You are here

Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye’deki İlköğretim Programlarına Yansımaları

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Lifelong learning, in its broad sense, emphasises the spread of learning opportunities through the whole of life. Thus, lifelong learning is a continuing process improving an individual’s potential and competence. The aim of this study, where document analysis is employed –a method of qualitativee research- is to state the theoretical and conceptual framework of lifelong learning and analyze the first stage of elementary education in Turkey from the aspect of lifelong learning skills. Content analysis is used to determine the emphasis placed on particular skills by particular courses in the elementary education curricula. In the study, the skills, objectives and activities of Life Sciences, Social Sciences, Science and Technology, Mathematics, Turkish and English curriculum have been accepted as analysis units. In the light of the collected data, it can be concluded that the current elementary school curricula is more sensitive to and better equipped as compared to previous curricula with respect to lifelong learning skills. Nevertheless, lifelong learning related skills and properties are not adequately reflected on curricular activities and objectives.
Abstract (Original Language): 
Yaşam boyu öğrenme en genel anlamıyla öğrenme fırsatlarının hayatın tümüne yayılmasını vurgulayan ve bireyin yeterliklerini yaşamı boyunca geliştiren devamlı bir süreçtir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinin kullanıldığı bu araştırmada, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin kavramsal ve kuramsal çerçeve ortaya konmuş ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin Türkiye’deki ilköğretim programlarına yansımaları ana hatları ile betimlenmiştir. Çalışmada, ilköğretim birinci kademede uygulanan programlar, yaşam boyu öğrenme becerileri açısından içerik analizine tabi tutulmuş ve hangi derslerde hangi becerilere vurgu yapıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, ilköğretim birinci kademe Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe ve İngilizce dersi öğretim programlarındaki hedefler, beceriler ve etkinlikler analiz birimleri olarak kabul edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, uygulanmakta olan ilköğretim programlarının yaşam boyu öğrenme becerileri açısından önceki programlara kıyasla daha duyarlı ve donanımlı olduğu, ancak bunların kazanım ve etkinliklere yansıtılmasında eksiklerin bulunduğu söylenebilir.
87-105

REFERENCES

References: 

Adams, D. (2007). Lifelong learning skills and attributes: The perceptions of Australian secondary school
teachers. Issues in Educational Research, 17. 149-160.
Akbaş, O., & Özdemir, S. M. (2002). Avrupa Birliği’nde yaşam boyu öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155
156. (112-126).
Adler, R. W., & Milne, M. J. (1995). Increasing learner-control and reflection: Towards learning-to-learn in
an undergraduate management accounting course. Accounting Education, 4(2), 105-119.
Bryce, J. & Withers, G. (2003). Engaging secondary school students in lifelong learning. Australia: Australian
Council for Educational Research. Retrieved April 22, 209, from
http://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=ind...
Byrce, J., Frigo, T., McKenzie, P., & Withers, G. (2000). The era of lifelong learning: Implications for secondary
schools, The ACER (Australian Council for Educational Researh) Core-Funded Research Program.
Retrieved May 17, 2009 from http://www.acer.edu.au/documents/LifelongLearning.pdf
Candy, P. C., Crebert, R. G., & O’Leary, J. O. (1994) Developing lifelong learners
Through undergraduate education, Canberra, Australia: National Board of Employment, Education and
Training.
Cornford, I. R. (2002). Learning-to-learn strategies as a basis for effective lifelong learning. International
Journal of Lifelong Education, 21 (4), 357-368.
Crowther, J. (2004). ‘In and against’ lifelong learning: Flexibility and the corrosion of character.
International Journal of Lifelong Education, 23 (2), 125-136.
Demirel, M. (2009). Implications of lifelong learning on educational institutions. Cypriot Journal of
Educational Sciences, 4, 199-211.
Diker Coşkun, Y. & Demirel, M. (2010). Lifelong learning tendency scale. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 5, 2343-2350.
European Commission. (2002). European report on quality indicators of lifelong learning, Brussels. Retrieved
September 11, 2009 from http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Report.pdf
Figel, J. (2007). Key competences for lifelong learning-European reference framework. Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities. Retrieved May 25,2009 from
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_e...
Jarvis, P. (2009). The routhledge international handbook of lifelong learning. NY: Routledge Publishing.
Knapper, C., & Cropley, A.J. (2000). Leap in to lifelong learning. Retrieved September 9, 2009 from
http://www.adelaide.edu.au/clpd/materia/leap/leapinto/Lifelong Learning.pdf
Knapper, C.K., & Cropley, J. (2000). Lifelong Learning in Higher Education, Third Edition, Kogan Page
Limited.
Koç, G. (2007). Yaşam boyu öğrenme. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler (pp. 209-222). Ankara:
PegemA Yayıncılık.
Longworth, N. (2003). Lifelong learning in action, London: Kogan Page.
McClanaghan, M. E. (2000). A strategy for helping students learn how to learn, Education, 120(3), 479-486.
Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi / 2011 Cilt: 1, Sayı: 1
103
Milli Eğitim Bakanlığı. (2006a). İlköğretim Hayat Bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2006b). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2006c). İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara:
Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2006d) İlköğretim Matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2006e). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2006f). İlköğretim İngilizce dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). 1-5. sınıf programları tanıtım el kitabı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü
Basımevi.
Pongratz, E. M. (1996). Lifelong learning in young adult literature. Unpublished doctoral dissertation, The
Pennsylvania State University.
Selvi, K. (2006). Phenomenology of lifelong learning. In A. T. Tymieniecka, (Ed.). Analecta Husserliana: The
Yearbook of Phenomenological Research, (483-500). Dordrecht: Springer.
Selvi, K. (2010). Teachers’ competencies. Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology,
13, 167-175.
Ulaş, A. H., Kolaç, E., & Karabacak, H. (2010). Evaluation of primary school Turkish language program
(Grades 1-5) in terms of critical thinking skills. Ozean Journal of Applied Sciences, 3 (4), 387-396.
Weinstein, C. E., & Mayer, R. E.(1986). The teaching of learning strategies. In M.Wittrock (Ed.), Handbook of
research on teaching (15-327). New York, NY: Macmillan,
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com