Buradasınız

14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Evoluation Of 14 Years Old Children's Physical Fitness Levels And Anthropometric Characteristics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, it has been aimed to evaluate physical fitness levels and anthropometric characteristics of male adolescents of 14 years old, either making sport or not. At this re¬search, a total of 66 voluntary children, being 32 athletes and 34 sedentary have been par¬ticipated. Heights, weights, body mass indexes, vertical jumping, anaerobic strengths, flexibilities, handgrip strengths, leg and back strengths, maximum oxygen consumption (VO2max), 30 meters sprints, body fat percents, body fat masses, lean body weights, length mea-surements (seating height, crawl), diameter measurements (humeral, femur, acromial, bit-rochanter), girth measurements (shoulder, waist girth, chest, femur, calf, biceps extension and biceps flexion), endomorph, mesomorph, ectomorph parameters of the children par¬ticipating at the research have been measured. For the statistical analysis, a package software named SPSS and the independent 't' test have been made use of. There found to be no significant difference between the height, leg strength, back strength, lean body mass, sitting height, crawl length, acromial diameter, shoulder girth, waist girth, chest girth, femur girth, biceps extension and biceps flexion girth parameters of athletes and sedentary volunteers at the p>0,05 level. Significant difference has been indicated in terms of weight, flexibility, VO2max, femur girth, bitrochanter girth diameter and mesomorph parameters at the p<0,05 level, whereas significant difference has been determined in terms of body mass index, vertical jumping, handgrip strength, 30 meters sprint, humeral diameter, endomorph and ectomorph, body fat percent and body fat mass parameters at the p<0,01 level. As a result; we can conclude that regular sport training helps the 14 years old male adolescent children to develop their anth¬ropometric characteristics and physical fitness levels significantly.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada 14 yaşında olan spor yapan ve spor yapmayan erkek adolesan çocukların fiziksel uygunluk ve antropometrik seviyelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, 32 sporcu ile 34 sedanter olmak üzere toplam 66 gönüllü çocuk katılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların boy, kilo, beden kitle indeksi (BKİ), dikey sıçrama, anae¬robik güç, esneklik, pençe, bacak ve sırt kuvveti, maksimal oksijen kullanımı (VO2max), 30 metre sprint, vücut yağ yüzdesi (VYY), vücut yağ kitlesi (VYK), yağsız vücut kitlesi (YVK), uzunluk ölçümleri (oturma yüksekliği, kulaç), çap ölçümleri (humeral, femur, ak-romial, bitrokhanter), çevre ölçümleri (omuz, bel çevre, göğüs, uyluk, kalf, biceps eks-tansiyon ve biceps fleksiyon) ile endomorf, mezomorf ve ektomorf parametreleri ölçüldü. İstatistiki analiz için SPSS adlı paket program ile independent 't' testi uygulandı. Sporcu ve sedanter gönüllüler arasında boy, bacak kuvveti, sırt kuvveti, YVK, oturma yük¬sekliği, kulaç uzunluğu, akromial çap, omuz çevre, bel çevre, göğüs çevre, uyluk çevre, kalf çevre, biceps ekstansiyon çevre ve biceps fleksiyon çevre parametrelerinde p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunamamıştır. Kilo, esneklik, VO2max, femur çap, bitrokhanter çap ve mezomorf parametrelerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunurken, BKİ, dikey sıçrama, pençe kuvveti, 30 m sprint, humeral çap, endomorf ve ektomorf, VYY ve VYK parametrelerinde p<0,01 düze¬yinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak; düzenli spor eğitimi, erkek adolesan dönemindeki 14 yaş grubu çocukla¬rın antropometrik özelliklerini ve fiziksek uygunluk düzeylerini anlamlı bir şekilde geliştir¬mektedir.
127-130

REFERENCES

References: 

