You are here

Yıldırma ve Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma

A Research on Mobbing and Management Skills

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
“Yıldırma” is the Turkish counterpart for “mobbing”, which can be defined as the process of emergence of negative behaviors targeted at a victim leaving him/her defenseless and helpless systematically and continually (i.e. once a week- and for six months at least). As suggested by the definition, not every person can be categorized as a victim of mobbing; and there are some defining conditions required for labeling an action as mobbing. It would be much useful to identify the parameters that establish the framework of mobbing in order to prevent subjective and arbitrary conclusions. Providing explanatory information on mobbing, relation between occurring of mobbing and the management skills of employees has been evaluated by staff and employees. Including 324 staff and 57 manager, total 381 personnel has been participated to the survey. Being a metropolitan municipality personnel, 15.7 % (51 persons) stated they were subjected to mobbing. A correlation between staff\'s exposition to mobbing and managerial skills of employees has been detected. According to survey results, the worst two management skill points graded by both staff and managers have came out Stress Management and Conflict Management. Both staff and managers have evaluated \"Applications provide the vintage point of staff to employees\" as most important criteria.
Abstract (Original Language): 
Yıldırma “mobbing” kavramının Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Yıldırma, işyerinde bir ya da birkaç kişi tarafından sistematik ve sürekli tekrar eden bir şekilde (en az haftada bir ve en az altı aylık bir süreci kapsaması), hedef alınan kurban kişiyi savunmasız ve yardıma muhtaç bir hale getirici olumsuz davranışların gerçekleşme süreci olarak tanımlanabilir. Belirli bir süreci kapsayan yıldırma davranışlarının benzer kavramlarla karıştırılmaması ve sınırlarını belirleyen parametrelerin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada yıldırma ile ilgili açıklayıcı bilgiler verildikten sonra yıldırma davranışlarının görülmesi ile yöneticilerin yönetim becerileri arasındaki ilişki, çalışan ve yöneticiler tarafından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında 324 kişi çalışan ve 57 kişi de yönetici olmak üzere toplam 381 adet personelin değerlendirmeleri yer almaktadır. Bir büyükşehir belediyesi çalışanı olan katılımcıların % 15,7 (51 kişi)’si işyerinde yıldırmaya uğradıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan çalışanların yıldırma davranışlarına uğramaları ile yöneticilerin yönetim becerilerini değerlendirmeleri arasında ilişki tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem çalışanlar hem de yöneticiler tarafından en kötü 2 (iki) yönetim becerisi Stres Yönetimi ve Çatışma Yönetimi becerileri olmuştur. Yıldırma davranışlarının çözümü ile ilgili hem çalışanlar hem de yöneticiler “Yöneticilerin olaylara çalışanların gözüyle bakabilmesini sağlayacak uygulamaların yapılmasını” en önemli kriter olarak değerlendirmişlerdir.

REFERENCES

References: 

Aksakal Kaymakçı, Hülya (2008) Çalışma Hayatında Mobbing (Sakarya İmalat Sektöründe
Bir Araştırma), Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma
Ekonomisi Anabilim Dalı.
Aksoy, Fikret, (2008) Psikolojik Şiddet’in (Mobbing) Sağlık Çalışanlarına Etkisi, Doktora
Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Anabilim Dalı.
Albrecht, Karl (1994) Az Stres Yaşayarak Yüksek Bir Performansa Ulaşmak, Stresle Başa
Çıkma: Olumlu Bir Yaklaşım, (Çeviren Nesrin Hisli Şahin), İstanbul: Sistem Yayıncılık
ve Türk Psikologları Derneği Yayınları, 144-148.
Ataman, Göksel (2001) İşletme Yönetimi: Temel Kavramlar&Yeni Yaklaşımlar, İstanbul:
Türkmen Kitabevi.
