You are here

ALGIN ÖĞRENME TEORİSİ YAŞAM BOYU DEĞİŞEREK VE GELİŞEREK ÖĞRENME (Öğrenmeye Sosyal Psikolojik Bir Bakış)

INFORMAL LEARNING THEORY: LIFE-LONG LEARNING CHANGED AND DEVELOPED (A Social Psychological View on Learning)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This paper exhibits basic features of lifelong education and possible forms of learning. Informal learning is elaborated in more details than other forms. The process of informal learning is a real example of lifelong education where an individual has total control over the learning process and its results by choosing learning forms that suit them best at a particular time (reading the written materials, communication with people from their real or virtual surroundings, exchange of experiences, learning on mistakes...). The paper emphasizes the importance of information and communications technologies in the process of informal learning, i.e. lifelong education. It is argued as a result of this study that this theory may contribute to education in issues like effective learning, changing/transforming as a whole class, and functional schooling. In addition, emphasizes the importance of information and communications technologies in the process of informal learning, i.e. lifelong education.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, yaşam boyu eğitim ve öğrenmenin temel özelliklerini sergileyen algın (informal) öğrenme tanıtılmıştır. Algın öğrenme üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Algın öğrenme süreci, bireysel bir öğrenme süreci olarak bireyin öğrenme sürecinde seçimler yapması ve tam kontrolün bireyin kendisinde olması bakımından yaşam boyu öğrenme sürecine (yazılı materyallerin okunması, gerçek ya da sanal kişilerle iletişim kurulması, deneyim değişiminin yaşanması ve hataların öğrenilmesi gibi konularda…) tam bir örnektir. Çalışma sonunda, bu kuramın etkili öğrenme, sınıfça değişme/dönüşme ve işlevsel okul gibi konularda eğitime önemli katkıları olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca, algın öğrenme süreci, yani yaşam boyu eğitim bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini vurgulamaktadır.
1-16

REFERENCES

References: 

AİTCHİSON, J. (2004). “Lifelong learning in South Africa: dreams and
delusions.”, International Journal of Lifelong Education, 23 (3), 517–544.
AKBAŞ, O.; ÖZDEMİR, S.M. (2002; Yaz-Güz). “Avrupa Birliğinde Yaşam
Boyu Öğrenme”, Milli Eğitim Dergisi, 155–156.
AKTAN, C. (2007). Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni
Paradigmalar, Yaşar Üniversitesi Yayını, İzmir.
AYHAN, S. (2005). Dünden Bugüne Yaşamboyu Öğrenme. Yaşamboyu Öğrenme
Sempozyum Bildirileri ve Tartışmalar, Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü ve Pegem Yayıncılık, Başbakanlık.
BEYCİOĞLU, K.; KONAN, N. (2008; Bahar). “Yaşam Boyu Öğrenme ve
Avrupa Eğitim Politikaları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 24.
BÜLBÜL, S. ( 1991). Türkiye’de Halk Eğitimi, AÖF Yayını, 215, Eskişehir.
BUDAK, Y. (2009). “Yaşamboyu Öğrenme ve İlköğretim Programlarının
Hedeflemesi Gereken İnsan Tipi”, GÜ. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 3,
693–708.
CROSS, J. (2007). Informal Learning, Rediscovering Natural Pathways That
Inspire Innovation and Performance, Pfeiffer, 2007.
ÇOLAKOĞLU, J. (2002; Yaz-Güz). “Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyonun
Önemi”, Milli Eğitim Dergisi, 155–156.
DEHMELL, A. (2006). “Making a European Area of Lifelong Learning a Reality?
Some Critical Reflections on the European Union’s Lifelong Learning
Policies.” Comparative Education, 42 (1), 49–62.
DEMİR, S. (2010). “İnformal Eğitim ve İşyerinde Öğrenme”,
http://www.dergimiz.biz/?p=30 adlı internet sitesinden 16.04.2010 tarihinde
alınmıştır.
DEMİREL, M. (2010). “İlköğretim Programlarına Yaşam Boyu Öğrenme
Becerileri Açısından Eleştirel Bir Bakış”,
http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/583.pdf adlı internet sitesinden
17.04. 2010 tarihinde alınmıştır.
DEMİREL, M. (2009). “Yaşam Boyu Öğrenme ve Teknoloji”, Hacettepte
Üniversitesi. http://www.iet-c.net/publications/ietc2009.pdf adlı internet
sitesinden 28. 03. 2010 tarihinde alınmıştır.
DUMAN, A. (2005). Türkiye’de Yaşam Boyu Öğrenme Siyasalarını
Oluştur(a)mamanın Dayanılmaz Hafifliği, Yaşamboyu Öğrenme
Sempozyum Bildirileri ve Tartışmalar, Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü ve Pegem Yayıncılık Başbakanlık.
ERSOY, A.; YILMAZ, B. (2009). “Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye’de Halk
Kütüphaneleri”, Türk Kütüphaneciliği, 23, 4, 803–834.
POLAT, C. (2006). “Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi
Okuryazarlığı Öğretimi”, A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 30,
249–266.
TEYFUR, M. (2007). Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar, N. SAYLAN (edt.),
Eğitim Bilimine Giriş, (371–412), Anı Yayıncılık, Ankara.
TURAN, S. (2005; Güz). “Öğrenen Toplumlara Doğru Avrupa Birliği Eğitim
Politikalarında Yaşam Boyu Öğrenme”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi,
C. 5, No. 1, 87–98.
UZEL, N.; GÜL, A. (2010). “Öğretimde Yeni Stratejiler ve Etkileri”, Gazi
Üniversitesi, http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/422.pdf adlı internet
sitesinden 25.03.2010 tarihinde alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com