Buradasınız

Yoğun yüklenmeli beden eğitimi ve vücut geliştirme programlarının antropometrik özellikler üzerine etkisi

The Effects of Physical Education and Body-Building Programmes of Intensive Load on Anthropometric Characteristics.

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Aim; The aim of this study is to investige what the sedentary university students' physical education an body-building programmes of intensive load for 14 weeks, which take the place in educational schedules, are the effects about circum muscles and skinfold thickness from anthropometric characteristics. Material and method; The subjects for this study were 21 volunteer female students. The avarage ages of the students were 18.1+0.4 years, heights were 1.58+0.03 meters and bodyweights were 55.4+10.7 kilogrammes. At the beginning an at the end of educational year. Tests were done. The applied programme was planned for 14 weeks and for 6 hours a week.In this study, measurements of skinfold fat and extiremity circum from antropometric measures were taken. As a statistic method, mean a score and standart deiviation values were taken and paired-t- test was done. pindings:Between first and last circum measurements, it was found a significant increase in arm, forearm, chest, waist, hip and calf (p<0.05).prom the measurements of skinfold fat, it was found a significant increase among the percentages of biceps, triceps, pectoral, supscapula, iliac, quadriceps and body fat(p<0.05). Conclusion: According to the data we got intensive trainings in physical education and body-building programmes affected muscle development but it was determined that skinfold values and body fat percentage weren't in low values.In addition to body-building programmes, it can be said that aerobic trainings will be useful if they take place in Schedule.
Abstract (Original Language): 
Amaç: sedanter üniversite öğrencilerin 14 haftalık yoğun yüklenmeli beden eğitimi ve vücut geliştirme programlarının kas çevresi ve deri altı yağ değerleri üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 21 bayan öğrenci gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan bayan öğrencilerin ortalama yaşları 18.1+0.4 yıl, boyları 1.58+0.03 m., ve vücut ağırlıkları da 55.4+10.7 kg'dı. 2007-2008 Eğitim öğretim dönemi başlangıcında ve sonunda testleri yapıldı. Uygulanan program 14 hafta ve haftada 6 saat olarak planlandı. Araştırmada antropometrik ölçümlerden, extiremite çevre ve deri altı yağ ölçümleri alındı. İstatistik yöntem olarak aritmetik ortalama, standart sapma değerleri alınarak ön-test ve son-test değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Ön-test ve son-test çevre ölçümleri arasında kol, önkol, göğüs, bel, kalça ve bacak bölgelerinde önemli düzeyde artış olduğu bulundu (p<0.05). Deri altı yağ ölçümlerinden de biceps, triceps, pectoral, subscapula, iliac, quadriceps ve vücut yağ yüzdeleri arasında önemli artış olduğu bulundu (p<0.05). Sonuç: Elde ettiğimiz verilere dayanarak beden eğitimi ve vücut geliştirme programlarında yoğun çalışmaların kassal gelişimi etkilediği ancak deri altı yağ değerlerinin ve vücut yağ yüzdesinde de düşük değerlerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Vücut geliştirme programlarına ek olarak aerobik antrenmanların da programda yer verilmesinin yararlı olacağı söylenebilir.
23-27

REFERENCES

References: 

