerini bazı demografik değişkenler çerçevesinde incelemektir. Toplam 1587 öğretmen adayının katıldığı araştırmada, Akın ve Çetin (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, t-testi, varyans analizi ve scheffe test teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları; öğretmen adaylarının stres düzeylerinin ‘genelde stresli’ durumda olduğu ve bu stres düzeylerinin cinsiyet, aile, sigara ve alkol kullanma, barınma ve öğrenim görme durumu değişkenlerine göre farklılaşmadığını göstermiştir. Ancak öğretmen adaylarının stres düzeylerinin, atanma kaygısı, bölümü tercih şekli, öğretim elemanlarının dersteki tavırları ve gelir durumu değişkelerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmada bu bulgular, literatür çerçevesinde ele alınıp, tartışılarak bazı sonuçlara ulaşılmış ve buna göre birtakım öneriler sunulmuştur.
229
241

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, Ü. K. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
Akın, A. ve Çetin, B. (2007). Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği (DASÖ) Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması, Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 241-268.
Arabacı, R. (2006). Okulda stres ve başa çıkma teknikleri. [Online]: Retrieved on 02-February-
2013, at URL: http://www.kisiselbasari.com/Yazi.asp?ID=386.
Avşaroğlu, S. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme ve
Stresle Başa Çıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi.” Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya.
Avşaroğlu, S. ve Üre, Ö. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar
Verme ve Stresle Başaçıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 85-100.
Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapilandirilmasi ve öğretmen yetiştirme sorunu.
[Online]: Retrieved on 04-March-2013, at URL:
http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman.
Baloğlu, M. ve Bardakçı, S. (2010). Güncellenmiş Öğrenci Yaşamı Stres Envanteri’nin
Türkçeye Uyarlanması, Dil Geçerliği ve Ön Psikometrik İncelenmesi, Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (33), 57-70.
Bozkurt, N.(2004). İlköğretim Öğretmenlerinde, Stres Yaratan Yaşam Olayları ve Stresle
Başaçıkma Tarzlarının Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
Caine, R.N and Caine, G. (2002). Beyin Temelli Öğrenme (Çev: Gülten Ülgen), Ankara: Nobel
Yayıncılık.
Çermik, H., Doğan, B. ve Şahin, A. (2010). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının
Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 28 (2), 201-212.
Deveci, S. E., Çalmaz, A. ve Açık, Y. (2012). Doğu Anadolu’da Yeni Açılan Bir Üniversitenin
Öğrencilerinde Kaygı Düzeylerinin Sağlık, Sosyal ve Demografik Faktörler İle
İlişkisi, Dicle Tıp dergisi, 39 (2),189-196.
Dost, T. M. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22), 132-142.
Durmuş, L. ve Aşçıoğlu, M. (2005). The Effect of Social Isolation Stress on Learning in Male
Juvenile Rats, Journal of Health Sciences, 14(1) 52-56.
Durna, U. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından
İncelenmesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (1), 319-343.
Göçet, E. (2006). “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Stresle Başaçıkma
Tutumları Arasındaki İlişki.” Yayımlanmamış yükseklisans tezi, Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Gözütok, F. D. (2000). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Gündoğar, D., Gül, S. S., Uskun, E., Demirci, S. ve Keçeci. D. (2007). Üniversite
Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi, Klinik
Psikiyatri,10,14-27
Gündüz, B.,Çapri, B.ve Gökçakan, Z. (2012). Examining of the Burnout Level of University
Students, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 38-55.
Hacıömeroğlu, G. ve Taşkın, Ş. Ç. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih
sebepleri. [Online]: Retrieved on 17-February-2013, at URL: http://www.eab.org.tr.
http:// www.ogretmenatama.com. (Erişim: 26.06.2012).
Kara, D. (2009).The Factors Causing Stress in Education Life and The Study of Students’
Attitudes in Coping With Stress According to Their Families’ Features, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 255-263.
Kızılçaoğlu, A. (2003). Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının
Profili. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 88-105.
