You are here

Kamu Personelinin Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Çalışma: Manisa Tarım İl Müdürlüğü Örneği

A Study About Opinions of Public Personel on Mobbing and It’s Dimensions: Manisa Agriculture Head Office Example

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This paper examines mobbing and its key dimensions in public sector organization of Agriculture Department in Manisa province. Basic concepts are presented. Then, mobbing investigated whether it exists or not and if mobbing exists, which type of dimensions are felt. The relation between dimensions and demograpfic characteristics is also researched. Results and ways of preventing mobbing are shared with the department’s managers and employees.
Abstract (Original Language): 
Kamu personelinin yıldırma (Mobbing) ve boyutları hakkındaki düşüncelerinin ele alındığı bu çalışmada; konu ile ilgili temel kavramlara değinilerek, Manisa Tarım İl Müdürlüğünde görevli personelin yıldırma yaşayıp yaşamadığı saptanmış ve yaşanan yıldırma, boyutlarıyla ve demografik özelliklerle ilişkileri çerçevesinde ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar ve yıldırmanın önlenmesine ilişkin öneriler kurumun yönetici ve çalışanlarıyla paylaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKÇA, Bilge, Ayşe İRMİŞ (2006), “Yıldırma Davranışının Algılama Boyutu: Üniversite
Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi Bildiriler Kitabı, Atatürk Üniversitesi İİBF, s.184-187.
AKSOY, Fikret (2008), Psikolojik Şiddet’in (Mobbing) Sağlık Çalışanlarına Etkisi,
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Anabilim Dalı, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul.
AKTOP, N.Güneş (2006), Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Duygusal Tacize
İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim
Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
ARCHER, John, Jane L. IRELAND, Christina L. POWER (2007), “Differences Between
Bullies and Victims, and Men and Women, on Aggression-Related Variables
Among Prisoners”, The British Psychological Society, 46, s.299-322.
ARSLAN, Mahmut, Mana VASILYEVA (2003), “İşyerinde Algılanan Cinsel Tacizin
Kültürler Arası Farkı: Türkiye ve Saha Cumhuriyetinde Bir Uygulama”, 11. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yayınları, s.461-470.
AYCAN, Zeynep (2001), “Paternalizm: Yönetim ve Liderlik Anlayışına İlişkin Üç Görgül
Çalışma”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, s.11-31.
BALTAŞ, Acar (2009), İnsana ve İşe Değer Katan Yeni İK, Remzi Kitabevi, İstanbul.
BAYRAK KÖK, Sabahat (2006), “İş Yaşamında Psiko-Şiddet Sarmalı Olarak Yıldırma”, 14.
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Atatürk Üniversitesi İİBF,
s.161-179.
BUDAK, Gönül (2008), Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Barış Yayınları
Fakülteler Kitabevi, İzmir.
CEMALOĞLU, Necati, Abbas ERTÜRK (2007), “Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma
Eylemlerinin Cinsiyet Yönünden İncelenmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt
5 Sayı 2, s.345-362.
ÇOBANOĞLU, Şaban (2005), Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri,
Timaş Yayınları, İstanbul.
DAVENPORT, Noa, Ruth D. SCHWARTZ, Gaıl P. ELLIOT (2003), Mobbıng İşyerinde
Duygusal Taciz, Çeviren: Osman Cem Önertoy, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
DEMİREL, Yavuz, M.Asıf YOLDAŞ (2008), “Sağlık Kuruluşlarında Karşılaşılan Psikolojik
Yıldırma Davranışlarının Türkiye ve Kazakistan Açısından Karşılaştırılması”,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 5 Sayı 2, s.1-25.
DÖKMEN, Üstün (2008), Yaşama Yerleşmek, Remzi Kitabevi, İstanbul.
GÜL, Hasan (2006), “Etik Dışı Davranışlar ve Ussallaştırılması: Devlet Hastanelerinde Bir
Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı 10 Yıl 9, s.65-79.
KARACAOĞLU, Korhan, Metin REYHANOĞLU (2006), “İşyerinde Yıldırma KKTC’deki
Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma”, 14. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Atatürk Üniversitesi İİBF, s.146-176.
KÖSE, Sevinç, Aylin ÜNAL (2003), Farklı Toplumsal Kültürler Örgüt Yapıları Liderlik
Davranışları, Güven Kitabevi, İzmir.
LEYMANN, Heinz (1996a), “Bullying; Whistleblowing Informatıon About Psychoterror in
the Workplace”, , (23.05.2008).
LEYMANN, Heinz (1996b), “Mobbing- Its Course over Time”,
, (23.05.2008).
LEYMANN, Heinz (1996c), “Identification of Mobbing Activities”, The Mobbing
Encyclopaedia, , (23.05.2008).
S. Köse, Ş. Uysal/ Kamu Personelinin Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları Hakkındaki Düşünceleri
Üzerine Bir Çalışma: Manisa Tarım İl Müdürlüğü Örneği
276
LEYMANN, Heinz (1996d), “Bullying; Whistleblowing Psychological Terrorization- The
Problem of Terminology”, ,
(25.06.2008).
MATHISEN, Gro Ellen, Stale EINARSEN, Reıdar MYKLETUN (2008), ”The Ocurrences
and Correlates of Bullying and Haressment in Restaurant Sector”, Scandinavian
Journal of Psychology, 49, s.59-68,
, (30.06.2008).
MORENO JIMENEZ, Bernardo, Alfredo Rodriguez MUNOZ, Denise SALIN, Maria
EUGENIA MORANTE (2008), “Workplace Bullyıng ın Southern Europe:
Prevalence, Forms And Rısk Groups ın a Spanısh Sample”, International Journal
of Organisational Behaviour, 13(2), s.105.
ÖZARALLI, Nurdan, Alev TORUN (2007), “Çalışanlara Uygulanan Zorbalığın
Mağdurların Kişilik Özellikleri, Negatif Duygular ve İşten Ayrılma Niyetleriyle
İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi İİBF, s.938-948.
ÖZDEMİR, Muhsin, Betül AÇIKGÖZ (2007), “Mobbinge Maruz Kalanların Tepki
Seviyelerinin Ölçümü”, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler
Kitabı, Sakarya Üniversitesi İİBF, s.911-919.
ŞAHİN, Neslihan (2006), Duygusal Taciz (Mobbing) ve Organizasyonel Sonuçlar
Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Davranış Bilimleri Bilim Dalı,
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
SHALLCROSS, Linda, Michael SHEEHAN, Sheryl RAMSAY (2008), “Workplace Mobbıng:
Experıences ın The Publıc Sector”, International Journal of Organisational
Behaviour, 13(2), s.68.
TANOĞLU, Şükriye Çağrı (2006), İşletmelerde Yıldırımanın Değerlendirilmesi ve Bir
Yüksek Öğrenim Kurumunda Uygulama, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi,
Konya, s.104,105.
TARHAN, Nevzat (2005), Psikolojik Savaş Gri Propaganda, Timaş Yayınları, İstanbul.
TINAZ, Pınar (2006), İşyerinde psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul.
TOKER GÖKÇE, Asiye (2006), İşyerinde Yıldırma: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu
Öğretmen ve Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yayınlanmış Doktora
Tezi, Ankara.
TURAN, Fikrettin (2006), İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma Olgusu ve Konuya İlişkin Bir
Araştırma, İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı
İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
s.77.
YAVUZ, Hüseyin (2007), Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen
Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek
Lisans Tezi, Isparta, s.103,104.
YÜCETÜRK, E.Elif (2005), “Örgütlerde Küresel Bir Yönetim Sorunu: Yıldırma (Mobbing)
ve Cinsiyetle İlişkisi”, Çalışma Yaşamında Dönüşümler, Der.:Aşkın Keser, Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara.
ZAPF, Dieter, Heinz LEYMANN (1996), “Mobbing And Victimization At Work”, European
Journal of Work and Organızatıonal Psychology, 1996, 5(2), s.161-164.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com