You are here

Kadın Çalışanların Yöneticilere İlişkin Algıları: Bir Alan Çalışması

Women Employees’ Perceptions about Their Managers: A Field Study

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The leadership style of people in managerial positions has a significant impact on employee behavior and attitudes towards business. Therefore, finding out the perceptions of employees regarding their managers’ leadership style will guide to managers to display successful management. There are several distinctions in the literature as to the type of leadership. In this study, first the concept and types of leadership determined and then the autocratic, democratic and free reign leadership styles will be explained. In the second part of the study a field research, to measure the perceptions of women workers about their managers’ leadership style, will be included in the textile industry as leading sector in Kahramanmaras.
Abstract (Original Language): 
İşletmelerde yönetim kademesinde yer alan kişilerin ne tür bir liderlik tarzına sahip oldukları çalışanların davranışları ve işletmeye ilişkin tutumları üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu nedenle işletmelerdeki yöneticilerin liderlik tarzlarının çalışanlar açısından nasıl algılandığının tespit edilerek ortaya konulması yöneticiler tarafından başarılı bir yönetim sergilenmesinde yol gösterici olacaktır. Literatürde liderlik tarzlarına ilişkin çeşitli ayrımlar bulunmakta olup bu çalışmada öncelikle liderlik kavramı ve liderlik tarzlarına ilişkin genel bilgiler verilerek, daha sonra otokratik, demokratik ve serbest bırakıcı liderlik tarzları açıklanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Kahramanmaraş’ta lokomotif sektör olarak görülen tekstil sektöründe, kadın çalışanların çalıştıkları işletmelerde bulunan yöneticilerin, liderlik tarzlarına ilişkin algılarını ölçmek amacıyla yapılan bir alan araştırmasına yer verilecektir.
71
84

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Argon, T. ve Eren, A. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.
Arklan, Ü. (2006), Siyasal Liderlikte Karizma Olgusu: Recep Tayyip Erdoğan Örneğinde Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 45-65.
Aydın, A. (1997). Liderliğin Temel Nitelikleri Nelerdir? 21.YY. Liderlik Sempozyumu, Deniz Harp Okulu, 82. İstanbul.
Bakan, İ. (2008), Örgüt Kültürü ve Liderlik Türlerine İlişkin Algılamalar İle Yöneticilerin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(14), 1-28.
Barling J., Weber, T. ve Kelloway, E.K. (1996). Effects of Transformational Leadership Training on Attitudinal and Financial Outcomes: A Field Experiment. Journal of Applied Psychology, 81(6), 827-832.
Bass, B.M. (1990), From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share The Vision. Organizational Dynamics, 18(3), 19-36.
Bass, B.M. (1990), Bass and Stogdill’s Handbook of Leadership, Theory, Research, and Managerial Applications. 3.Edition. New York: The Free Press.
Bolat, T., ve Seymen O.A. (2003). Örgütlerde İş Etiğinin Yerleştirilmesinde Dönüşümcü Liderlik Tarzının Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(9), 59-85.
Bolden, R., Gosling, J., Marturano, A. ve Dennison, P. (2003). A Review of Leadership Theory and Competency Frameworks Edited Version of a Report for Chase Consulting and The Management Standards Centre. 20 Mayıs 2012, http://www.leadership-studies.com
Brown, M.E., Trevino, L.K. ve Harrison, D.A. (2005). Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 117–134.
Clark, D. (2008). 20 Mayıs 2012, www.nwlink.com/~donclark/leader/survstyl.html,
İ.Bakan, T.Büyükbeşe, B.Erşahan & İ.Kefe Güz/Fall 2013
Cilt 3, Sayı 2, ss.71-84 Volume 3, Issue 2, pp.71-84
83
Çelik, C. ve Sünbül, Ö. (2008). Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü:Mersin İlinde Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 49-66. Hodgetts, R. M., (1997). Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama. 5. Baskı. (C. Çetin ve E.C. Mutlu, Çev.). İstanbul: Der Yayınları.
Deliveli, Ö. (2010). Yönetimde Yeni Yönelimler Bağlamında Lider Yöneticilik. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Dexter P. (2009). The Similarities and Differences between four Leadership Models and How They Might Address Contemporary Leadership Issues and Challenges Supervised by: Dr. Mark Esposito, SMC Working Paper. http://www.swissmc.ch. (Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2013)
Dubrin, A.J. (2001), Leadership: Research Findings, Practice, and Skills. Boston: Houghton Mifflin Company.
Ireland, R.D. ve Hitt, M.A. (1999). Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness In The 21st Century: The Role of Strategic Leadership. Academy of Management Executive, 13(1), 43-57.
Karahan, A. (2008), Hastanelerde Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 145-162.
Kırmaz, B. (2010), Bilgi Çağı Lideri. Ankara Barosu Dergisi, 68(3), 207-222. Kissoon, N. (2005), Bench-To-Bedside Review: Humanism In Pediatric Critical Care Medicine – A Leadership Challenge. Critical Care, 9(4), 371-375.
Karip, E. (1998), Dönüşümcü Liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(16), 443-446.
Koçel, T. (2001), İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davranış Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Gökçe, G. ve Şahin, A. (2001). Örgütte Liderlik., Gökçe, O. ve Atabey, A. (Edt.), Davranış Bilimleri (Ders Notları). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Yayınları, 85-136.
Leadership, http://www.centreofexcellence.ie/Sectors/sfa/SFANCEDocLib.nsf/441763b04b...$FILE/Leadership.pdf. (Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2013)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of the Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
84
Luthans, F. ve Avolio, B. (2003). Authentic leadership: A positive development approach. (K. S. Cameron, J. E. Dutton ve R.E. Quinn, Çev.). Positive Organizational Scholarship: Foundations of A New Discipline.
Mayer, D.M.,, Kuenzi, M., Greenbauma, R., Bardes, M. ve Salvador, R. (2009). How Long Does Ethical Leadership Flow? Test of A Trickle-Down Model. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108, 1–13.
Resick, C.J., Hanges, P.J., Dickson, M.W.ve Mitchelson, J.K. (2006). A Cross-Cultural Examination of The Endorsement of Ethical Leadership. Journal of Business Ethics, 63(4), 345-359.
Russell, R.F. ve Stone, A.G. (2002). A Review of Servant Leadership Attributes: Developing A Practical Model. Leadership & Organization Development Journal, 23(3), 145-157.
Stone, A.G., Russell, R.F. ve Patterson, K. (2004). Transformational Versus Servant Leadership: A Difference In Leader Focus. The Leadership & Organization Development Journal, 25(4), 349-361.
Tabak, A.,Yalçınkaya, H. ve Erkuş, A., Liderlik Kavramına Tarihsel Bir Bakış. 11 Mayıs 2013, web.sakarya.edu.tr/~kaymakci/makale/liderlikkavrami.pdf
Thomas, T., Schermerhorn, J.R. ve Dienhart, J.W. (2004). Strategic Leadership of Ethical Behavior In Business. Academy of Management Executive, 18(2), 56-66.
Türk, Z. ve Süngü, A. (2004). İşletmelerde Liderlik ve Çatışma Yönetimi. Mevzuat Dergisi, 7(75).
Yörük, D., Dündar, S. ve Topçu, B. (2011). Türkiye’deki Belediye Başkanlarının Liderlik Tarzı ve Liderlik Tarzını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Bakış, 11(1), 103-109.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com