Avery, Robert; Serap Bezmez; Anna G. Edmonds ve Mehlika Yaylalı (1999) Redhouse
Sözlük, 29. Baskı, İstanbul: Sev Matbaacılık ve Yayıncılık
Bahçe, Çisem (2007) Mobbing Oluşumunda Örgüt Kültürünün Rolü: Bir Örnek Uygulama,
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
BaillienElfi;Neyens, Inge; De Witte, Hans ve De Cuyper, Nele (2009) A Qualitative Study on
the Development of Workplace Bullying: Towards a Three Way Model, Journal of
Community&Applied Social Psychology, 19, 1-19.
Baykal, Adnan Nur (2005) Yutucu Rekabet Kanuni Devrindeki Mobbing’den Günümüze,
İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Berberoğlu, Güneş (2004) Örgütleme, Yönetim Organizasyon, (Edit: Celil Koparal), Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları No: 774.
Beswick, Johanna (2006) Bullying At Work: A Review of The Literature, (Edit: Johanna
Beswick, Joanne Gore, David Palferman), Buxton, Derbyshire: Harpur Hill.
Bilge Kadın Araştırma Merkezi (BİLKA) (Dilşat Özer-Koordinatör) (2009) İşyerinde Psikolojik
Taciz Raporu 04.05.2009 tarihinde yayınlanmıştır [www.bilka.org.tr]
Can, Yeliz (2007) A Tipi ve B Tipi Kişilikler Bakımından Mobbing Kişilik İlişkisinin
İncelenmesi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Caponecchia, C. ve Wyatt A. (2009) Distinguishing Between Workplace Bullying Harrasment and
Violence: A Risk Managament Approach, Journal of Occupational Healt and Safety,
Australia and New Zealand, 25: 6, 439-449.
Çabuk, Çağlar (2010) Sıfıra Sıfır, Elde Var Mobbing: İş Yaşamının Çağdaş Hastalığında İlk
Yardım, Ankara: Elma Yayınları.
Çobanoğlu, Şaban (2005) Mobbing: İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri,
İstanbul: Timaş Yayınları.
Davenport, Noa; Ruth D. Schwartz ve Gail Pursell Elliott (2003) Mobbing (Çeviren: Osman
Cem Önertoy), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Ece, Enver ve Ahmet Kovancı (2004), Proje Yönetimi ve İnsan Kaynakları İlişkisi, Havacılık ve
Uzay Teknolojileri Dergisi, 1: 4, 75-85.
Ege, Harald (2010) Different Typologies of Workplace Conflict and Their Connections with Post
Traumatic Embitterment Disorder, Health, 2: 3, 234-236.
Einarsen, Stale (2000) Harassment and Bullying At Work: A Review of The Scandinavian Approach,
Aggression adn Violent Behavior, 5:4, 379-401.
Einarsen, Stale; Helge Hoel; Dieter Zapf ve Carry L. Cooper (2010) The Concept of Bullying and
Harassment At Work: The European Tradition, Bullying and Harassment in the
Workplace (Edit: Stale Einarsen, Helge Hoel; Dieter Zapf ve Carry L. Cooper),New
York: CRC Press.
Elliott, Gail Pursell (2003) School Mobbing and Emotional Abuse, New York: Brunner
Routledge.
Erdoğan, İlhan (1996) İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: İ.Ü. İşletme
Fakültesi Yayın No: 266.
Fettahlıoğlu, Ö. Okan (2008) Örgütlerde Psikolojik Şiddet (Mobbing): Üniversitelerde Bir
Uygulama, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Anabilim Dalı.
Fincham, Robin ve Peter Rhodes (2005) Principles of Organizational Behaviour, New York:
Oxford University Press.
Fineman, Stephen (2003) Understanding Emotion At Work, London: Sage Yayınları.
Geylan, Ramazan (2004b) Planlama, Yönetim Organizasyon, (Edit: Celil Koparal), Eskişehir:
AÖF Yayınları No: 774.
Goleman, Daniel (2000) İşbaşında Duygusal Zekâ, 3. Baskı, İstanbul: Varlık Yayınları.
Gün, Hüseyin (2009) Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz, Ankara: Lazer Yayınları.
Güney, Salih (2004) Açıklamalı Yönetim-Organizasyon ve Örgütsel Davranış Terimler
Sözlüğü, Ankara: Siyasal Kitabevi.
G, Meltem (2008) Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz, İstanbul: Derin Yayınları.
