You are here

MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, analyzing the lifelong learning competences of students who are studying at vocational schools, which have an important role in making students acquire lifelong learning competences both as a higher education and occupational institution. The study is a model of survey. 231 students, who study at different departments and classes of a vocational school of a newly-established university in the western part of Turkey, were chosen and included in the study using the method of random sampling. The research data was collected via the scale of lifelong learning competences developed by Şahin(2010), and the results were evaluated with the SPSS 20 programme. Frequency, per cent, mean, standard deviation, t test, Anova test calculations were made in order to find answers to the research questions. The lifelong learning competences of the students were found to be good according to the results of the study. A meaningful difference wasn’t discovered between the departments. It has been concluded that the lifelong learning competences increase as the class level increases. In conclusion, it would be useful that vocational schools should prepare their programs in a qualified way that helps students develop lifelong learning competences and plan the teaching process accordingly.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin kazandırılmasında hem bir yüksek öğretim kurumu olarak; hem de mesleki eğitim açısından bakıldığında önemli bir yere sahip olan meslek yüksek okullarında; öğrenim gören öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma tarama modelinde olup; araştırmanın çalışma grubunu batıda yer alan yeni kurulmuş bir üniversitenin meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş ,farklı bölüm ve sınıflarda okuyan 231 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırma verileri Şahin (2010) tarafından geliştirilen yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ölçeği ile toplanmış ve sonuçları SPSS 20 programında değerlendirilmiştir.Araştırmanın sorularına cevap bulabilmek için frekans, yüzde, aritmetik ortalama,standart sapma ,t testi ,tek yönlü varyans analizi(Anova testi) hesaplamaları yapılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri iyi seviyede bulunmuştur. Bölümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf seviyesi yükseldikçe yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin de arttığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak meslek yüksek okullarının programlarını öğrencilerde yaşam boyu öğrenme yeterliklerini geliştirecek nitelikte hazırlamaları ve ona uygun öğretim sürecini düzenlemeleri faydalı olacaktır.
FULL TEXT (PDF): 
26-35

REFERENCES

References: 

Adams, D.N. (2007). Lifelong learning skills and attributes: The perceptions of Australian secondary school
teachers. Issues in Educational Research, 17, 1-12.
Akkuş, N. (2008). Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Göstergesi Olarak PISA Sonuçlarının Türkiye Açısından
Değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniverisitesi Eğitim Bilimleri ABD, Eğitim Programları ve
Öğretim Bilim dalı.
Appley, D. (2001). The Covert Curriculum: The Lifelong Learning Skills You Can Learn in College, 20.12.2012
tarihinde http ://www.hammiverse.com/apbio/ student_success_resources/ lifelong_ learning_skills. tarihinde
adresinden ulaşılmıştır.
Arsal, Z.(2011). Lifelong Learnıng Tendencies of the Prospective Teachers İn The Bologna Process in Turkey.
ATTE Annual Cnference 2011:Teachers’ Life-cycle from Initıal Teacher Educatıon to Experienced Professional,
Latvia University, Riga 496-509.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:04 ISSN: 2146-9199
34
Aspın, N. D. & Chapman, J. D. (2000). Lifelong Learnıng: Concepts And Conception. İnternatıonal Journal of
Lifelong Educatıon, Vol:19 No.1 , 2-19.
Avrupa Komisyonu (2002). European report on qualıty indicators of lifelong learnıng. Fifteen qualıty indicators.
European Commissıon report, Directorate-General for Educatıon and Culture, Brussels .16.10.2012 tarihinde
ulaşılmıştır.
Avrupa Komisyonu (2007). Key Competences For Lifelong Learnıng European Reference Framework.
ec.europa.eu/...learning/keycomp_en.pdf 18.10.2012 tarihinde ulaşılmıştır.
Berberoğlu, B. (2010). Yaşam Boyu Öğrenme İle Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Açısından Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ndeki Konumu. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management ,Cilt:5 Sayı:2.
Beycioğlu, K. ve Konan, N.(2008). Yaşam Boyu Ögrenme Ve Avrupa Eğitim Politikaları. Electronic Journal of
Social Sciences, C.7, S.24 (369-382).
Bryce, J. (2006). Schools and lifelong learners. In J. Chapman, P. Cartwright & E.J. McGilp (Eds.), Lifelong
learning, participation and equity .(pp. 243-263),Dordrecht: Springer.
Candy, P.C., Crebert, G. & O'Leary, J. (1994). Developing lifelong learners through undergraduate education
(Commissioned Report No. 28). Canberra: National Board of Employment, Education and Training
Cornford, I. (1996). The defining attributes of 'skill' and 'skilled performance': Some implications for training,
learning and program development. Australian and New Zealand Journal of Vocational Education Research,
4 (2), 1-25.
Erdamar, G. (2011). Yaşam Boyu Öğrenme.Bulunduğu eser: Demirel , Ö. (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler
(syf.219-237). Ankara: Pegemakademi.
Diker Coşkun, Y. ve Demirel, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi ,42:108-120.
Günüç S.,Odabaşı F. H. Ve Kuzu A.(2012) .Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler, Gaziantep Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr)
Karasar, N.(2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi . Nobel Yayın Dağıtım.
Knapper, C.(2006). Lifelong Learnıng Means Effective And Sustainable Learnıng Reasons, İdeas, Concrete
Measures ,CIEA 2006 25. İnternatıonal Course On Vocatıonal Training And Educatıon İn Agriculture.
Knapper, C. & Cropley, A. J. (2000). Lifelong Learning İn Higher Education . London: Kogan Page.
Lindeman E. (1926) The Meanıng of Adult Educatıon,Newyork:New republıc ınc.
Parkınson, A.(1999). Developing the Attribute of Lifelong Learning.29th ASEE/IEEE Frontiers in Education
Conference, November 10 - 13,San Juan, Puerto Rico.
Şahin, M., Akbaşlı ,S. ve Yanpar Yelken T. (2010). Key Competences For Lifelong Learnıng: The Case Of
Prospective Teachers, Educational Research And Review ,Vol. 5 (10), s. 545-556.
Toprak, M. ve Erdoğan, A. (2012). Yaşamboyu Öğrenme:Kavram,Politika,Araçlar Ve Uygulama.Yükseköğretim Ve
Bilim Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, s.69-91.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:04 ISSN: 2146-9199
35
Uzunboylu, H. Ve Hürsen, Ç. (2011). Lifelong Learnıng Competence Scale :The Study Of Valıdty And Reliabılıty
,Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi 41:449-460.
Tortop, Ö. (2010). Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Temel Yeterlik Alanları: Türkiye Durumu, Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Abd.
Yeaxlee, B. A. (1929). Lifelong Education, London: Cassell.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com