You are here

MOBBING OLGUSUNA ANATOMİK BİR BAKIŞ: ÜNİVERSİTE ÖZELİNDE VAKA ANALİZİ

AN ANATOMIC OUTLOOK OF THE MOBBING: A CASE ANALYSIS AT UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study prepared by using comprehensive literature review technique and qualitative method, mobbing which can be experienced in one of the fundamental life areas of human is aimed to be discussed. In the study, at first the conceptual framework of the term mobbing is examined and then the experiences of the two who are among the mobbing victims at universities are narrated as case incidents. In the last phase, the cases are analyzed and then the anatomy of this systematic practice is discussed in accordance with the phases suggested in the studies carried out before. According to the results of this study one of the root cause of the mobbing at universities the number of the limited academic positions; but mobbing activities from the management to the people in the lower positions as given in the case incidents, the leading motive to perform mobbing is the bully's desire to hide his feeling of inadequacy.
Abstract (Original Language): 
Nitel araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmada, insanoğlunun en temel yaşam alanlarından biri olan işyerlerinde karşılaştıkları mobbing (psiko-şiddet)'in incelenmesi amaçlandı. Çalışmada öncelikle mobbing'in kavramsal çerçevesi çizilip, daha sonra araştırmada hedef kitle olarak belirlenmiş olan mobbing mağduru akademisyenler ile yapılan görüşmelerden iki tanesinin hikâyesine vaka takdimi olarak yer verildi. Son aşamada vakalar, analiz edildi ve mobbing araştırmalarında ortaya konulmuş olan mobbing eylem süreçleri doğrultusunda eylemin anatomisi incelendi. Çalışma sonucunda üniversitelerde yaşanan mobbing olaylarının en temel nedeninin kısıtlı olan kadrolar için yapılan yarış kaynaklı olduğu söylenebilir. Ancak çalışmada örnek vaka olarak ele alınmış olan mobbing olaylarında, yönetimden çalışanlara yönelik uygulanan türü bağlamında, mobbing uygulayıcısının, yetersizliğini gizlemek amacı ile bu tür eylemlere yöneldiği dikkat çekmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aktop, N.Güneş. (2006). Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Duygusal Tacize İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri. Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
Altınöz, Mehmet, v.d. (2010). İşyeri Eğitimi Esnasında Karşılaşılan Yıldırma: İşyeri Yöneticisi Kadın ve Erkek Olan Stajyer Öğrencilerin Algıladıkları Yıldırma Düzeyinin Karşılaştırılması (Hacettepe Üniversitesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24. 63 - 74.
Altuntaş, Ceren. (2010). Mobbing Kavramı ve Örnekleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Journal of Yasar University, 18, 5. 2995 - 3015.
Bayrak Kök, Sabahat. (2006). İş Yaşamında Psiko-Şiddet Sarmalı Olarak Yıldırma Olgusu ve
Nedenleri. 434 - 448.
Björkqvist, Kaj; Österman, Karin; Hjelt-Bâck, Monika. (1994). Aggression Among University
Employees, Aggressive Behaviour, Vol. 20. 173 - 184. Camero, M.Angeles; Martinez, Blanca; Sanchez-Mangas, Rocio. (2010). Mobbing and its
Determinants: The Case of Spain. Applied Economics, 42. 3777 - 3787. Deniz, Nevin; Gülen Ertosun, Öznur. (2010). The Relationship Between Personality and
Being Exposed to Workplace Bullying and Mobbing. Journal of Global Strategic
Management, 7, 129 - 141. Einarsen, Stale. (1999). The Nature and Causes of Bullying at Work. International Journal of
Manpower, Vol. 20, Number 1/2, 16 - 27. Ertürk, Abbas. (2005). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları
Yıldırma Eylemleri (Ankara İli İlköğretim Okulları Örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Friedenberg, Joan. (2008). The Anatomy of an Academic Mobbing. Lewiston, Queenston,
Lampeter: The Edwin Melen Press. Lewis, Duncan. (1999). Workplace Bullying - Interim Findings of a Study in Further and
Higher Education in Wales. International Journal of Manpower, Vol. 20, No. 1/2, 106 -
118.
Leymann, Heinz. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and Organizaional Psychology, 5, 2, 165 - 184.
18
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Leymann, Heinz. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and
Victims, 5, 2, 119 - 126. Matthiesen, Stig Berge; Einarsen, Stâle. (2007). Perpetrators and Targets of Bullying at Work:
Role
Stres
s and Individual Differences. Violence and Victims, 22, 6, 735 - 753. Matthiesen, Stig Berge; Einarsen, Stâle. (2004). Psychiatric Distress and Symptoms of PTSD
among Victims of Bullying at Work. British Journal of Guidance & Counseling, Vol. 32,
No. 3, 335 - 356.
Savaş,
Fatm
a Burcu. (2006). İşyerinde Manevi Taciz. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Tanoğlu, Şükriye Çağrı (2006). İşletmelerde Yıldırmanın (Mobbing) Değerlendirilmesi ve Bir
Yüksek Öğrenim Kurumunda Uygulama. Selçuk Üniversiesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya. Tengilimioğlu, Dilaver; Akdemir Mansur, Fatma. (2009). İşletmelerde Uygulanan Mobbingin
(Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler
Dergisi. Yıl:
2,
Cilt
: 1, Nu: 3. 69 - 84. Tınaz, Pınar. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). Çalışma ve Toplum, 4. 13-28. Vartia, M.A.L. (2001). Consequences of workplace bullying with respect to the well-being of
its targets and the observers of bullying. Scand J Work Environ Health, 27, 1. 63 - 69. Yaman, Erkan. (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet-Mobbing. Ankara:
Nobel
Yayınları
.
Yavuz, Hüseyin. (2007). Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta.
Yelgecan Tigrel, E; Kokalan, O. (2009). Academic Mobbing in Turkey. International Journal
of Human and Social
Sciences,
4, 10, 716 - 724.
Yıldırım, Dilek; Yıldırım, Aytolan. (2010). Sağlık Alanında Çalışan Akademisyenlerin
Karşılaştıkları Psikolojik Şiddet Davranışları ve Bu Davranışların Etkileri. Türkiye
Klinikleri
JMed Sci, 30, 2. 559 - 570.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com