You are here

Kurumlarda Bilgi Yönetimi Gereksinimi

The Need of Knowledge Management in Organizations

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The need for knowledge is as old as human history and the importance of this need is even more increased in the technology age of today. Anyone, regardless of his or her position, is in desire and in need to get the necessary scope-of-interest knowledge in order to keep up with the change and thus to be able to survive. Therefore, in this paper, a general overview of knowledge age and knowledge society is presented and the search points out the importance of knowledge management for organizations and the other related disciplines. After that, the main purpose of this research is laid out, that is, the employee’s attitude toward knowledge sharing and the relationship between their positions and knowledge sharing is explained. Finally, results are evaluated and our conclusions are proposed. It can be seen that sharing of knowledge is not suff iciently successful in the institution on which we carried out our survey. In addition, cognitive channels should be kept open, desire and attitudes of organization members for sharing of information should be increased in order to establish an intellectual capital management system in the institution.
Abstract (Original Language): 
Bilgiye olan ihtiyaç insanlık tarihi kadar eski olup, günümüzün teknoloji çağında bu ihtiyaç daha da artmıştır. Her insan, hangi konumda bulunursa bulunsun kendi ilgi alanına giren konularda bilgi sahibi olmak istemekte ve bu bilgiyi elde etmeye ihtiyaç duymaktadır, aksi taktirde değişime ayak uydurmakta zorluk çekecek, yokolmaktan kurtulamayacaktır. Bu nedenle, bilgi çağı ve bilgi yönetiminin genel değerlendirmesi yapılarak, organizasyonlar için bilgi yönetiminin önemi ve ilgili diğer disiplinler belirtilmektedir. Ardısıra araştırmanın esas amacı olan; çalışanların bilginin paylaşımı ile ilgili tutumları, mesleki statüleriyle bilgi paylaşımı arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Müteakip bölümde ise elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve gerekli önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın uygulandığı organizasyonda bilgi paylaşımının başarılı bir şekilde uygulanmadığı görülmektedir. Buna ilave olarak bilişsel kanalların açık olması gerektiği, organizasyonda entelektüel sermaye yönetiminin tesis edilebilmesi maksadıyla çalışanların bilgi paylaşımınba yuönelik istek ve tutumlarının arttırılması gerekmektedir.
70-86

REFERENCES

References: 

Alakuş, M. (1991). Bilgi toplumu. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
Barca, M. (2004). Yeni ekonomide bilgi yönetiminin stratejik önemi. Active Bankacılık ve Finans
Dergisi. Retrieved January 20, 2005 from http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.
php?nt=145
Barclay, R. O. and Philip C. M. (1997). What is knowledge? Retrieved May 2, 2004 from http://www.
media-access.com/whatis.htm
Barutçugil, İ. (2000). Bilgi yönetimi. Active Bankacılık ve Finans Dergisi, April-May(12). Retrieved
June 3, 2006 from http://www.makalem.com/Search/ArticleDetails.asp?nARTICLE_id=367
Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık. .
Çelik, A. E. and Perçin, S. (2000). Entelektüel sermayenin işletme bazında ölçülmesi ve
değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 1(2), 111-118.
Dalkir, K. (2005). Knowledge management in theory and practice. Burlington: Elsevier Butterworth-
Heinemann.
Davenport, T. and Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they
know. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
Drucker, P. (2000). Gelecek için yönetim. (F. Üçgan, Çev.). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Edvinsson, L. (1997). Developing intellectual capital at Skandia. Long Range Planning, 30(3), 366-
373.
Edvinsson, L. and Malone, M. S. (1997). Intellectual capital: Realizing your company’s true value by
fi nding its hidden brainpower. New York: Harper Business..
Ercan, M. K., Öztürk, M.B. and Demirgüneş, K. (2003). Değere dayalı yönetim ve entelektüel sermaye.
Ankara: Gazi Kitapevi.
Ercan, M. K., Öztürk, B., Küçükkaplan, İ, Başçı, E. S. and Demirgüneş, K. (2006). Firma değerlemesi:
Banka uygulaması. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Ertuğrul, M. (2000). Bilgi çağında işletmelerin yeni kaynağı: Entelektüel sermaye. Active Bankacılık
ve Finans Dergisi, 15. Retrieved June 7, 2006 from http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/
mkl_gos.php?nt=182
Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış bilimleri için istatistik. Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
Iynn, B. (2000). Entelektüel sermaye gelecek bin yılın katma değer başarısında anahtar. Muhasebe
ve Denetime Bakış Dergisi, 1(2), 119-126.
Köksal, B. (1985). İstatistik analiz metotları. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
Miller, D. and Shamsie, J. (1996). The resource-based view of the fi rm in two environments: The
Hollywood fi lm studios from 1936 to 1965. The Academy of Management Journal, 39(3), 519–
543.
McDermott, R. (1999). Why information technology inspired but cannot deliver knowledge
management. California Management Review, 41(4), 103–117.
86
BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 70-86 Mehmet Nesip OGUN
Öge, S. (2002). Entelektüel sermaye, işletme için yeni bir değer. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(5-6), 175-200.
Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies
create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
Sağsan, M. (2004). Bilgi yönetiminin kavramsal çerçevesi ve Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Active Bankacılık ve Finans Dergisi. Retrieved January 22, 2005
from http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=442
Polanyi, M. (1958). Personal knowledge. Chicago: University of Chicago Press.
Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. London: Routledge & Kegan Paul.
Saruhan Ş. C. and Sulaoğlu, T. (2005). Entelektüel sermaye: Teori ve uygulamadan bir örnek:
Arçelik. Retrieved February 5, 2005 from http://www.isletme.istanbul.edu.tr/duyurular/
kongrebook/58/kongre.htm
Stewart, T. A. (1991). Barinpower: How intellectual capital is becoming America’s most valuable
asset. Fortune, 123(11), 44-60.
Stewart, T. A. (1997). Entelektüel sermaye. (N. Elhuseyni, Çev.). İstanbul: Mess Yayınları.
Şamiloğlu, F. (2002). Entelektüel sermaye. Ankara: Gazi Kitabevi.
Şamiloğlu, F. (2003). Entelektüel sermayenin muhasebe ve fi nansman alanlarında yarattığı yeniden
yapılanma ihtiyacı. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 19, 128-134.
Şamiloğlu, F. (2006). Entelektüel sermaye: İMKB’de hisse senetleri işlem gören bankalar üzerine bir
uygulama. MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 31, 78-89.
Yörük, N. and Erdem, M. S. (2006). Farklı entelektüel sermaye ölçme yöntemlerinin stratejik karar
alma sürecine etkileri. Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama
Dergisi, 6(15),59-71.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com