1. Berggren, E, Physical inactivity- why the problem is too important to be taken serious and how lifelong quality education ofthe whole person may prosper by new international partnerships, The 46th Ichper Anniversary World Congress, Novemeber, 2005;19.
2. Gyurcsik, NC, Bray, SR, Brittain, DR, Coping with barriers to vigorous physical activity during transition to university, Family & Community Health, 2004; 27:130-142.
3. Sinclair, KM, Hamlin, MJ, Steel, GD, Physical activity levels of first-year new zealand university students, youth studies Australia,2005;24(1):38-42. (. html).
4.
Kasap
, H.: "Eğitimde Beden Eğitimi yöntemlerinin yeri ve önemi", Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, İstanbul, 1993.
5.
Çalış
, M, Ergen, E, Turnagöl H, Arslan, O, Beden Eğitimi derslerinin bir öğretim yılı boyunca 15-16 yaş grubu öğrenciler üzerinde fizyolojik etkilerinin Eurofit test bataryası ile izlenmesi, Spor Bilimleri 2. Ulusal KongresiBildirileri, 1992;367-369
6.
Kurt
, İ, Orta öğretim kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor alanı dersleri uygulamalarının program geliştirme ilkeleri kapsamında incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu, I.Spor Kongresi Bildirileri,Ankara, 1998;15-22.
7.
Ron
a MŞ, Gökmen H, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin beden eğitiminin amaçlarını algılama düzeyleri, Hacettepe Ünv. Spor Bilimleri Dergisi, 1995; 6(2-
3):13-22.
8.
Özer,K
, Antropometri, Sporda Morfolojik Planlama, Kazancı Matbaası, İstanbul, 1993:47-60
9.
Zorb
a E, Ziyagil MA: Vücut Kompozisyonu ve Ölçüm Metotları, Erek Ofset, Trabzon 1995: 252-82.
10. Zorba E., Saygın Ö., Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk, Bedray Basın Yayın ve İnş. San.Tic. Ltd.
2007-2008
11.
Çokiveca
n F, Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulunda 4 yıllık Beden Eğitimi ve Spor antrenmanlarının kız öğrencilere kazandırdığı fizyolojik özellikler, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1981.
12. Kandeydi H, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Beden Eğitimi ve Spor antrenmanlarının erkek
S.D.Ü. Tıp pak. Derg. 2008:15(4)/ 23-27
Kılınç, Vücut geliştirme programlarının antropometrik özelliklere etkisi
27
öğrencilere kazandırdığı fizyolojik özellikler, Ege
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1982.
13.
Varol
, R, Karakızmırak O, Onat T, Üniversite öğrencisi basketbolcu, futbolcu ve vücut geliştirmecilerin serum lipid değerleri ve aerobik kapasiteleri, Spor Hekimliği Dergisi, 25 (1):53-61
14.
Tame
r K, Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansı Ölçülmesi ve Değerlendirmesi, Bağırgan Yayımevi, Kültür Matbaası, Ankara, 2000.
15.
Açıkada
, C, Ergen, E, Alpar, R, Sarpyener, K, Erkek sporcularda vücut kompozisyonu parametrelerinin incelenmesi, Spor Bilimleri Dergisi, 1991; 2(2):11.
16.
Türkme
n S, Kayatekin, M, Varol, R, Özgönül, H, Beden eğitimi derslerinin bir öğretim yılı boyunca ambulans ve acil bakım teknikerliği öğrencileri üzerindeki fiziksel-fizyolojik etkileri, Ege Üniversitesi Performansdergisi, 1995; 1 (3):141-144.
17.
Koşar
, NŞ, Kin, A, Aşçı, FH, 10 haftalık fiziksel etkinlik programına katılmanın fiziksel uygunluğa etkisi, Hacettepe Ünv. Spor Bilimleri Dergisi, 1998;
9,(2-3):3.
18.
Zorb
a E, Yaman R, Yıldırım S, Saygın Ö, 18-24 yaş grubu sedanter bayan öğrencilerde 8 haftalık step uygulamasının bazı fiziksel uygunluk ve Antropometrik değerlere etkisi, 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi Kitapçığı, Ankara 2000:74-79
19. Akdur, H, Yiğit, Z, Balota, N, Effects ofthe walking and step aerobic exercises programs on physical fitness in obese women, The 8th Ichper Anniversary World Congress Abstract Books, Novemeber, 2004:86.
20. Göksu, CÖ, Akdur, H, Ülger N, Yiğit Z, The effect of the 10-weeks aerobic exercise programme ofthe young, working sedantary ındividuals on the their physical fitness levels and blood prameters, The 8th Ichper Anniversary World Congress Abstract Books, Novemeber, 2004:88.
21. Hacısoftaoğlu İ, İrkin D, Cinemre A, Bulgu N, The effects ofweight traininig on views offemale and male university students about their bodies, The 8th Ichper Anniversary World Congress Abstract Books, Novemeber, 2004:92.
22. Erkmen N, Baştug G, Taşgın Ö, The Effects ofAerobic Traininig Program on the Physical Fitness in Young Women, The 8th Ichper Anniversary World Congress Abstract Books, Novemeber, 2004:88.
23.
Ökmen
, AŞ, Erdemir, İ, Tekin, HA, Beden Eğitimi, Resim ve Müzik seçmeli dersi alan öğrencilerin toplumsallaşma düzeylerinin karşılaştırılması, 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongre Programı, Muğla,
2007:867.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com