Buradasınız

İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE AKICI OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMANIN ETKİSİ

EFFECT OF USING READING FLUENCY STRATEGIES ON IMPROVING READING LEVEL OF THIRD GRADE STUDENTS AT PRIMARY SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aimed to examine the effect of repeated reading which is one of reading fluency strategies on improving reading performance of third-grade elementary school students. The sample of this study was the third-grade students who studied in two different classes, who were in the same socio-economic status and selected from an elementary school in Kaman, Kırsehir. One of these classes was the control group and the other is the experimental group. Before the intervention, the students’ reading performance was assessed by using “Informal Reading Inventory”. While “repeated reading” strategy was used in control group for ten weeks education, total fifty hours by using one reading text each week, the students of the control group normally continued to study. After the invention, the students' reading performance scores obtained from the assessment process were analyzed by SPSS programme. It was found that experimental group in which repeated reading strategy was used progressed remarkably in regard of improving their reading level when compared control group.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin, okuma düzeylerini geliştirmede akıcı okuma stratejilerinden tekrarlı okumanın etkililik düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Kırşehir ili Kaman ilçesinde bulunan ilköğretim okulları arasından seçilmiş sosyo-ekonomik düzeyleri denk olan iki 3. sınıf şubesindeki öğrenciler oluşturmuştur. Bu iki şubeden biri deney diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin okuma ile ilgili hazır bulunuşluk seviyeleri “Yanlış Analizi Envanteri” ile tespit edildikten sonra, deney grubu öğrencilerine “tekrarlı okuma” stratejisi 10 hafta boyunca, her hafta bir okuma metni ile toplam 50 saat uygulanmış, kontrol grubu öğrencileri normal eğitim öğretimlerine devam etmişlerdir. Yapılan uygulamalar sonucunda elde edilen okuma düzeyi puanları SPSS programında değerlendirilmiş ve tekrarlı okuma stratejisinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin okuma düzeylerinin kotrol grubu öğrencilerinden daha fazla geliştiği saptanmıştır.
639-657

REFERENCES

References: 

Akyol, H. (2008). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Akça, G. (2004). “İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Hikâye Yapısına Uygunluğu”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
Çiftçi, Ö. ve Temizyürek, F. (2008). “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama becerilerinin Ölçülmesi’, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 5.
Demirel, Ö. (1999). Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Güneş, F. (2004). Ders Kitaplarının İncelenmesi, Ankara: Nobel yayın Dağıtım. Hudson, R. F. (2005). “Reading Fluency Assessment and Instruction: What, Why, and How?”, International Reading Association, Vol. 58.
Karasu, M.(2011). “Akıcı Okumayı Sağlamaya Yönelik Uygulanan Yöntemlerin Etkililiği”, http://www.eab.org.tr/eab/oc/egtconf/pdfkitap/pdf/300. (13 Mayıs 2011’de erişildi).
Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1998). Cahit vd.; Türkçe Öğretimi, Ankara: Engin Yayınları
MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları
Ocak, G. (2004). “İlköğretim Okulu 5.sınıf Öğrencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi”, Vol. 3,. Erişim: http://ilkogretim-online.org.tr
Özmen, G. R. (1999).“Öykü Yapısı Ve Öykü Yapısının Okuduğunu Anlama Öğretiminde Kullanılması”, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 11.
Raisinski, T. ve Hoffman, T. (2003). “Theory end Research into Practice: Oral Reading In The School Literacy Curriculum”, Reading Research Quarterly, Vol. 38.
Richek, Margaret Ann vd. (2002). Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies, Boston,
Samuels, J. S. (1997). “The Method of Repeated Readings”, The Reading Teacher, Vol. 50,
Temizkan, M. (2007).“İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Okuma Stratejilerinin Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi”, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
Yılmaz, M. (2008). “Kelime Tekrar Tekniğinin Akıcı Okuma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Vol. 6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com