You are here

İŞE BAĞLI ŞİDDET VE STRES: TAKSİ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

WORK-RELATED VIOLENCE AND STRESS: THE CASE OF TAXI DRIVERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
One of the most important problems encountered in working life is aggressive behavior. Employees carry out their work while they are exposed to aggressive behavior which has a negative impact on health and safety of employees. All professionals are exposed to this kind of aggression or violent behavior, but research show that, certain professions are more apt to be victims of violence. Taxi drivers are at the top of the risk groups. The purpose of this study is to analyse the aggressive behaviour that the taxi drivers encounter, because of the nature of their work and the environment that they are working in and to find out the extent of the of plundering incidents and the effects of this situation on the level of their work satisfaction, stress, depression and anxiety. Questionnaires developed by the researchers were applied in Istanbul, on 96 randomly selected taxi drivers. The mean age of the participants and the average working years was 41.1±9.52 and 12.2±8.49 respectively. According to the data obtained as a result of this analysis, in the past year, 83% of the taxi drivers encountered verbal violence, 40% physical violence, 16% harassment/abuse and 42% plundering/robbery incidents. In addition, incidents of exposure to aggression, the taxi drivers, reduced the levels of job satisfaction and increased their levels of depression, anxiety and stress.
Abstract (Original Language): 
Çalışma hayatında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de saldırgan davranışlardır. Çalışanların işlerini yürüttükleri esnada maruz kaldıkları saldırgan davranışlar, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Her meslek grubundan çalışanların bu tür saldırganlık ya da şiddet davranışlarına maruz kalma olasılıkları olmakla beraber, yapılan araştırmalar, bazı meslek gruplarının ve kişinin yaptığı işin şiddet mağduru olmasında etkili olduğunu göstermektedir. Bu meslek gruplarının başında ise, taksi sürücüleri gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, taksi sürücülerinin yaptıkları işin doğasından ve çalışma ortamından kaynaklanan nedenlerden dolayı maruz kaldıkları saldırgan davranışlar ve gasp/yağma olaylarının yaygınlığı ve bu durumun taksi sürücülerinin iş tatmini, stres, depresyon ve anksiyete düzeyleri üzerine etkilerinin ortaya konulmasıdır. Araştırmada hazırlanan anket formu İstanbul da, rassal olarak seçilen taksi sürücülerine uygulanmıştır. 96 katılımcıdan elde edilen verilere göre, katılımcıların ortalama yaşı 41.1±9.52 ve ortalama çalışma yılı 12.2±8.49 olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, son bir yıl içinde, taksi sürücülerinin % 83’ü sözel şiddete, % 40’ı fiziksel şiddete, % 16’sı taciz/istismar ve % 42’si yağma/gasp olaylarına maruz kalmışlardır. Ayrıca, saldırı olaylarına maruz kalmanın, taksi sürücülerinin iş tatmini düzeylerini azalttığı, depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini ise arttırdığı tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
1-20

REFERENCES

References: 

