You are here

SINIF VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKULARI

NEGATIVE EVALUATION FEARS OF TEACHER CANDIDATES STUDYING AT THE DEPARTMENTS OF PRIMARY SCHOOL TEACHING AND SOCIAL STUDIES EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the negative evaluation fears of teacher candidates studying at the departments of primary school teaching and social studies teaching according to several variables. Research data are collected from about 588 teacher candidates who study at Primary School Teaching and Social Studies Education Departments in Primary Education, Faculty of Education, Niğde University in 2014-2015 School Year. Descriptive survey model is used in the study. Data is collected through “Fear of Negative Evaluation Scale” which is developed by Leary (1983) and adapted into Turkish by Çetin, Doğan and Sapmaz (2010). The data are analyzed with IBM SPSS 21.0 program. T-test and one –way analysis of variance (ANOVA) are used in the analysis of the data. A significant difference is determined in the study between the department variable and fear of negative evaluation while there is no significant difference between the gender, education of parents and level of class variables and the fear of negative evaluation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, sınıf eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının olumsuz değerlendirilme korkularının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma verileri, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dallarında öğrenim görmekte olan 588 öğretmen adayından elde edilmiştir. Betimsel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada; veri toplama aracı olarak; Leary (1983) tarafından geliştirilen ve Çetin, Doğan ve Sapmaz (2010) tarafından Türkçe ’ye uyarlanmış hali olan “Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının anabilim dalı değişkeni ile olumsuz değerlendirilme korkusu düzeyi arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiş, cinsiyet, anne babanın eğitim durumu ve sınıf düzeyi değişkenleri ile öğretmen adaylarının olumsuz değerlendirilme korkusu düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
289
307

REFERENCES

References: 

Aktepe, V. (2005). “Eğitimde Bireyi Tanımanın Önemi.” Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2):15-24.
Bilge, F. ve Kelecioğlu, H. (2008). “Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği - Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri.” Eurasian Journal of Educational Research, 32:21-38.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analiz el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çam, S., Sevimli, D. ve Yerlikaya, E. (2010). “Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeği’ne (ODKÖ) İlişkin Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1): 132-140.
Sınıf ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Olumsuz…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 22, Nisan 2016
303
Çetin, B., Doğan, T. ve Sapmaz, F. (2010). “Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” Eğitim ve Bilim, 35(156): 205-216.
Çetin, B., İlhan, M. ve Yılmaz, F. (2014). “Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Akademik Risk Alma Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyonla İncelenmesi.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1): 135-158.
Dilbaz, N. (1997). “Sosyal Fobi.” Psikoloji Dünyası Dergisi, 1: 18-24.
Doğan, T. (2009). Bilişsel ve Kendini Değerlendirme Süreçlerinin Sosyal Anksiyete Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Erkan, Z., Gürçay, S. ve Çam, S. (2002). “Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Ana Baba Tutumları ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10: 73.
Fidan, N. ve Erden M. (1994). Eğitime giriş (5. Baskı). Ankara: Meteksan Matbaacılık.
Güven, İ. (2010). Türk eğitim tarihi. Ankara: Naturel Yayıncılık.
Karademir, T. (2011). İşiten ve İşitme Engelli Futbolcularda Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Anne Baba Tutumları Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2006). Eğitimde bireysel farklılıklar, (2. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Küçükahmet, L. (1986). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
MEB. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı (Taslak baskı). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Emre ÜNAL-Soner ARIK-Bahar UZUN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 22, Nisan 2016
304
Özgüngör, S. (2006). “Öz Bilinç, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Performans Odaklı Sınıf Algısı ve Not Yönelimi.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(19): 1-8.
Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (ikinci baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Tosun, M. (2013). Din Görevlilerinde Olumsuz Değerlendirilme Korkusu-Özgüven İlişkisi (Afyonkarahisar Örneği). Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com