You are here

İşyeri Şiddetinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

The Effect of Workplace Violence on Employees' Level Burnout: An Application on Health Sector

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Workplace violence, is one of the problems at working life. The purpose of this study, putting out he physical, verbal and sexual harasment scale of violence behavior in the workplace, is to investigate effects on employees\' level burnout to expose or being a witness to such acts of violence. This research investigated to 161 health staff whose are medical doctors, nurses, etc. in public hospital. The mean age of the participants was 31,44±8,34, mean working years 8,88±7,74. According to the obtained data, 57,5% of the workers, had exposed to one or more of violence types phsical, verbal and sexual harasment in the workplace. Besides, according to t test of the study, emotional burnout and depersonalization level which the hospital workers are exposed significantly higher than the others. The findings indicate that the workplace violence is a serious occupational safety and health problem for health workers.
Abstract (Original Language): 
Çalışma hayatında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri işyeri şiddetidir. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektöründe işyerindeki şiddet davranışlarının fiziksel, sözel ve cinsel taciz boyutlarını ortaya koyarak, bu tür şiddet eylemlerine maruz kalmanın veya tanık olmanın çalışanların tükenmişlik düzeyi üzerine etkilerini araştırmaktır. Araştırma bir kamu hastanesinde farklı görevlerde (doktor, hemşire, hasta bakıcı vb.) çalışan toplam 161 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların ortalama yaşı 31,44±8,34 ve ortalama çalışma yılı 8,88±7,74’tür Araştırmada elde edilen bulgulara göre, çalışanların %57,5’i işyerinde fiziksel, sözel veya cinsel taciz türlerinden en az birine maruz kalmıştır. Diğer taraftan yapılan t test sonucuna göre, işyerinde şiddet olaylarına maruz kalan veya tanık olan çalışanların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyi, şiddet olaylarına maruz kalmayan çalışanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Buna göre, işyeri şiddeti çalışanlara yönelik önemli bir iş sağlığı ve güvenliği sorunudur.
105-115

REFERENCES

References: 

Ayrancı, Ü.; Yenilmez, Ç.; Günay, Y. ve Kaptanoğlu, C. (2002) Çeşitli Sağlık Kurumlarında ve
Sağlık Meslek Gruplarında Şiddete Uğrama Sıklığı, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 147-154.
Aytaç, S.; Bozkurt, V.; Bayram N. ve Bilgel, N. (2009) Violence Against Health Workers at a
University Hospital in Turkey, Journal Of The World Universities Forum, 2, 35-52.
Aytaç, S.; Bilgel, N.; Yıldız, S. (2011a), İşyerinde Şiddet, İşyerinde Şiddet, (Editörler: Serpil
Aytaç ve Nuran Bayram), İstanbul: Beta Yayınevi, 27-72.
Aytaç, S.; Bozkurt, V.; Bayram, N.; Yıldız, S.; Aytaç M.; Akıncı, S. F. ve Bilgel, N. (2011b)
Workplace Violence: A Study of Turkish Workers, International Journal of Occupational
Safety and Ergonomics, 17(4), 385-402.
Budak, G. ve Sürgevil, O. (2005) Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin
Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama, D.E. Ü. İ.İ.B.F Dergisi, 20(2),
95-108.
Ceyhan, A.A. ve Siliğ, A. (2005) Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyi ve Uyum Düzeyi
Arasındaki İlişkiler, Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 43-55.
Di Martino V. (2002) Workplace Violence in the Health Sector: Country Case Studies.
[http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/activities/workpl...
ynthesisreport.pdf] (29.06.2010).
Dikmetaş, E.; Top, M. ve Ergin, G. (2011) Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing
Düzeylerinin İncelenmesi, Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3), 137-149.
Dursun, S. ve Aytaç, S. (2011), İşyerinde Şiddet Davranışlarının Çalışanlar Üzerine Etkisi: Bir
Uygulama, TİSK Akademi, 6(11), 6-29.
Ergin, C. (1992) Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uyarlanması,
VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Ergün, F.S ve Karadakovan, A. (2005) Violence towards Nursing Staff in Emergency Departments
in One Turkish City, Int. Nurs. Rev., 52, 154-160.
Erkol, H.; Gökdoğan, M. R.; , Erkol, Z. ve Boz, B. (2007) Aggression and Violence Towards
Health Care Providers-A Problem in Turkey?, Journal of Forensic and Legal Medicine. 14,
423–428.
Gökçe, T. ve Dündar, C. (2008) Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim ve
Hemşirelerde Şiddete Maruziyet Sıklığı ve Kaygı Düzeylerine Etkisi, İnönü Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, 15, 25-28.
Gül, H.; İnce, M. ve Özcan, N. (2011) The Relationship between Workplace Mobbing and Burnout
among Academics at a Turkish University”, Research Journal of International Studies,
18, 118-134.
Hegney, D.; Tuckett, A.; Parker D ve Eley, R. (2010) Workplace Violence: Differences in
Perceptions of Nursing Work Between Those Exposed and Those Not Exposed: A Cross-Sector
Analysis, International Journal of Nursing Practice, 16, 188–202.
Hershcovis, M. S. ve Barling, J. (2009) Towards A Multi-Foci Approach to Workplace Aggression:
A Meta-Analytic Review of Outcomes from Different Perpetrators, Journal of
Organizational Behavior, 31, 24–44.
Hintikka, N. ve Saarela, K.L. (2010) Accidents at Work Related to Violence-Analysis of Finnish
National Accident Statistics Database, Safety Science, 48, 517–525.
Kaukiainen, A.; Salmivalli, C.; Björkqvist, K.; Österman, K.; Lahtinen, A.; Kostamo, A. ve
Lagerspetz, K. (2001), Overt and Covert Aggression in Work Settings in Relation to the
Subjective Well-Being of Employees, Aggressive Behavior, 27, 360–371.
Keser, Aşkın (2009) Çalışma Psikolojisi, Bursa: Ekin Yayınevi, Birinci Baskı.
Merecz, D.; Drabek, M. ve Mościcka, A. (2009) Aggression at the Workplace-Psychological
Consequences of Abusive Encounter With Coworkers And Clients, International Journal of
Occupational Medicine and Environmental Health, 22(3), 243-260.
Özdevecioğlu, M. (2003) Organizasyonlarda Saldırgan Davranışlar ve Bireyler Üzerindeki
Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 121-150.
Schat, C.H.A ve Kelloway, E.K. (2003) Reducing the Adverse Consequences of Workplace
Aggression and Violence: The Buffering Effects of Organizational Support, Journal of
Occupational Health Psychology, 8 (2), 110-122.
Winstanley, S. ve R. Whittington (2002) Anxiety, burnout and coping styles in general hospital
staff exposed to workplace aggression: A cyclical model of burnout and vulnerability to
aggression, Work & Stress, 16 (4), 302-315.
Wiskow, C. (2003) Guidelines on Workplace Violence in the Health Sector: Comparison of Major
Known National Guidelines and Strategies: United Kingdom, Australia, Sweden, USA (OSHA
and California).
[http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/interpersonal/en/...
arisonGuidelines.pdf] (17.07.2010).
World Health Organization (2002). World Report on Violence and Health: Summary.
[http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/s...
en.pdf] (30.06.2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com