You are here

Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation of Prospective Teachers’ Metacognitive Awareness in terms of Some Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the metacognitive awareness of prospective teachers according to their gender, field of study and the average number of books they read in a year excluding textbooks. The study was conducted in accordance with this purpose, and the sample of the study consists of prospective teachers who were senior students at Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education in the 2014-2015 academic years spring semester and 1475 randomly selected prospective teachers in the teacher certification program. In the study, the 52-item “Metacognitive Awareness Inventory” was used in order to determine the metacognitive awareness levels of prospective teachers. The inventory was originally developed by Schraw and Dennison (1994) and it was adapted to Turkish by Akın, Abacı and Çetin (2007). The findings of the study reveal that the metacognitive awareness of prospective teachers does not differ significantly in the total extent of the scale according to their gender, but differs significantly according to their field of study and the average number of books they read in a year excluding textbooks.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıklarını; cinsiyet, branş ve bir senede ders kitabı haricinde okudukları ortalama kitap sayısına göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde son sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları ile öğretmenlik sertifikası programına devam eden öğretmen adaylarından rastgele seçilmiş 1475 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla orijinali Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen; Akın, Abacı ve Çetin (2007), tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan 52 maddelik “üstbilişsel farkındalık ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının ölçeğin toplam boyutunda; cinsiyetlerine göre, anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı ancak branşlarına ve bir senede ders kitabı haricinde okudukları ortalama kitap sayılarına göre anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir.
513
548

REFERENCES

References: 

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık
Akın, A., Abacı, R., & Çetin, B. (2007). The validity and reliability study of the Turkish version of the Metacognitive Awareness Inventory. Educational Science: Theory & Practice, 7 (2) 655-680.
Akın, A. & Abacı, R. (2011). Biliş ötesi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Bakioğlu, B., Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E. & Çakır, R. (2015). Öğretmen adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1) 22-33
Berns, G. S., Blaine, K., Prietula, M. J., & Pye, B. E. (2013). Short-and long-term effects of a novel on connectivity in the brain. Brain connectivity, 3(6) 590-600.
Bloom, B. S. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (2.Edition). Translete: Özçelik, D.A. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (6. Edition). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Edition). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Domino, G., & Domino, M. L. (2006). Psychological testing: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw Hill.
Ghasemi, A. & Zahediasl, S.(2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International Journal of Endocrinology Metabolism. 10(2) 486-489
Gunstone, R. F. & Northfield, J. (1994). Metacognition and learning to teach. International Journal of Science Education. 16 (5) 523-537.
Howard, J. (2013). Reading changes brain's connectivity, study suggests. Retrieved December 30, 2015. From:http://www.huffingtonpost.com/2013/12/30/reading-change-brain connectivity_n_4504566. html
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Edition). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Kışkır, G. (2011). Öğretmen adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Korum, U. (1985). Matematiksel İstatistiğe Giriş (3. Edition). Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
Kummin, S. & Rahman, S. (2010). The relationship between the use of metacognitive strategies and achievement in english. Procedia Social and Behavioral Sciences. 7(C) 145-150
Leech, N.L., Barlett, K.C., & Morgan, G.A. (2005). SPSS for intermediate statistics; use and interpretation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Nunnaly, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
Mahiroğlu, A. (2012). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede gelişmeler ve yenilikler. Demirel, Ö. & Kaya, Z. (Ed.), Eğitim bilimine giriş (In 7. Edition) (p.373-419). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Mehmet BARS, Behçet ORAL – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(4), 2016, 513-548
548
Oral, B. & Bars, M. (2015). Pedagojik formasyon adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeylerine ilişkin algılarının incelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.16-18 Nisan 2015-Niğde: Bildiriler (p.49)
Pallant, J. (2005). SPSS survival manual (2.Edition). Avustralya: Allen Unwin Press.
Raines-Eudy, R. (2000). Using structural equation modeling to test for differential reliability and validity: an empirical demonstration. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 7 (1) 124-141.
Yıldırım, S (2010). Üniversite öğrencilerinin biliş ötesi farkındalıkları ile benzer matematiksel problemleri çözmeleri arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
Zakaria, E., Yazid, Z. & Ahmad, S. (2009), Exploring Matriculation Students’ Metacognitive Awareness and Achievement in a Mathematics Course. The International Journal of Learning. 16 (2) 333-348.
Zulkiply, N., Kabit, M.R., & Abd Ghani, K. (2008). Metacognition: What roles does it play in students’ academic performance?. The International Journal of Learning, 15 (11) 97-105.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com