Buradasınız

BİLİMSEL ANALİZ YÖNTEMİ VE EĞİTİM

SCIENTIFIC ANALYSIS METHOD AND EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine the frequency of analytical thinking practised by academics at Marmara University, Technical Faculty of Education. Relation Scanning method was used in the study. A questionnaire developed by the reseacher was used as a data collection tool. 225 students from Technical Facutly of Education, who were chosen randomly, constitute the sample gorup. It was found at the end of the study that academics do not use analytical thinking much in their lessons. Recommendations were made related to the subject matter.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'ndeki öğretim elemanlarının derslerde analitik düşünceyi ne kadar uyguladıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bilgi toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırmaya teknik eğitim fakültesinde okuyan ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 255 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının derslerde analitik yöntemi çok fazla kullanmadıkları belirlenmiştir. Konuyla ilgili önerilerde bulunmuştur.
25
38

REFERENCES

References: 

Bakioğlu, A. ve Hesapçıoğlu, M. (1997), "Düşünmeyi Öğretmekte Öğretmen ve Okul Yöneticisinin Rolü : Düşünmek", M.Ü. AEF Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:9, s. 49-78, İstanbul.
Cüceloğlu D.(1994), İyi Düşün Doğru Karar Ver, Sistem Yayıncılık, 5. Baskı, Yayın No:12, İstanbul.
Deleuze,G. ;Guattari. F. (1993). Felsefe Nedir? Çev: Turhan Ilgaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Erakkuş, Ö. (2001). Analitik Düşünme Nedir (http://www.ogretmenlersitesi.com/dersnotu/lise.htm), 06.08.2002, Saat: 10:00.
Eravcı, B.(2002). Öğrencilerin Gözünden Felsefe Öğretimi, Evrensel Gazetesi Gençlik Eki, http://www.evrensel.net/genclik/index.php3?sayi=70&yazi=171). 07.08.2002, Saat: 14:55.
Gutek, G.(2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, Çev: Nesrin Kale, Ütopya yayınları:52, Ankara.
Hançerlioğlu, O. (1975). Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitapevi, Üçüncü Basım, İstanbul.
Hilav, S.(1985). 100 Soruda Felsefe El Kitabı, Gerçek Yayınevi, Dördüncü Baskı, İstanbul.
Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma Teknikleri, Tekışık Web Ofset Teknikleri, Ankara.
Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 6. Basım, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık, Anlara.
Kuzgun.Y. (2001). Eğitimde Kendini Gerçekleştirme, Sınıfta Demokrasi, Editör: Ali Şimşek, Eğitim Sen Yayınları, Ankara.
Özlem, D. (1991). Mantık, Ara Yayıncılık, Felsefe Dizisi 24, İstanbul.
Tanilli, S.(1998). Yaratıcı Aklın Sentezi, Felsefeye Giriş, Adam Yayınları, İstanbul.
Turgut, İ.(1992). Eğitim Üzerine, Felsefi Bir Deneme, Bilgehan Matbaası, Beşinci Basım, İzmir.
Turgut, İ.(2002). Eğitim ve Etik, Kanyılmaz Matbaası, İzmir
Yaşar. Ş.(1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı1-2, Eskişehir.
Şahinel. S. (2002). Eleştirel Düşünme, Pegem A Yayıncılık, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com