You are here

KPSS’YE GİRECEK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINAV KAYGILARI İLE ÖZ DUYARLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CİNSİYET VE KPSS’YE HAZIRLANMA DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ

A REVIEW ON THE RELATION BETWEEN EXAM ANXIETIES AND SELF-COMPASSION LEVELS OF TEACHER CANDIDATES ACCORDING TO GENDER AND STATUS OF PREPARATION KPSS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to investigate the relation between the exam anxieties of classroom teacher candidates to take Public Personnel Selection Exam (KPSS) exam and their self-compassion levels. In accordance with this aim, Teacher Exam Anxiety Scale, which was developed by Özsarı (2008) and Self-Compassion scale, which was adapted into Turkish by Akın and Abacı (2007) were used in the study. These scales were applied on 181 teacher candidates studying in Classroom Teaching Department. Results of this study shows that Teacher Exam Anxiety levels of teacher candidates are high and their self-compassions are at medium level. Teacher Exam Anxiety levels of teacher candidates who participated in the study increase as their self-compassion levels go down. Teacher Exam Anxiety levels of female teacher candidates and of the the ones who attended to private teaching institutions are higher at a significant level than the levels of male teacher candidates and the ones who did not go private teaching institutions in spite of this, it was determined that gender variable did not cause any significant difference in Self-Compassion level/point. No significant difference was found between the answers of teacher candidates to the question, “How do you study for KPSS?" and the scores they got from Teacher Exam Anxiety Scale and its sub-dimensions.
Abstract (Original Language): 
KPSS sınavına girecek sınıf öğretmeni adaylarının sınav kaygıları ile öz-duyarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Özsarı (2008) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Merkezi Sınavı Kaygı Ölçeği ile Türkçe uyarlaması Akın, Akın ve Abacı (2007) tarafından yapılan öz-duyarlık ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçekler Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı son sınıfta öğrenim gören 181 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının öğretmenlik merkezi sınav kaygı düzeylerinin yüksek olduğu, öz duyarlık düzeylerinin de orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının öz duyarlık düzeylerinin arttıkça öğretmenlik merkezi sınav kaygılarının düştüğü belirlenmiştir. Öğretmenlik merkezi sınav kaygı düzeylerinin kadın sınıf öğretmeni adaylarının erkek sınıf öğretmeni adaylarınınkine göre, dershaneye giden öğretmen adaylarının da dershaneye gitmeyen öğretmen adaylarına göre anlamlı düzeyde yüksek olması araştırmada elde edilen diğer sonuçlardır.
223
244

REFERENCES

References: 

Akın, Ü., Akın, A., ve Abacı, R. (2007). “Öz-Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 1-10.
Alyaprak, İ.(2006). Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Asıcı, E.,ve Karaca, R. (2014). Öğretmen Adaylarında Affetme Özelliği ve Öz-Duyarlık. The Journal of Academic Social Science Studies, 27. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2428. 15 Haziran 2015 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
KPSS’ye Girecek Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınav Kaygıları İle Öz Duyarlık Düzeyleri…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 22, Nisan 2016
239
Baştürk, R. (2007). “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’na Yönelik Tutumları.” Çağdaş Eğitim, 345: 15-22.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.,K., Akgün, Ö.,E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Çetin, Ş. (2013). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) Yönelik Kaygılarının İncelenmesi”. Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 42 (197): 158-168.
Endler, N.S., Brian, J.C., Parler, J.D.A. & Bagby, R.M. (1992). “Self-Report of Depression and State-Trait Anxiety: Evidence for Differential Assessment.” Journal of Personality and Social Psychology, 63 (5): 832-838.
Eraslan, L. (2005). “Kamu Personeli Seçme Sınavı’na Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Psiko-Sosyal Durumlarının Belirlenmesi.” Öğretmen Dünyası, 12: 19-21.
Ergün, M. (2005). “İlköğretim Okulları Öğretmen Adaylarının KPSS’deki Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kastamonu İli Örneği).” Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2): 311-326.
Erkan, Z. (2002). “Sosyal Kaygı Düzeyi Yüksek ve Düşük Ergenlerin Ana-Baba Tutumlarına İlişkin Nitel Bir Çalışma.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (10): 120–133.
Gençtan, E. (1993). İnsan olmak. (12. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Gündoğdu K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). “Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri.” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (2): 35-43.
İkiz, E., ve Totan, T. (2012). “Üniversite Öğrencilerinde Öz-Duyarlık ve Duygusal Zekânın İncelenmesi.” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1).
Ömür SADİOĞLU-Gönül ONUR SEZER
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 22, Nisan 2016
240
Kapıkıran, S. (2002). “Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısının Bazı Psiko-Sosyal Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (11): 34-43.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kızılçaoglu, A. (2003). “Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Profili.” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10): 87-106.
Kirkpatrick, K. L. (2005). Enhancing Self-Compassion Using a Gestalt Two-Chair Intervention. Unpublished doctoral thesis. Austin: The University of Texas.
MEB (2015). Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 12.2.2016 tarihinde http://mevzuat.meb.gov .tr/html/ogratam a_2/ogratama_1.html adresinden alınmıştır.
Neff, K. D. (2003a). “Self-Compassion: an Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself”. Self and Identity. 2(2): 85-102.
Neff, K. D. (2003b). “Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion”. Self and Identity. 2(3): 223-250.
Neff, K. (2009). M. R. Leary ve R. H. Hoyle (Edt.), Handbook of ındividual differences ın social behavior. Guilford Press.
Neff, K. D. (2011). Self-Compassion, Self-Esteem and Well-Being. Social and Personality Psychology Compass. 5 (1):1-12. http:/ /onlinelibrary .wiley.com /doi/10.1111/j.1751-9004.2010.00330.x/epdf. 15 Haziran 2015 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
Öveç, Ü. (2007). Öz-Duyarlık İle Öz-Bilinç, Depresyon, Anksiyete ve Stres Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, Sakarya.
KPSS’ye Girecek Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınav Kaygıları İle Öz Duyarlık Düzeyleri…
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 22, Nisan 2016
241
Özsarı, İ. (2008). Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin KPSS Merkezi Sınavı Odaklı Gelecek Kaygıları ve Mesleki Beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
Öztürk, E (2006). Varyans Analizi (ANOVA-MANOVA). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (Ed). Ş.Kalaycı, 131-167.
Saban, A., Korkmaz, İ. ve Akbaşlı, S. (2004). “Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları.” Eurasian Journal of Educational Research, 17: 198 – 208.
Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). “KPSS’ye Girecek Mezun ve Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk ve Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7 (2): 953-974.
Yurdabakan, İ. (2005). Grup Rehberliği Programının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları (Ed). Erkan, S. Kaya, A., Ankara: PegemA Yayıncılık, 227-236.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com