Gürüz, Demet ve Emet Gürel (2006) Yönetim ve Organizasyon: Bireyden Örgüte, Fikirden
Eyleme, Ankara: Nobel Yayınları.
Hecker, Thomas E. (2007) Workplace Mobbing: A Discussion for Librarians, The Journal of
Academic Librarianship, 33: 4, 439-445.
Hirigoyen, Marie-France (2000) Stalking The Soul: Emotional Abuse and The Erosion of
Identity, New York: Helen Marx Books.
Huthinson, Marie; Margaret H. Vickers; Lesley Wilkes ve Debra Jackson (2009) The Worse
You Behave, The More You Seem, to be Rewarded: Bullying in Nursing as Organizational
Corruption, Employ Respons Rights J, 21, 213-229.
Kaynak, Tuğrul ve diğ. (2000) İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: İ.Ü. İşletme
Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No: 7.
Kelly, Diana (2007) Workplace Bullying, Women and WorkChoices, Hecate, 33: 1, 112-125.
La Van, Helen ve Wm. Marty Martin (2008) Bullying in the U.S. Workplace: Normative and
Process-Oriented Ethical Approaches, Journal of Business Ethics, 83, 147-165.
Liefooghe, Andreas; ve Kate Mackenzie Davey (2010) The Language and Organization of
Bullying At Work, Administrative Theory&Praxis, 32:1, 71-95.
Magnusom, Sandy ve Ken Norem (2009) Bullies Grow up and Go to Work, Journal of
Professional Counselling: Practice, Theory and Research, 37: 2, 34-51.
Mucuk, İsmet (1989), Modern İşletmecilik, 4. Baskı, İstanbul: Der Yayınları,
Namie, Gary ve Ruth Namie (2009) The Bully At Work: What You Can Do to Stop the Hurt
and Reclaim Your Dignity On the Job, 2. Baskı, Naperville: Sourcebooks.
Norfolk, Donald (1989) İş Hayatında Stres, (Çeviren. Leyla Serdaroğlu) İstanbul: Form
Yayınları.
Öke, Kemal ve E.Elif Yücetürk (2005) Mobbing and Bullying:Legal aspects related to workplace
bullying in Turkey, South-East Europe Review for Labour and Social Affairs, 2005/2,
61-70.
Önal, Güngör (1993) Temel İşletmecilik Bilgisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Nihat Sayar
Eğitim Vakfı Yayınları.
Özalp, İnan (2004) Yönetim Kavramı, Yönetim Organizasyon, (Edit: Celil Koparal), Eskişehir:
AÖF Yayınları No: 774.
Özarallı, Nurdan ve A. Torun (2007) Çalışanlara Uygulanan Zorbalığın Mağdurların Kişilik
Özellikleri, Negatif Duygular ve İşten Ayrılma Niyetleriyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, 15.
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya.
Poussard, Jale Minibaş ve Meltem İdiğ Çamuroğlu (2009) Psikolojik Taciz: İş Yerindeki
Kâbus, Ankara: Nobel Yayınları.
Randall, Peter (2001) Bullying in Adulthood: Assessing the Bullies and Their Victims, New
York: Brunner-Rotledge.
Roscogno, Vincent J.; Steven H. Lopez ve Randy Hodson (2009) Supervisory Bullying, Status
Inequalities and Organizational Context, Social Forces, 87:9, 1561-1589.
Ryan, Leo V.(2006) Current Ethical İssues in Polish HRM, Journal of Business Ethics, 66, 273-
290.
Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Melek Tüz (2005) Örgütsel Psikoloji, Bursa: Furkan Ofset.
Seyyar, Ali ve Cihan Selek Öz (2007) İnsan Kaynakları Terimleri Ansiklopedik Sözlük,
Sakarya: Değişim Yayınları.
Sızan, Bayram (2006) İş Başarımını Etkileyen Örgütsel Stres Kaynakları ve Bir Araştırma,
Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim
Dalı.
Simons, Shellie R. ve Barbara Mawn, (2010) Bullying in The Workplace - A Qualitative Study of
Newly Licensed Registered Nurses, American Association of Occupational Health
Nurses, 58:7, 305-311.
