Buradasınız

Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin Tamamlayıcı-Şekillendirici Ölçme-Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi

Investigation of Prospective Mathematics Teachers' Knowledge of Assessment in the context of Summative and Formative Assessment

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Recent research demonstrates that formative assessment can significantly contribute to learning but generally is not used by teachers. The aim of this study is to investigate the development of prospective teachers with regard to assessment. 40 prospective mathematics teachers are involved in the study. Workshops were conducted aiming at developing pedagogical content knowledge. A survey was given to 40 prospective mathematics teachers before and after the workshops to find out whether there was a difference in their pedagogical knowledge. The data were analyzed qualitatively. Results indicated significant improvements in prospective teachers' knowledge of assessment especially of formative assessment. Before the workshops, candidates used assessment for summative purposes whereas they used assessment formatively after first workshop. After the second workshop they started to use both summative and formative assessment in accordance with their purposes. It was observed that there is significant enrichment (70%) in the candidates' conceptual understanding of assessment.
Abstract (Original Language): 
Ölçme ve değerlendirme, öğretim ve öğrenimin ayrılmaz bir parçasıdır. Etkin bir öğretim için ölçme-değerlendirmenin hem tamamlayıcı hem de şekillendirici amaçlara hizmet edecek şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir (Dwyer, 1998). Ölçme değerlendirme, özellikle de şekillendirici ölçme-değerlendirme, hizmet öncesi öğretmen eğitiminde ihmal edilen bir alandır (Dywer, 1998; Volante ve Fazio, 2007). Bu amaçla bu çalışma kapsamında Marmara bölgesindeki bir üniversitede Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi bölümünde öğrenim gören 40 son sınıf matematik öğretmen adayına iki ay boyunca "Pedagojik Alan Bilgisi" kuramsal çerçevesi esas alınarak hazırlanmış bir eğitim verilmiştir. Veriler bu eğitimlerden önce ve sonra açık uçlu sorulardan oluşan "Genel Pedagoji Anketi" uygulanarak toplanmıştır. Bu çalışmada ankette ölçme-değerlendirmeye yönelik sorulan sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular incelenmektedir. Uygulanan eğitimlerden önce katılımcıların %38'i ölçme-değerlendirmeyi hem tamamlayıcı hem de şekillendirici amaçlarla ilişkilendirirken, eğitimlerden sonra bu oran %63'e yükselmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmenin amacına ilişkin belirttikleri görüşlerin incelenmesi sonucu %70'inde kavramsal olarak zenginleşme olduğu görülmektedir.
155-167

REFERENCES

References: 

Aydın, E. ve Delice, A. (2008). Ölçme ve Değerlendirmeye Kavram Yanılgıları Perspektifinden Bir Bakış. M.F.Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç (Ed). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri (s.393-436). Ankara: PegemA.
Black, P., Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. London: Kings College School of Education.
Bloom, B. S., Hastings, J. T. ve Madaus, G. F. (Eds) (1971) Handbook on the Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-Hill.
Dwyer, C.A. (1994). Development of the Knowledge Base for the Praxis III: Classroom Performance Assessments Assessment Criteria. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Dwyer, C.A. (1998). Assessment and classroom learning: Theory and practice. Assessment in Education, 5(1), 131 - 137.
Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management Review, 14(4), 532-550.
Graue, M. E. (1993). Integrating theory and practice through instructional assessment. Educational Assessment, 1(4), 283-309.
Gronlund, N. (2006). Assessment of Student Achievement (8th ed.). Boston; Pearson.
Hashweh, M. Z. (2005). Teacher pedagogical constructions: a reconfiguration of pedagogical content knowledge. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(3),
273-292.
Heritage, M. (2007). What Do Teachers Need to Know and Do? Phi Delta Kappan, 89 (2), 140 - 145.
Hew, K. F. ve Brush, T. (2007). Integrating Technology into K-12 Teaching and Learning: Current Knowledge Gaps and Recommendations for Future Research, Educational Technology Research and Development, 55, 223-252.
Lodico, M.G. Spualding, D.T. ve Voegtle, K.H. (2006). Methods in Educational Research: From Theory to Practice. Jossey-Bass Wiley. San Francisco, CA
Magnusson, S., Krajcik, L., ve Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining Pedagogical Content Knowledge (pp. 95-132). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
Mavrommatis, Y. (1997). Understanding Assessment in the Classroom: phases of the assessment process - the assessment episode, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice,4:3,381 — 400.
McIntosh, M. E. (1997). Formative assessment in mathematics, Clearing House, 71(2), 92 - 97.
Milli
Eğiti
m Bakanlığı (MEB). (2005). Orta Öğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı. Ankara : MEB Yayınevi.
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA:Author.
Park, S., Oliver, J.S. (2008). Revisiting the Conceptualisation of Pedagogical Content Knowledge (PCK): PCK as a Conceptual Tool to Understand Teachers as Professionals, Research in Science Education, 38:261-284.
Shepard, L.
(1991)
. "Psychometricians' beliefs about learning." Educational Researcher, 20, no.7:2-16.
Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15, 4-14.
Tamir, P. (1988). Subject matter and related pedagogical knowledge in teacher education. Teaching and Teacher Education, 4, 99-110.
Türnüklü, E. (2001). Değerlendirme Sürecinde Yeni Gelişmeler ve Değişen Yaklaşımlar, Yaşadıkça Eğitim, 18 (71), 34 - 39.
Türnüklü, E. (2003). Türkiye Ve İngiltere'deki 11¬14 Yaş Grubu Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme Biçimleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24),
108 - 118.
Volante, L., ve
Fazio
, X. (2007). Exploring teacher candidates' assessment literacy: Implications for teacher education reform and professional development. Canadian Journal of Education, 30(3), 749-770.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com