1. Açıkada, C., Ergen, E.(1990) Bilim ve Spor, Büro Ofset Matbaacılık, Ankara.
2. Baltacı, G.(1998) Yüzme Sporu Yapan Çocuklarda Kardiyorespira-tuar Özelliklerinin Performansa Etkisinin Kontrol Grubu ile Karşılaştırıl¬ması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
3. Berg K.E., Lavoie J.C., Latin R.W. (1995) Physiological Training Ef¬fect Of Youht Soccer. Med. Sci. Sports Exerc. Dec; 17 (6) : 656-60.
4. Bockous D.D., Farrow J.A., Friedl K.E. (1990) Assesment of Matu¬rity in Boys And Grip Strength. J Adolesc Healty Care. 11 (6): 497-500
5. Bunc V., Psotta R. (2001) Physiological Profile of Very Young Soc¬cer Plaeyers. J Sport Med. Phys Fitness. 41 (3): 337-41.
6. Can Y, Polat M. (2004) A Research to Norms of Physical Fitness for Skiing in Primary Education School in Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (E.Ü.Journal Of Health Sciences) 13(1) 48-54,
7. Erol E., Cicioğlu I., Pulur A. (1999) 13-14 Yaş Grubu Erkek Basket-bolculara Yönelik Dayanıklılık Antrenmanının Vücut Kompozisyonu ile Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Gazi BESBD, IV, 4 : 12-20, Ankara.
8. Hockey, V. (1993) The Pathway To Healthful Living, Mosby, Publis¬hing. U.S.A.
9. Ihmels M., Welk JG., Mcclain JJ., Schaben J., (2006) The Realibi-lity and Convergent Validity of Field Tests of Body Composition in Yo¬ung Adolescent. Journal of Physical Activity&Health, 3(Suppl.2):67-77.

10. Kalkavan, A., Yaman, M., Karakuş, S., Torun, C.K., Yaman, Ç., Ci¬han, H., Zorba, E. (1997) KTÜ Giresun Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fizyolojik Özellikleri ve Antropometrik Yapılarının Araştırılması, GÜ, Be¬den Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi II, 1, , 1-8. 11-18.
11. Katie M. M., Brad S.M., Joanne K., Linda D.V., Terence J. W. (2003) Contribution of Timetabled Physical Education to Total Physi¬cal Activity In Primary School Children: Cross Sectional Study. BMJ Vo¬lume, 327, 13 September
12. Loko J., Aule R., Sikkut T., Ereline J., Viru A. (2000) Motor Perfor¬mance Status in 10 to 17-Year-old Estonian Girls and Boys. Scand J
Med Sci Sports. 10(2) : 109-13.
13. Mcardle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. (2000) Exercise Physiology, Williams and Wilkins
14. Özer, K. (2001) Fiziksel Uygunluk., Nobel Yayın Dağıtım, S.61-194, Ankara
15. Pekel A.H., Balcı, E., Atalay, N. G., Onay, M. (2004) ve ark. Spor Yapan Çocukların Performansla Ilgili Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları ile Antropometrik Özellikleri Arasındaki ilişkilerin Incelenmesi, VIII. Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitapçığı, Antalya 17-20 Kasım 2004, s 110
16. Saçaklı, M. (1998) 400 Minik-Yıldız 14/16 Genç Takım Futbolcula¬rında Kuvvet Parametrelerinin Tespiti ve Yetenek Seçimindeki Etkisi. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. S;36, , Istanbul.
17. Saygın, Ö. (2003) 10-12 Yaş Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Fiziksel Uygunluklarının Incelenmesi. M.Ü. Sağ. Bil. Ens. Bed. Eğt. ve Spor ABD. Yayınlanmamış Doktora Tezi. S: 60, Istanbul.
18. Şen, Y. Z. (1998) 10-14 Yaş Grubu Orta Öğretim Öğrencilerde Üç Aylık Antrenman Programı Sonrasında Temel Motorsal Özelliklerine Et-

kisi, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Ens¬titüsü
19. Şenel, Ö. (1995) Aerobik Ve Anaerobik Antrenmanların 13-16 Yaş Grubu Erkek Öğrencilerin Bazı Fizyolojik Parametreleri Üzerindeki Et¬kileri. G.Ü. SBE. Yayınlanmamış Doktora Tezi, S 33-36, Ankara.
20. Tamer, K. (2000) Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçül¬mesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayımevi, S:140-147, Ankara
21. Tamer, K. (2000) Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi., Bağırgan Yayımevi, S.130-131, 139-140, Ankara, 2000.
22. Watts P.B., Joubert L.M., Lish A.K., Mats J.D., Wilkins B. (2003) Anthropometry of Young Competitive Sport Rock Climbers. Br J Sport Med. 37 (5) :420-4
23. Willmore, J. H., And Costill, D. L. (1999) Physiology of Sports and Exercise, Second Edition, Human Kinetics.
24. Ziyagil M.A., Tamer K., Zorba E., Uzuncan S., Uzuncan H. (1996) Eurofit Test Bataryası Vasıtasıyla 10-12 Yaşları Arasındaki Erkek İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Ve Antropometrik Özelliklerinin Yaş Gruplarına Ve Spor Yapma Alışkanlıklarına Göre Değerlendirilmesi. Bed. Eğt. Spor Bil. Der. 1:20-28., Ankara.
25. Zorba E., Ziyagil M.A. (1995) Vücut Kompozisyonu ve Ölçüm Me-todları., Gen Matbaacılık, S. 184, 252-293, Trabzon.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com