You are here

İŞLETMELERDE YILDIRMA OLGUSU VE YILDIRMA MAĞDURLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

MOBBING IN ORGANIZATIONS AND A RESEARCH ON MOBBING VICTIMS’ PERSONALITY CHARACTERISTICS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays business life is getting even more complex. Although they were known previously, some subjects related to business life have been thought as spontaneous, have been neglected or have not been researched elaborately. However, in recent years, it can be observed that some of these subjects are being analyzed thoroughly more than before. Mobbing is one of these subjects which takes place rather frequently in either academic or other researches. Mobbing, which is among aggressive behaviour issue, should be evaluated both from the agressors’ and the victims’ point of view. In literature, it can be seen that thereare numerous researches on mobbing which concentrates only on agressors, whereas there are not much studies examining mobbing victims. Therefore in the research part of this study mobbing victims are chosen as a sample and the relationship between mobbing victims and their personality characteristics is examined. The main assumption of the study is that some people who have specific personality characteristics are typically mobbing victims than others who do not have these personality characteristics.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde iş yaşamının yapısı giderek daha karmaşık bir hal almaktadır. İş yaşamında bazı konular; geçmişten bugüne bilinmesine rağmen, üzerinde fazla düşünülmemiş, doğal olarak kabul edilmiş ve detaylı araştırılmamıştır. Ancak son yıllarda bu konulardan bazılarının gündeme eskiye oranla daha fazla taşındığı ve derinlemesine araştırıldığı gözlenmektedir. Son zamanlarda gerek akademik gerekse diğer alanlarda yapılan çalışmalarda göze çarpan konuların başında işyerinde yıldırma (psikolojik ya da duygusal taciz, mobbing) konusu yer almaktadır. Genel olarak sapkın davranışlar konusu içinde yer alan yıldırma olgusu, uygulayıcılar (saldırganlar) ve mağdurlar (kurbanlar) açısından iki yönlü olarak incelenmesi gereken bir konudur. Literatürde yıldırma konusu bu davranışın uygulayıcıları olan grup açısından çoğu çalışmada ele alınmış, ancak yıldırma davranışlarına maruz kalan bireyler açısından konunun fazla incelenmediği görülmüştür. Bu nedenle çalışmanın araştırma kısmında yıldırma mağdurları araştırmanın ana kitlesi olarak seçilmiş ve yıldırma davranışlarına maruz kalma ile bireyin kişilik özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın temel varsayımı bazı kişilik özelliklerine sahip bireylerin, bu özelliklere sahip olmayanlara oranla daha fazla yıldırma mağduru oldukları yönündedir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, Betül ve Özdemir, Muhsin (2007). Mobbinge Maruz Kalanların
Tepki.
Sevilerinin Ölçümü. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiriler Kitabı, 25–27 Mayıs, Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi, Sakarya.
Alparslan, A. M. ve Tunç, H. (2009). Mobbing Olgusu ve Mobbing
Davranışında Duygusal Zekâ Etkisi. SDÜ Vizyoner Dergisi, 1(1): 146-159.
Bacanlı, H., İlhan, T. ve Aslan, S. (2009). Beş Faktör Kuramına Dayalı Bir
kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT). Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi, 7(2): 261-279.
Baldry, A.C., ve Farrington D. P. (2000). Bullies and Delinquents:
Personal Characteristics and Parental Styles. Journal of Community & Applied
Social Psychology, 10: 17-31.
Beswick, J., Gore, J. ve Palferman, D. (2006). “Bullying at Work: A
Review of The Literature”. http://www.hse.gov.uk/research/ hsl_pdf/2006/
hsl0630.pdf (30.03.2010).
Bingöl, B. (2007). İşyerinde Yıldırma (Mobbing) ve Yıldırma Üzerine Bir
Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Björkquist, K., Österman, K. ve Hjelt-Back, M. (1994). Aggression Among
University Employees. Aggressive Behavior, 20: 173-184.