Spiers, Carole (2003) Tolley’s Managing Stress in the Workplace, U.K., Croydon: Reed
Elsevier.
Sütlü, Tuba (2007) Örgütsel Çatışma ve İşgören Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Anabilim Dalı.
Şahin, Ali (2007) Türk Kamu Yönetiminde Yönetsel İletişim ve Bu Konuda Düzenlenen Bir Anket
Çalışmasının Sonuçları, Maliye Dergisi, 152, 81-102.
Şengül, Ramazan (2007) Fayol’un Yönetim Düşüncesi Üzerine Notlar, Yönetim ve Ekonomi, 4:
2, 257-273.
Tarhan, Nevzat (2009) Psikolojik Savaş Gri Propaganda, 12. Baskı, İstanbul: Timaş
Yayınları.
Tayyar, Selman (2008) İşletmelerde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) ve Etkilerine Yönelik
Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Tengilimoğlu, Dilaver ve Fatma Akdemir Mansur (2009) İşletmelerde Uygulanan Mobbingin
(Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler
Dergisi, 1: 3, 69-84.
Thompson, David; Tinny Arora ve Sonia Sharp (2002) Bullying: Effective Strategies for
Long-Term Improvement, London: RoutledgeFalmer.
Tınaz, Pınar (2006b) İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Çalışma ve Toplum Dergisi Seminer
Tebliğleri Özel Sayısı, 4: 11.
Tınaz, Pınar (2008). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
Tınaz, Pınar (2009), İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Kavramı, Etik, Hukuk ve Adli Tıp
Açısından Psikolojik Taciz (Mobbing) Sempozyumu, İstanbul.
Tınaz, Pınar; Sibel Gök ve Işıl Karatuna (2010) Türkiye’de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve
Türlerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 9: 34.
Toker Gökçe, Asiye (2008a) Mobbing: İşyerinde Yıldırma Nedenleri ve Başa Çıkma
Yöntemleri, Ankara: Pegem Yayınları.
Tutar, Hasan (2004) İşyerinde Psikolojik Şiddet, 3. Baskı, Ankara: Platin Yayınları.
Ürper, Yılmaz (2004) Girişimcilikte Yaratıcılık, Girişimcilik, (Edit: Yavuz Odabaşı), Eskişehir:
AÖF Yayınları No: 824.
Vega, Gina ve Debra R. Comer (2005) Sticks and Stones Break Your Bones, but Words can Break
Your Spirit: Bullying in the Workplace, Journal of Business Ethics, 58, 101-109.
World Health Organızatıons Occupatıonal And Envıronmental Health Programme (2003),
Raising Awareness of Psychological Harassment at Work, Protecting Workers’ Health Series,
No:4, Geneve.
Yaman, Erkan (2009a) Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet-Mobbing-,
Ankara: Nobel Yayınları.
Yaman, Erkan (2009b) Psikoşiddet (Mobbing) Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9: 2, 981-988.
Yaman, Erkan; Özge Vidinlioğlu ve Nihan Çitemel (2010a) İşyerinde Psikoşiddet, Motivasyon ve
Huzur: Öğretmenler çok şey mi Bekliyor? Psikoşiddet Mağduru Öğretmenler Üzerine,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7: 1.
Yetim, Dilek ve Erkan Melih Şahin (2008) Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım,
Aile Hekimliği Dergisi, 2: 2.
Yürür, Gülkızılca (2009) Tıp Etiği Perspektifinden İş Sağlığı ve Mobbing, Etik, Hukuk ve Adli
Tıp Açısından Psikolojik Taciz (Mobbing) Sempozyumu, İstanbul.
Zapf, Dieter (1999) Organisational, Work Group Related and Personal Causes of Mobbing/Bullying
At Work, International Journal of Manpower, 20: 1/2, 70-85.
Zapf, Dieterve Stale Einarsen (2002) Mobbing At Work: Escalated Conflicts in Organizations,
Counterproductive Work Behavior, (Edit.) Suzy Fox ve Paul E. Spector, Washington:
American Psychological Association.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com