B.Akpınar / Öğretmen Adaylarının Stres Düzeylerinin 240 Çeşitli Değişkenler…
Koç, H. E. (2006). “Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerine Göre Stresle Başa Çıkma
Stratejilerinin İncelenmesi.” Yayımlanmamış yükseklisans tezi, On Dokuz Mayıs
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
Kumral, O. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik
Algıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 25, 92-102.
Nalçacıoğlu, İ. (2010). Öğrenmede Beyinsel İncelikler. İlkadım dergisi, Sayı 268. [Online]:
Retrieved on 01 January -2013, at
URL:http://www.ilkadimdergisi.net/taxonomy/term/56.
Naylor, C. (2001). Teacher workload and stress: an ınternational perspective on human costs
and systemic failure. bctf research reports section III. [Online]: Retrieved on 24-July-
2006, at URL: http://www.bctf.ca/ResearchReports.
Oktar, İ. ve Bulduk, S. (2005). Ortaöğretim kurumlarinda çalişan öğretmenlerin davranişlarinin
değerlendirilmesi. [Online]: Retrieved on 25-February-2013, at URL:
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/medergi/19.htm.
Oral, B. (2004). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları,
Eğitim Araştırmaları, 15 (4), 88-98.
Otacıoğlu, S. G. (2008). Müzik Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15),103–116.
ÖEİMG Raporu, (2013). Öğretmen eğitimi, istihdamı ve mesleki gelişimi, ön komisyon raporu.
[Online]: Retrieved on 23-February-2013, at URL:
ankara.meb.gov.tr/teftis/images/stories/.../ura_18_n_rapor_ttkb.doc.
Ören, N. ve Türkoğlu, H. (2006). Öğretmen Adaylarında Tükenmişlik. Muğla Universitesi
Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 16.
Özbek, R. (2007). Ögretmen Adaylarının Ögretmenlik Meslegini Tercih Etmelerinde Kisisel,
Ekonomik Ve Sosyal Faktörlerin Etkililik Derecesine İliskin Algıları, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145-159.
Özdemir, E. ve Üzel, D. (2010). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanı
Özelliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (20), 122 – 152.
Pehlivan, B. K.(2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 4 (2),151-168.
Sarıtaş, M. (2009). Öğretmen Adaylarının Stres Kaynakları ve Stres Yönetiminde Başvurdukları
Yöntemler. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim Ege Üniversitesi,
İzmir.
Satisfaction of teacher candidates waiting for Assignment, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23): 257 – 271.
Selek, F. (2012). Atanamayan öğretmene psikolojik destek verilsin. [Online]: Retrieved on 13-
January-2013, at URL:
http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=545094.
Şar, A.H., Işıklar, A. ve Aydoğan, İ. (2012). Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarının Yaşam
Doyumunu Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 257 – 271.
Şen, H. Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili
Öğretmenlik Özellikleri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 99-116.
Şişman, M. (1999). Öğretmenliğe Giriş, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Tarhan, N. (2012). Stres zekânın ve öğrenmenin düşmanı. [Online]: Retrieved on 27-January-
2013, at URL:http://www.haberler.com.
Taşpınar, M. (2011). Öğretmen Adaylarının, Öğretim Elemanı İletişim Becerilerine Yönelik
Görüşlerinin İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Örneği). 20.Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayında sunulmuş bildiri, Mehmet Akif Üniversitesi, Burdur.
Temel, E., Bahar, A. ve Çuhadar, D. (2007). Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve
Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2 (5),107-118.
Torun, A. (1996). Stres ve Tükenmişlik İçinde Endüstri ve Örgüt Psikolojisi(Ed.Tevruz, S. P.)
İstanbul: Türk Psikologlar Derneği ve Kalder Yayınları.
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 229-241 241
Tutar, H. (2007). Katı Olan Her İş Sanallaşıyor veya İşgörenin Artan Yalnızlığı Üzerine:
Kuramsal Bir Yaklaşım, İş, Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 9
(2),117-141.
Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen Aadaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına
İlişkin Görüşleri, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1).
Yöndem, Z. D. ve Bıçak, B. (2008). Öğretmen Adaylarının Öfke Düzeyi ve Öfke Tarzları.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (2),1-15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com