You are here

İş Tatmini Ve Bilgi Paylaşımı Düzeyinin Duygusal Bağlılığa Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir Araştırma

The Effect Of Affective Commitment Of Business Knowledge Sharing And Job Satisfaction: A Research At Kocaeli University Research And Implementation Hospital

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The level of Job satisfaction, the level of knowledge sharing and affective commitment of employees are important factor to achieving the objectives of the enterprises. Administrators, increasing the levels of job satisfaction and organizational knowledge sharing in the organization, may be conduct to develop the affective commitment of employees’ positive attitudes. Many studies have been done examining the different dimensions of organizational commitment in the literature. But, there is a limited number of studies about the level of job satisfaction and knowledge sharing of the impact of affective commitment in the hospital organizations. This study, among the staff who working in Kocaeli University Research and Application Hospital were asked to review the impact on affective commitment of the level of job satisfaction and knowledge sharing. For this purpose, 845 staff who worked in the hospital were surveyed. The obtained data were analyzed and whether there are any impact on the level of job satisfaction and knowledge sharing of employees’ attitudes of affective commitment were investigated. In the study, three independent variables were examined in relation to the level of job satisfaction. These were motivational aspects of the job, the employee self-development, interaction with supervisors and colleagues. İn addition, the level of knowledge sharing was identified in the form of two independent variables which were community members of sharing experiences and knowledge and Integrated Hospital Information Management System (EHBYS) and personal interviews. The regression analysis, the level of job satisfaction and knowledge sharing were determined that the independent variables which were significant effect on the dependent variable of affective commitment.
Abstract (Original Language): 
Çalışanların örgüte duygusal (içsel) bağlılığı, örgüt içi bilgi paylaşım düzeyi ve iş tatmini düzeyi işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmede önemli unsurlardandır. Yöneticiler, örgüt içi bilgi paylaşımı ve iş tatminini düzeylerini artırarak, çalışanların duygusal bağlılık tutumlarının olumlu yönde gelişmesini sürdürebilirler. Literatürde örgütsel bağlılığın farklı boyutlarını inceleyen pek çok araştırma yapılmıştır. Bilgi paylaşımı ve iş tatmini konusunda da ayrı ayrı pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak, hastane işletmelerinde bilgi paylaşımı ve iş tatmini düzeyinin duygusal bağlılığa etkisi konusunda sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu araştırmada, Kocaeli üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan personeller arasındaki bilgi paylaşımı ve iş tatmini düzeyinin duygusal bağlılık üzerindeki etkisi incelenmek istenmiştir. Bu amaçla, hastanede çalışan 845 personele anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi yapılarak, çalışanların bilgi paylaşımı ve iş tatminini düzeylerinin duygusal bağlılık tutumları üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada, iş tatmini düzeyi ile ilgili olarak üç bağımsız değişken incelenmiştir. Bunlar, işin motive edici yönleri, çalışanın kendini geliştirmesi, amiri ve çalışma arkadaşları ile etkileşimidir. Ayrıca, bilgi paylaşımı düzeyinin kişisel görüşme ve Entegre Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi (EHBYS) ve topluluk üyeleri ile bilgi ve deneyimlerin paylaşımı şeklinde iki bağımsız değişken belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizinde, iş tatmini ve bilgi paylaşımı düzeyinde belirlenen bağımsız değişkenlerin duygusal bağlılık bağımlı değişkeni üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur
117
131

REFERENCES

References: 

