Buradasınız

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ BÖLÜMLERİ İLE DOKTORA TEZ KONULARI ARASINDAKİ UYUMUN İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study was researched that how the effect of reconstruction of faculty of education on quality of proffessors. For this purpose harmony of field-work with docrate thessis of proffessors in faculty of education was evaluated. The sample was constituted 403 proffessors in 13 faculty of education. Data were collected from WEB site of universities and data base of YOK (High Board of Education). In first stage name and surname of proffessors in faculty of education were gathered in WEB site of universities. In second stage title and field-work of docrate thessis of them were gathered in data base of YOK. Finding showed that there were no field-work 255 than docrate thessis of 403 proffessors. Result of this study showed that there were no difference between proffessors of faculty of education and proffessors of faculty of arts and sciences.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması sonrası biçimde yapılan değişiklerin, öğretim elemanlarının niteliklerine ne oranda yansıdığını incelemektir. Bu amaçla, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının çalıştıkları alanları ile yapmış oldukları doktora tez konularının uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi, Türkiye'deki değişik üniversitelerden 13 eğitim fakültesinde farklı bölümlerde görev yapan 403 öğretim elemanından oluşmuştur. Veriler, internet aracılığıyla üniversitelerin hazırlamış oldukları WEB sayfalarından ve YÖK'deki veri tabanından elde edilmiştir. Birinci aşamada, eğitim fakültelerinde çalışan öğretim elemanlarının ad ve soyadları belirlenmiş daha sonra bu kişilerin adları YÖK dokümantasyon veri tabanına girilerek hazırlamış oldukları doktora tezlerinin isimleri incelenmiştir. Bulgular, incelenen 400 öğretim elemanının hazırlamış olduğu doktora tezlerinden 255'inin (% 64) eğitim ile ilgili olmayıp, daha çok alanda uzmanlaşmaya yönelik konulardan oluştuğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının Fen-Edebiyat fakültelerindeki öğretim elemanlarından farklılaşmadığını göstermektedir.
19
28

REFERENCES

References: 

Demirel, Özcan (1996) Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara.
Erden, Münire (1998) Eğitimde Program Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara.
İşman, Aytekin ve Eskicumalı, Ahmet (1999) Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, Adapazarı.
YÖK, (1998) Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayını, Ankara.
Varış, Fatma (1996) Eğitimde Program Geliştirme, Ankara.
www.yok.gov.tr ; Yüksek Öğretim Kurulu WEB Sitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com