Buradasınız

İlköğretim Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Teknikleri Hakkında Görüşleri

Primary School Teachers Opinions About Complemental Measurement And Assessment Techniques

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to identify primary school teachers' opinions of the alternative measurement and assessment techniques and the usage of their frequency . Primary schools in Bolu compose the universe . 218 teachers compose the quantitative part and 38 teachers compose the qualitative part of the research's sample. Data are collected by a survey and teacher interview form that are prepared by the researcher. While analyzing the quantitative data, SPSS 15.0 for Windows was used and frequency analyzes, independent group t test and variance analyzes were applied. As for the qualitative data, content analyze was used. According to the analyzes of the results, in terms of demographic features and gender, there are no significant differences but, in terms of branch and year of service there are significant differences. It is identified primary school teacher commonly use performance assesment, portfolio, scoring, measure ;but do not have knowledge about structured grid, branched diagnostic trees, word correlate techniques
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Bolu ilinde ilköğretimde görev yapan öğretmenlerinin tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşlerini, bu teknikleri kullanma sıklarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini Bolu ilindeki ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini nicel boyutunda Bolu Merkez ilçesindeki ilköğretimde farklı branşlarda görev yapan 218 öğretmen, nitel boyutunda ise 36 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve öğretmen görüşme formuyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows kullanılmış olup, frekans analizi, bağımsız gruplar t testi ve varyans analizi uygulanmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Analizlerin sonucunda ilköğretim öğretmenlerinin demografik özellikleri açısından incelediğinde tamamlayıcı ölçme değerlendirme tekniklerini kullanma sıklıkları hakkında cinsiyetleri açısından farklılık bulunamamış, branş ve hizmet yıllarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir İlköğretim öğretmenlerinin genel olarak performans değerlendirme, portfolyo ve puanlama ölçeğini kullandıkları; yapılandırılmış grid, tamlayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme teknikleri konusunda bilgilerinin olmadığı tespit edilmiştir.
174-189

REFERENCES

References: 

Adanalı, K. (2008). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Alternatif Değerlendirme: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitiminin Alternatif Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Aydoğdu, M. ve Kesercioğlu, T. (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(11), 44-61.
Bahar, M.,
Ale
x H. Johnstone ve Sutcliffe, R. (1999). Investigation of students' cognitive structure in elementary genetics through Word association tests. Journal of Biological Education, 33(134).
Bahar M., Öztürk E. Ve Ateş S., (2002), Yapılandırılmış Grid Metodu ile Lise Öğrencilerinin Newton'un Hareket Yasası, İş, Güç Ve Enerji Konusundaki Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramlarının Tespiti, 7. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.
Bahar, M., Nartgün. Z., Durmuş. S. ve Bıçak, B. (2006). Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme uygulamaları yeterlilik düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99- 114.
Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G., Gündoğdu, K. (2007). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Çıngı, H. (1994). Örnekleme Kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi
Demirdelen, C. ve Yapıcı, M. (2007). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 6(2). http://nkogretim-Online.org (Erişim Tarihi:2012, 12 Ağustos).
Karamanoğlu, S., Çağlak, M. ve Meşeci, B. (2012). Alternatik Ölçme Değerlendirme Araçlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Özyeterlik Algıları. Amasya Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 167-179.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi (10. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
Kuran, K. ve Kanatlı, F. (2009). Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 209-234.
MEB. (2006 ). EARGED İlköğretim 6. Sınıf Pilot Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Okur, M. ve Azar, A. (2011). Fen Ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Tamamlayıcı Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi.
19(2), 387-400.
• •
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt
1
, Sayı 1, s. 174-189, Kış 2012, BARTIN-TÜRKIYE Bartın University Journal of Faculty of Education, Volume 1, Issue 1, p. 174-189, Winter 2012, BARTIN-TURKEY
İlköğretim Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Teknikleri... 189
Özdemir, M. (2010). İlköğretim Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Yeterlilikleri ve Hizmet içi Eğitim İhtiyaçları. Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi. 8(4), 787-816.
Parmaksız, R. (2004). Aktif Öğrenme ve Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE.
Pierce, L. V. and O'malley, J. M. (1992). Performance and Portfolio Assessment for Language Minority Students. National Clearinghouse for Bilingual Education. Washington: DC.
Sağlam-Arslan, A., Avcı, N. ve İyibil, Ü. (2008). Fizik öğretmen adaylarının tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemlerini algılama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 115-128.
Taşdere, A. (2010). 6. 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarına Yansıyan Ölçme Değerlendirme Anlayışının Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Işığında Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
Bolu.
Tekin, H. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ankara: Yargı Yayınevi.
Turgut, M.F. (1992). Eğitimde Ölçe Değerlendirme, Ankara: Saydam Matbaacılık.
Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık,
Yıldız İ. ve Uyanık N. (2004). Matematik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Üzerine. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12/1, 97-104.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com