Acker, G. M. (2004), “The Effects of Organizational Conditions on Job Satisfaction and
Intention to Leave Among Social Workers in Mental Health Care”, Community Mental Health
Journal, Vol:40, No:1, February: 2004: 65-66.
Alavi, M., & D. E. Leidner. (2001). “Review: Knowledge Management and Knowledge Management
Systems: Conceptual Foundations and Research Issues”, MIS Quarterly, 25, 2001: 107-132.
Allen N, Meyer J. P (1990) “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance,and
Normative Commitment to the Organization.” Journal of Occupational Psychology, Vol. 9, n.1,
1990: 3.
Augier, Mie, Syed Z. Shariq and Metren Thanning Vendelo (2001). “Understanding context:its
emergence, transformation and role in tacit knowledge sharing”. Journal of Knowledge
Management 5 (2): 2001: 125-136.
Baycan, Aslı (1985), An Analysis Of The Several Aspects Of Job Satisfaction Between
Different Occupational Groups, Boğaziçi Üniversitesi SBE Doktora Tezi, İstanbul.
Carneiro, Alberto (2000). “How Does Knowledge Management Influence Innovation and
Competitiveness”. Journal of Knowledge Management 4 (2): 2000: 87–98.
Çarıkçı, H. İlker, Aygen Oksay, (2004). “Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki
Farklılıkları: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi,
İİBF Dergisi, Yıl:4, C.9, 2004: 2.
Clugston, M. (2000), “The Mediating Effects of Multidimensional Commitment On Satisfaction
and Intent to Leave”, Journal of Organizational Behavior, 21(4): 477-486.
130 Yunus Taş
DeCotiis, Thomas A., Summers, Timothy P. (1987) “A Path Analysis Of A Model Of The
Antecedents And Consequences Of Organizational Commitment”, Human Relations, Vol. 40,
n.7 1987: 445–470.
Duygulu, Sergül ve Fatoş Korkmaz (2008) “Hemşirelerin Örgüte Bağlılığı, İş Doyumları Ve İşten
Ayrılma Nedenleri”, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12(2), 2008: 9.
Erıckson, Robin Adair (2007), Here Today But What About Tomorrow? Reducing the Attrition
of Downsizing Survivors by Increasing Their Organizational Commitment, Ph. D. Thesis,
Northwestern University.
Ersan, S., (1997). "Hemşirelerin İş Doyumu Düzeyleri ve Doyum Düzeylerini Etkileyen Faktörler",
Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1(1) 1997: 75.
Greenberg, J.; Baron, R.A. (2000), Behavior in Organizations, Seventh Edition, Prentice Hall,
New Jersey.
Gül, H. vd. (2008), “İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti Ve Performans
Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”, Akademik Bakış (15) Ekim: 2008: 1-11
Helmstadter, E. (2003) “The Institutional Economics of Knowledge Sharing: Basic Issues”. In
Helmstadter, E. (ed.) The Economics of Knowledge Sharing: A New Institutional Approach.
Cheltenham & Northampton, M.A.: Edward Elgar, 2003: 11-38.
Heather K. Spence Laschinger, Joan Finegan, and Judith Shamian (2001), “The Impact of
Workplace Empowerment, Organizational Trust on Staff Nurses' Work Satisfaction and
Organizational Commitment”, Health Care Management Revtew, 26(3), Summer 2001: 7-23
Hunt. S. D. Morgan R. M. (1994)., “The commitment-Trust Theeory of Relationship Marketing,
(58), July: 1994: 20-38.
Ipe, M. (2003). “Knowledge sharing in organizations: A conceptual framework”, Human Resource
Development Review, 2(4), 2003, 337–359.
Karaaslan, A. vd. (2009), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Bilgi Paylaşımı Arasındaki İlişkiye
Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X I,S II, 2009: 135-
160).
Klınsontorn, Saksith (2005), The Influence of Leadership Styles on Organizational Commitment
and Employee Performances, Ph. D. Thesis, Nova Southeastern University.
Levın, Sharon Lynn (1999), Running Head Measuring Organizational Trust, Ph.D. Thesis, The.
George Washington University.
Laschinger, Heather K. Spence, Joan Finegan, and Judith Shamian (2001), “The Impact of
Workplace Empowerment, Organizational Trust on Staff Nurses' Work Satisfaction and
Organizational Commitment Heather”, Health Care Management Review/Summer : 2001: 7-
22.
KOSBED (21) 2011/1 131
Luthans, F. (1995), Organizational Behavior, McGraw-Hill, Inc.
Marchıorı, D. And Henkın, A. (2004), “Organizational Commitment of Health Profession Faculty:
Dimensions, Correlates and Conditions”, Medical Teacher, Vol:26, No:4, 2004: 353-358.
Matzler, Kurt, Birgit Renzl, Julia Müller, Stephan Herting & Todd A. Mooradian. (2008).
“Personality Traits and Knowledge Sharing”, Journal of Economic Psychology, 29 2008: 301-
313.
Meyer, John P. And Allen, Natalie J. (1991), “A Three-Component Conceptualization of
Organizational Commitment”, Human Resource Review, 1(1) 1991 : 61–89.
Meyer, J. P., and Allen, N. J. (1997) Commitment İn The Workplace, Theory, Research And
Application, Sage Publication.
Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). “The Measurement of Organizational
Commitment.” Journal of Vocational Behavior, 14, 1979: 224–247.
Nogueras, D. J. (2006), “Occupational Commitment, Education, and Experience as a Predictor
of Intent to Leave the Nursing Profession”, Nursing Economics, Vol:24, No:2, 2006: 86-90.
Oshagbemı, T. (2000): “Satisfaction with Co-Workers’ Behaviour”, Employee Relations, 22 (1)
2000: 88-106.
Samad, S. (2006), “Predicting Turnover Intentions: The Case of Malaysian Government
Doctors”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol:8, No:2, 2006: 113-
119.
Tuten, T. L. And Neıdermeyer, P. E. (2004), “Performance, Satisfaction and Turnover in Call
Centers the Effects of Stres and Optimism”, Journal of Business Research, Vol:57, 2004:
26-34.
Uyguç, Nermin ve Dilek Çımrın (2004), “Deü Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Merkez
Laboratuvarı Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını Ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler”,
D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:91-99.
Yi, Jialin. (2009). “A Measure of Knowledge Sharing Behavior: Scale Development and
Validation”, Knowledge Management Research & Practice, 7, 2009: 65-81.
Wastı, S. A. (2000), Örgütsel Bağlılığı Belirleyen Evrensel ve Kültürel Etmenler: Türk Kültürüne
Bir Bakış, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, ed: Z. Aycan, Ankara:
Türk Psikologlar Derneği Yayınları, no:21.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com