Aytaç, S., Bilgel, N. ve Yıldız, S. (2011) “İşyerinde Şiddet”, İşyerinde Şiddet, (Ed: S.
Aytaç, N. Bayram), Beta Yayınevi, İstanbul.
Bilgin, N. (1995). Sosyal Psikoloji’de Yöntem ve Pratik Çalışmalar. Sistem
Yayıncılık, İstanbul.
Chappell D. ve Di Martino, V. (1999). Violence at Work.
(http://www.acosomoral.org/pdf/ violwk.pdf) [Erişim Tarihi: 17.07.2010].
Couto M. T., Lawoko S. ve Svanström L. (2009). Violence Against Drivers and
Conductors in the Road Passenger Transport Sector in Maputo in
Mozambique. African Safety Promotion Journal, 7(2), pp.17-36.
Di Martino V. (2002). Workplace Violence in the Health Sector: Country Case
Studies. (http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/
activities/workplace/WVsynthesisreport.pdf) [Erişim Tarihi: 29.11.2010].
Essenberg, B. (2003). Violence and Stres at Work in the Transport Sector.
İnternational Labour Office, Genoa.
(www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/.../transport/wp205.pdf)
[Erişim Tarihi: 02.07.2011].
Fourth European Working Conditions Survey (2008). Violence, Bullying and
Harassment in the Workplace. European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions,
(www.eurofond.europa.eu). [Erişim Tarihi: 03.04.2011].
Hava-İş, (2010). Dünyayı Taşıyan Kadınlar. Uluslararası Taşımacılık İşçileri
Federasyonu (ITF) Yayını, Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
(http://www.havais.org.tr/_dosyalar/icerik/dunyayi_tasiyan_kadinlar.pdf)
[Erişim Tarihi: 03.09.2010].
Kraus, J. F. (1987). Homicide While at Work: Persons, Industries, and
Occupations at High Risk. AJPH, 77(10), pp. 1285-1289.
Mayhew, C. (2000). Violent Assaults on Taxi Drivers: Incidence Patterns and
Risk Factors. Australian Institute of Criminology, Tirends & İssues,
No: 178.
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). (1996).
Violence in the Workplace Risk Factors and Prevention Strategies.
(www.cdc.gov/niosh/violcont.html) [Erişim Tarihi. 29.04.2010].
OSHA (2000). Risk Factors and Protective Measures for Taxi and Livery
Drivers. U. S. Department of Labor Occupational Safety and Health
Adminstration. (http://www.osha.gov/OSHAFacts/taxi-livery-drivers.pdf)
[Erişim Tarihi: 05.05.2011].
Radbone, I. (1997). Taxi safety initiatives study, Transport Systems Centre in
association with Symonds Travis Morgan consultants, University of South
Australia. (http://www.taxi-library.org/ian01.htm) [Erişim Tarihi:
04.05.2011].
Richards, J. (2003). Management of Workplace Violence Victims.
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/interpersonal/e
n/WVmanagementvictimspaper.pdf) [Erişim Tarihi:05.12.2010].
Schwer, R. K., Mejza, M. C. ve Grun-Rehomme, M. (2010). Workplace violence and
stress: the case of taxi drivers. Transportation Journal, 49(2),
(http://www.freepatentsonline.com/article/Transportation-
Journal/227945363.html) [Erişim Tarihi: 01.04.2011].
Smith, M. J. (2005). Robbery of Taxi Drivers. Problem-Oriented Guides for Police
Problem-Specific Guides Series, No: 34.
Victorian Taxi Directorate. Taxi Driver Survey 2006. Victoria-Australia
(http://www.taxi-library.org/survey.htm) [Erişim Tarihi: 01.11. 2010].
Taxi Driver Security Survey (2007). Ministry of Transport Australia, Taverner
research. August 2007 TRC 2581,
(http://www.transport.nsw.gov.au/sites/default/file/taxi/taxi-safetytaskf...
final-report-appendix-a.pdf) [Erişim Tarihi: 01.11. 2010].
Uncu Y., Bayram, N. ve Bilgel N. (2006). Job Related Affective Well-Being Among
Primary Health Care Physicians. European Journal of Public Health, 17(5),
pp. 514-519.
Wiskow, C. (2003). Guidelines on Workplace Violence in the Health Sector:
Comparison of Major Known National Guidelines and Strategies:
United Kingdom, Australia, Sweden, USA (OSHA and California).
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/interpersonal/e
n/WV_ComparisonGuidelines.pdf) [Erişim Tarihi:17.07.2010].
20 SALİH DURSUN – SERPİL AYTAÇ – FÜSUN SOKULLU AKINCI
World Health Organization (WHO). (2002). World Report on Violence and
Health: Summary.
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/e
n/summary_en.pdf) [Erişim Tarihi: 30.06.2010].
Yavuz, M.S., Aşırdizer, M., Cantürk, N., Eraslan, Ş. B. ve Karadeniz, Z. (2010). Robery
Related Homcides of Taxi Drivers in Three Big Cities of Turkey
Between 1996-2006, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27 (1),
ss. 59-64.
http://www.taxi-library.org/gord28.htm [Erişim Tarihi: 12.01.2011].
http://www.taxi-library.org/barb2004.htm [Erişim Tarihi: 12.01.2011].

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com