Buradasınız

1982 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ÇEKİNCELER VE İHTİYARİ İSTİSNALAR

RESERVATIONS AND OPTIONAL EXCEPTIONS UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 1982

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Reservations had been created in order to modify the legal effects of international treaties in favor of the states parties, and as a method, have been frequently applied to increase the number of the parties to a treaty. However, in some treaties, reservations are prohibited so as to protect the integrity of the treaties. United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 is one of the treaties which prohibits the declarations of reservations. Nevertheless the optional exceptions declared under Article 298 changes the legal effects of some specific provisions of the 1982 Convention in favor of the declarant states. Therefore the legal character of the optional exceptions has to be examined. This article determines the legal features of optional exceptions stipulated under the article 298 by comparing them with reservations.
Abstract (Original Language): 
Çekinceler, devletlerin bir uluslararası andlaşmanın hukuki etkisini kendileri lehine değiştirme istekleri doğrultusunda ortaya çıkmış ve bir andlaşmaya, mümkün olduğunca çok devletin taraf olmasını sağlayabilmek için de sıklıkla başvurulan bir yöntem haline gelmişlerdir. Ancak kimi zaman, uluslararası andlaşmaların bütünlüğünü sağlayabilmek için bu andlaşmalara çekince ileri sürülmesi yasaklanmaktadır. Deniz alanlarının kullanımını son derece kapsamlı ve ayrıntılı hükümlerle düzenleyen 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de çekincelerin yasaklandığı bir andlaşmadır. Bununla birlikte Sözleşme’nin 298. maddesi çerçevesinde yapılan ihtiyari istisna beyanları, Sözleşme’nin belirli hükümlerinin hukuki etkisini, bu beyanları yapan taraflar lehine değiştirmektedir. Bu nedenle söz konusu beyanların hukuki niteliklerinin araştırılması gerekir. Bu makalede 1982 Sözleşmesi’nin 298. maddesinde düzenlenen ihtiyari istisnalar, çekincelerde karşılaştırılarak, ihtiyari istisnaların hukuki niteliği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

AKERMARK, Spiliopoulou; Reservation Clauses in Treaties Concluded within Council of Europe, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 48, Issue, 3, 1999, s. 479-514.
AKKUTAY, Berat Lale; 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
AUST, Anthony; Modern Treaty Law and Practice, Cambridge/New York/Melbourne, Cambridge University Press, Second Edition, 2007.
COCCIA, Massimo; Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights, California Western International Law Journal, Vol. 15, Issue 1, 1985, s. 1-51.
EDWARDS, W. Richard; Reservations to Treaties: The Belilos Case and the Work of the International Law Commission, University of Toledo Law Review, Vol. 31, 1999-2000, s. 195-207.
FITZMAURICE, M., On the Protection of Human Rights, The Rome Statute and Reservations to Multilateral Treaties, Singapore Year Book of International Law, Vol. 10, 2006, s. 133-173.
GAMBLE, King John; “The 1982 UN Convention on the Law of the Sea: A “Midstream” Assessment of the Effectiveness of Article 309” San Diego Law Review, Vol. 24, Issue 3, 1987, s. 627-644.
GREIG, D. W.; Reservations: Equity as a Balancing Factor?, Australian Yearbook of International Law, Vol. 16, 1995, s. 21-172.
HORN, Frank; Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, Amsterdam/New York/Oxford, Elsevier Sicience Publishers, B.V., 1988.
KLABBERS, Jan; Some Problems Regarding the Object and Purpose of Treaties, The Finnish Yearbook of International Law, Vol. 8, 1997, s. 138-160.
LIJNZAAD, Liesbeth; Reservations to UN Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, Dordrecht/ Boston/ London, Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
NELSON, L.D.M.; Declarations, Statements and ‘Disguised Reservations’ with respect to the Convention on the Law of the Sea, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 50, Issue 4, 2001, s. 767-786.
NORDQUIST, Myron H., Shabtai ROSENNE and Louis B. SOHN; United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary Volume V – Settlement of Disputes, General and Final Provisions, Martinus Nijhoff Publishers: Dordrecht/Boston/, 1989.
26 Akkutay
ÖZMAN, Aydoğan; Milletlerarası Anlaşmalarda Çekinceler, Ankara, Sevinç Matbaası, 1970.
PAZARCI, Hüseyin; Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, Ankara, Turhan Kitabevi, 2001.
RUDA, J. M.; Reservations to Treaties, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1975-III, Netherlands, A.W. Sijthoff, Vol. 146, 1977, s. 95-218.
SIMMA, Bruno; From Bilateralism to Community Interest in International Law, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1994-VI, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, Vol. 250, 1997, s. 221-384.
Convention (No. 63) Concerning Statistics of Wages and Hours of Work in the Principal Mining and Manufacturing Industries, Including Building and Construction, and in Agriculture,40 UNTS 255 (No. 638).
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 78 UNTS 277 (No. 1021).
Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Signed at Warsaw on 12 October 1929, 478 UNTS 371 (No. 6943).
Vienna Convention on the Law of Treaties 1155 UNTS 331 (No. 18232).
European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes, 320 UNTS 243 (No.4646).
Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations, 1021 UNTS 209 (No. 15001).
Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets, 1079 UNTS 89 (No. 16510).
Vienna Convention on the Succession of States in respect of Treaties, 1946 UNTS 3 (No. 33356).
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1833 UNTS 396 (No. 31363).
European Convention on Transfrontier Television, 1966 UNTS 265 (No. 33611).
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1833 UNTS 396 (No. 31363).
Rome Statute of the International Criminal Court, 2187 UNTS 3 (No. 38544).
Draft alternative texts of the preamble and final clauses prepared by the Secretary-General, UN Doc. A/CONF.62/L.13 (1976), VI Official Records.
Preliminary report of the President on the work of the informal plenary meeting of the Conference on final clauses, UN Doc. A/CONF.62/L.60 (1980), XIV Official Records.
Draft Convention on the Law of the Sea (Informal Text), UN Doc. A/CONF.62/WP.10/Rev.3 (1980).
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde Çekinceler ve İstisnalar �27
Draft amendment to article 309, UN Doc. A/CONF.62/L.108 (1982), XVI Official Records.
176th Plenary meeting, UN Doc. A/CONF.62/SR.176 (1982), XVI Official Records.
Report of the International Law Commission on the work of its forty-seventh session, A/50/10, 1995.
Report of the International Law Commission on the work of its fiftieth session, A/53/10, 1998.
Report of the International Law Commission on the work of its fifty-first session, A/54/10, 1999.
Report of the International Law Commission on the work of its fifty-second session, A/55/10, 2000.
Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, A/56/10, 2001.
Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, ICJ. Rep. 1951.
Uluslararası andlaşmaların metinleri, taraf statüleri ve bunlara ilişkin beyanlar hakkında bkz. http://treaties.un.org/(Erişim tarihi: 10.02.2011).
Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun çekincelere ilişkin raporları için bkz. http://www.un.org/law/ilc/ (Erişim tarihi: 10.02.2011).
287 ve 298. madde çerçevesindeki beyanlar için bkz.http://www.un.org/Depts/los/settlement_of_disputes/choice_procedure.htm. (Erişim tarihi: 10.02.2011).
Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, Metin için bkz. http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_198... (Erişim tarihi: 10.02.2011).
International Convention on Arrest of Ships, 1999, Metin için bkz. http://treaties.un.org/doc/Treaties/1999/03/19990312%2009-14%20AM/Ch_XII....

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com