Buradasınız

10–14 Yaş Grubu Galatasaray Yaz Futbol Okuluna Katılan Çocukların Antropometrik Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

The Investigating of Changes That Occur in Some Antropometric Features of Footballers of 10-14 Age Groups Who Attend the Galatasaray Summer

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to investigate the changes that occur in some antropometric features of footballers of 10-14 age groups who attend the Galatasaray Summer Football School. The height,weight, triceps fat, suprailiac fat, calf fat, biceps periphery, calf periphery, humerus bikonduler diameter, femur bikonduler diameter, body fat rate (VY%) and body mass index (BKI) of each child attending the summer football school (n:37) are measured both at the beginning and at the end of the summer sports school. The Arithmetic Mean (X), Standard Deviation (SD), Maximum (Max.) and Minimum (Min.) values of the measurement results used in the study are determined, and the difference between the means of pre-test and last test values are studied by paired sample t-test. When the pre-test and last test values of the 16-week exercise program are compared, it is seen that height pre-test mean is 153,25 + 13.92 cm and height last test mean is 154.25 + 13.60 cm. It is found out that body weight pre-test mean is 44.59 + 13.3 kg and body weight last test mean is 44.90 + 12.8 kg. In the fat under skin measurements, it is discovered that triceps pre-test is 10.3 + 4.4 mm and last test is 7.78 + 3.86 mm, suprailiac fat pre-test is 10.34 + 7.56 and last test is 7.77 + 7.08 mm, supscapula fat pre-test is 7.47 + 3.97 mm and last test is 4.83 + 3.82 mm, and calf fat pre-test is 11.65 + 6.01 mm and last test is 8.56 + 5.60 mm. It is determined that biceps periphery pre-test is 21,77 + 3.01 cm and last test is 22,1 + 3.10 cm, and calf periphery pre-test is 29.70 + 4.33 cm and last test is 30.6 + 4.28 cm. It is observed that humerus bikonduler diameter pre-test is 5.79 + 0.06 cm and last test is 6.04 + 0.64 cm, and femur bikonduler diameter pre-test is 8.50 + 0.78 cm and last test is 9.03 + 0.83 cm, and these findings are seen to create a statistically significant difference in p<0.05 level. In conclusion, the anthropometric measurement values of the children who have attended the Summer Football School are found out to have developed positively in terms of performance.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı; Galatasaray Yaz Futbol Okuluna katılan 10–14 yaş grubu futbolcuların bazı antropometrik özelliklerinde meydana gelen değişimleri incelemektir. Yaz futbol okuluna katılan her çocuğun (n:37) yaz spor okulunun başında ve sonunda olmak üzere; boy, vücut ağırlığı, triceps yağ, suprailiac yağ, supscapula yağ, calf yağ, biceps çevre, baldır çevre, humerus bikondüler çap ve femur bikondüler çap ölçümleri alınmış, Vücut Yağ Yüzdesi (VY%) ile Beden Kitle İndeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçüm sonuçlarının Aritmetik Ort. (X), Standart sap. (Sd), Maksimum (Max.) ve Minumum (Min.) değerleri tespit edilmiş, gurubun ön ve son test değerlerinin ortalamaları arasındaki farka paired sample t testi ile çalışılmıştır. Anlamlılık düzeyi ise p<0,05 kabul edilmiştir. 16 haftalık egzersiz programı ön test ve son test değerleri karşılaştırıldığında; boy öntest 153,25 ± 13.92 cm, son test ortalamaları 154,25 ± 13.60 cm olduğu görülmüştür. Vücut ağırlığı ön test ortalamaları 44.59 ± 13.3 kg, son test ortalamaları 44.90 ± 12.8 kg olduğu bulunmuştur. Deri altı yağ ölçümlerinde; triceps ön test 10,3±4,4 mm ve son test 7,78±3,86 mm, suprailiac yağ ön test 10,34±7,56 mm ve son test 7,77±7,08 mm, supscapula yağ ön test 7,47±3,97 mm ve son test 4,83±3,82 mm, calf yağ ön test 11,65±6,01 mm ve son test 8,56±5,60 mm olarak saptanmıştır. Biceps çevre ön test 21,77±3,01 cm, son test 22,1±3,10 cm ve baldır çevre çevre ön test 29,70±4,33 cm, son test 30,6±4,28 cm olarak bulunmuştur. Humerus bikondüler çap öntest 5,79±0,06 cm, son test 6,04±0,64 cm ve femur bikondüler çap ön test 8,50±0,78 cm, son test 9,03±0,83 cm olarak gözlemlenmiş ve bu bulguların istatistiksel açıdan p<0.05 seviyesinde anlamlı farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Vücut ağırlığı ile Beden Kitle İndeksleri (BKİ) değerlerinde ise istatistiksel açıdan p<0.05 anlamlı bir farlılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak Yaz Futbol Okuluna katılan 10-14 yaş arası çocukların antropometrik ölçüm değerlerinin performans açısından olumlu yönde geliştiği saptanmıştır.
10-18

REFERENCES

References: 

1. Ayan, V., Mülazımoğlu, O., “Sporda Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirmede 8-10
Yaş Grubu Erkek Çocukların Fiziksel Özelliklerinin ve Bazı Performans Profillerinin
İncelenmesi” 10 th International Sport Sciences Congress, October 23-25, Bolu, 2008
2. Çoknaz, H., Ün, N. Y., Özengin, N., Çınar, Ö. Ö., Akın, E., “Bolu’da İlköğretimde
Okuyan Erkek Öğrencilerin Somototip Puanlarının Spora Yönlendirme Kriteri Olarak
Kullanılması” 10 th International Sport Sciences Congress, October 23-25, Bolu, 2008
3. Güler, D., Çelik, F.K., Pepe, K., Yalçıner, M., “Burdur İlköğretim Okulları Arasında
Yapılan Futbol İl Birinciliği Yarışmalarına Katılan Çocukların Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve
Teknik Özellikleri” 10 th International Sport Sciences Congress, October 23-25, s.953
Bolu, 2008
4. İbiş S., “Yaz Spor Okullarına Katılan 12–14 Yaş Grubu Erkek Futbolcuların Bazı
Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Niğde, 2002
5. Korkmaz, H .N., Arabacı, R., Çankaya, C., Şahin, S., “Uluslar Arası Spor Şenliklerine
Katılan 8-14 Yaş Çocukların Vücut Kitle İndeksi Ve Bel Kalça Oranlarının İncelenmesi
(Bursa Örneği)” 10 th International Sport Sciences Congress, October 23-25, s.436
Bolu, 2008
6. Kürkçü, R., Hazar, F., Kartal, R., Özdağ, S., Özkan, H., “Minik Futbolcuların
Antropometrik ve Somototiplerinin Belirlenmesi”, lV. Uluslar Arası Akdeniz Spor
Bilimleri Kongresi, 9-11 kasım 2007
7. SAYGIN Ö., POLAT Y.,, KARACABEY K., “Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel
Uygunluk Özelliklerine Etkisi” Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp), Cilt 19,
Sayı 3, Sayfa(lar) 205-212, 2005
8. Söğüt, M., Müniroğlu, S., Deliceoğlu, G., Farklı Kategorilerde Genç Erkek Tenis
Oyuncularının Antropometrik Ve Somototiplerinin İncelenmesi, Spormetre Beden
Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, ll, (4), 155-162, 2004
9. Şahin O., “Düzenli Egzersiz Eğitiminin 12–14 Yaş Çocukların Bazı Fiziksel ve
Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Konya,
2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com