Browne M. N. ve Smith, M. A. (2008). Mobbing in the Workplace: The
Latest Illustration of Pervasive Individualism in American Law. Employee Rights
and Employment Policy Journal, 12: 131-161.
Caspi, A., Roberts, B. W. ve Shiner, R. L. (2005). Personality
Development: Stability and Chance. Annual Review of Psychology, 56: 453-484.
Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele
Yöntemleri, İstanbul: Timaş Yayınevi.
Cowie, H., Naylor, P., Rivers, I., Smith, P.K., ve Pereira, B. (2002).
Measuring Workplace Bullying. Aggression and Violent Behavior, 7: 33-51.
Davenport, Noa, Schwartz, Ruth, Distler, Elliott ve Gail, Pursell (2003).
Emotional Abuse in the American Workplace (Mobbing, İsyerinde Duygusal Taciz)
Çeviren. Osman Cem Önertoy. Sistem Yayıncılık: İstanbul.
Denissen, J. J. A. ve Penke, L. (2008). Motivational Individual Reaction
Norms Underlying The Five-Factor Model of Personality: First Steps Towards a
İşletmelerde Yıldırma Olgusu ve… DEU Journal of GSSS, Vol: 12, Issue: 3
63
Theory-based Conceptual Framework. Journal of Research in Personality, 42:
1285-1302.
Eren, E.(2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta
Basın Yayın Dağıtım.
Einarsen, Stale (1999). The Nature and Causes Of Bullying At Work.
Inernational Journal of Manpower. 20(1/2): 16–27.
Einarsen S. (2000). Harassment and Bullying at Work: A Review Of The
Scandinavian Approach, Aggression and Violent Behavior, 5(4): 379-401.
Einarsen, S. (1999). The Nature and Causes Of Bullying At Work.
International Journal of Manpower. 20(1/2): 16–27.
Einarsen, S. ve Skogstad A. (1996). Bullying: Epidomiological Findings in
Public And Private Organization. Europen Journal Of Work and Organizatioanl
Psychology. 5(2): 185-201.
Einarsen, Stale ve Rakness, B (1997). Harassment In The Workplace And
Victimization of Men. Violance And Victims. 12: 247–263.
Goldberg, L. R. (1993). The Structure of Phenotypic Personality Traits.
American Psychologist, 48: 26-34.
Gosling, S. D., Rentfrow, P. J. ve Swann Jr, W. B. (2003). A Very Brief
Measure of the Big-Five Personality Domains. Journal of Research in Personality,
37: 504-528.
Hoel, H. ve Cooper, C. (2000). “Destructive Conflict and Bullying at
Work”. http://www.workplacebullying.org/res/umist.pdf (29.03.2010).
Hogan, R., Hogan, J., & Roberts, B. W. (1996). Personality Measurement
and Employment Decisions: Questions and Answers. American Psychologist, 51:
469-477.
Karaca, M. (2007). Organizasyonlarda Saldırgan Davranışlara Maruz
Kalma ve Mağdurların Kişiliğiyle İlişkisi: Kayseri’de İmalat Sektöründe Bir
Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kayseri.
Karyağdı, A. (2007). Örgütlerde Yıldırma (Mobbing) ve Bir Araştırma.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Malatya.
Kök, S. B. (2006). İş Yaşamında Psiko-Şiddet Sarmalı Olarak Yıldırma
Olgusu ne Nedenleri. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı,
25-27 Mayıs 2006, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F., Erzurum. ss: 161-170.
Günel, Ö. D. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3
64
Leymann, Heinz (1990). Mobing and Psychological Terror at Workplaces
Violance and Victims. 5(2): 119–126.
Leymann H. ve Gustavsson, A. (1996). Mobbing At Work and The
Development of Post-Traumatic Stress Disorders, European Journal of Work and
Organizational Psychology, 5(2): 251-275.
Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2): 165-184.
Nield, Klause (1996). Mobing And Well-Beeing, Economic And Personel
Development Implications. Europen Journal Of Work And Organizational
Psychology, 5(2): 165–184.
Olver, J. M. ve Mooradian, T. A. (2003). Personality Traits and Personal
Values: A Conceptual and Empirical Integration. Personality and Individual
Differences. 35: 109-125.
Özarallı, Nurdan ve Torun, Alev (2007). Çalışanlara Uygulanan
Zorbalığın Mağdurların Kişilik Özellikler, Negatif Duygular ve İsten Ayrılma
Niyetleriyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi Bildiriler Kitabı, 25–27 Mayıs, Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi, Sakarya.
Özler, D. E., Atalay, C. G. ve Şahin, M. D. (2008). Mobbing’in Örgütsel
Bağlılık Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:22.
Parks, L. ve Guay, R. P. (2009). Personality, Values and Motivation.
Personality and Individual Differences, 47: 675-684.
Pryor, J. B., Giedd, J. L. ve Williams, K. B. (1995). A social Psychological
Model for Predicting Sexual Harassment. Journal of Social Issues, 51: 69-84.
Rayner, Charlotte ve Hoel, Helge (1997). A Summary Review of Literature
Relating To Workplace Bullying. Journal Of Community And Applied Social
Psychological. 7: 181–191.
Savaş, F. B. (2007). İşyerinde Manevi Taciz. Ankara: Beta Basım Yayım
Dağıtım.
Salin, D. (2001). Prevalence and Forms of Bullying among Business
Professionals: A Comparison of Two Different Strategies for Measuring Bullying.
European Journal of Work and Organizational Psychology, 10 (4): 425-441.
Somer, O. ve Goldberg, L. R. (1999). The Structure of Turkish Trait
Descriptive Adjective. Journal of Personality and Social Psychology, 76(3): 421-450.
İşletmelerde Yıldırma Olgusu ve… DEU Journal of GSSS, Vol: 12, Issue: 3
65
Somer, O., Korkmaz, M. ve Tatar, A. (2002). Beş Faktör Kişilik
Envanteri’nin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması. Türk
Psikoloji Dergisi, 17(49): 21-33.
Tınaz, P. (2006a). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İstanbul: Beta
Basım Yayım.
Tınaz, P. (2006b). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Çalışma ve
Toplum, 4: 13-28.
Voroney, J. (2005). Workplace Bullying: A Cultural Perspective. Culture
of Peace Online Journal, 1(1): 21-30.
Wornharm, D. (2003). A Descriptive Investigation Of Morality And
Victimization At Work. Journal Of Business Ethics. 45: 29-40.
Yelboğa, A. (2006). Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi. İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2).
Yücetürk, E. E. (2003). Örgütlerde Durdurulamayan Yıldırma
Uygulamaları: Düş Mü? Gerçek Mi?. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs 2003, Afyon Kocatepe Üniversitesi
İ.İ.B.F., Afyon. ss: 973-984.
Zapf, D. (1999). Organizational, Work Group Related and Personal Causes
of Mobbing/Bullying at Work. International Journal of Manpower, 20(1/2): 70.
Zapf, D. ve Einarsen, S. (2003). Individual Antecedants of Bullying:
Victim and Perpetrator in the Workplace. International Perspectives in Research
and Practice, 165-184 (der.) S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, and C.L. Cooper,
London: Taylor and Francis.
Zapf, D. ve Wolfgang, J. (1999). Organizational Work Group Related And
Personal Causes Of Mobbing/Bullying At Work. Journal Of Manpower, 20(1/2):
70–84.
Zweig, D. ve Webster J. (2004). What are we Measuring? An Examination
of the Relationships Between the Big-Five Personality Traits, Goal Orientation,
and Performance Intentions. Personality and Individual Differences, 36: 1693-1708.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com