Buradasınız

YAPILANDIRILMIŞ AKICI OKUMA YÖNTEMİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF STRUCTURED FLUENT READING METHOD ON THE FLUENT READING AND READING COMPREHENSION SKILLS OF THIRD GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, it is aimed to determine the effect of structured reading fluency method on fluent reading and comprehension skills of 3th-grade primary school students studying in normal classes. The research is a quasi-experimental design. The 3th-grade students who study at a primary school connected to the central district Yüreğir in Adana, in 2013-2014 education year constitute the study group of the research. Applications with structured reading method were carried out in the researcher's own class and another one of 3th-grade brunches was determined as control group. Experiment group (n=27) and control group (n=28) were determined by keeping illiterate students in the classes of experiment and control groups and private educations students away from the groups. In the research, measurements of pretest and posttest of students' skills in reading accuracy, prosodic reading, and comprehension were recorded in video media and evaluation studies were carried out by watching these records. In the pretest and posttest measurements, the percent of the number of words students correctly read in a minute and the number of correctly read words was calculated. Students' skills of prosodic reading were measured by using "prosodic reading scale". In measurement of comprehension skills, open-ended questions were used to measure literal and inferential comprehension. When the research data was analyzed, it was seen that structured reading studies is an effective method on improving students' reading accuracy, prosodic reading and reading comprehensions skills.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ile yapılandırılmış akıcı okuma yönteminin normal sınıflarda öğrenim gören ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ile okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma yarı deneysel bir desende gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Adana ili Yüreğir merkez ilçesine bağlı bir ilkokulda öğrenim gören üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Yapılandırılmış akıcı okuma yöntemi ile uygulamalar çalışmacının kendi sınıfında yapılmış ve okulda bulunan üçüncü sınıf şubelerinden bir diğeri de kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Yapılandırılmış akıcı okuma yönteminin uygulandığı deney grubunda 28, kontrol grubunda ise 30 öğrenci yer almıştır. Akıcı okuma becerileri video kayıtlar üzerinden değerlendirilmiştir. Okuma hızı ve doğru okuma başarısı 1 dakikada okunan doğru kelime sayısı ve yüzdesi ile hesaplanmıştır. Okuma prozodisi ise Prozodik Okuma Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesinde açık uçlu sorular kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yapılandırılmış akıcı okuma yöntemi öğrencilerin ön test ve son test puanları arasında okuma hızında anlamlı bir farklılık yaratmazken, doğru okuma, prozodik okuma ve okuduğunu anlama başarısında anlamlı farklılık oluşturmuştur.
125
141

REFERENCES

References: 

Akyol, H. (2006). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Akyol, H. (2013). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
Akyol, H., ve Yılmaz, M. (2010). Okuma Bozukluğu Olan Bir Öğrencinin Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması. e-Journal Of New World Sciences Academy, 5(4), 1690-1700.
Bashir, A. S.,
an
d Hook, P. E. (2009). Fluency: A key link between word identification and comprehension. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 40,
196-200.
Başaran, M. (2013). Okuduğunu Anlamanın Bir Göstergesi Olarak Akıcı Okuma.
Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Bilimleri, 1-14.
Baştuğ, M. (2012). İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora, Ankara Gazi Üniversitesi,.
Baştuğ, M., Kaman, Ş. (2013). Nörolojik Etki Yönteminin Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Anlama Becerilerine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 291-309
Benjamin, R. G., and Schwanenflugel, P. J. (2010). Text complexity and oral reading prosody in young readers. Reading Research Quarterly, 45(4), 388-404.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (12. Baskı) Ankara: Pegem Akademi.
Coşkun, İ. (2010). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerindeki gelişimin birbirini etkileme durumu: Eylem araştırması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çaycı, B., ve Demir, M. K. (2006). Okuma ve Anlama Sorunları Olan Öğrenciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 437-456.
Çayır, A. ve Ulusoy, M. (2014). Akıcılığı Geliştirme Programının İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Anlama Becerileri Üzerindeki Etkisi. Cumhuriyet
International Journal of Education. 3 (2): 26 - 43.
Çetinkaya, Ç. (2011). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Kelime Kullanım Sıklıkları Üzerine Bir Araştırma. Doktora, Ankara Gazi Üniversitesi.
Dağ, N. (2010). Okuma Güçlüğünün Giderilmesinde 3P Metodu İle Boşluk Tamamlama Tekniğinin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(1), 63-74.
Dowhower, S. L. (1991). Speaking of prosody: Fluency's unattended bedfellow.
Theor In to Practice, 30(3), 165-175.
Ediger, M. (2000). Assessing Student Word Recognition Skills. U.S. Department of Education / Educational Resources İnformation Center.
Güneş,
F
. (2013). Türkçe Öğretimi Modeller ve Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi.
140
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1 (129-146)
Heckelman, R.G. (1969). A neurological impress-method of remedial reading instruction. Acedemic therapy ,4(4), 277-282.
Hudson, R. F., Lane, H. B., and Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why and how? The Reading Teacher, 58(8), 702-714.
Karasar, N. (2014).
Bilimsel
Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (Vol. 26). Ankara: Nobel.
Karatay, H. (2007). İlköğretim Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerine Alan Araştırması. Doktora, Ankara Gazi Üniversitesi.
Keskin, H. K. (2012). Akıcı Okuma Yöntemlerinin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi.
Keskin, H. K., ve Bastuğ, M. (2013a). Geçmişten günümüze akıcı okuma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(1), 189-208.
Keskin, H. K., ve Baştuğ, M. (2013b). Okuma Çalışmalarında Tanılama ve Yönlendirme: Program-Tabanlı Ölçmenin Uygulaması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1).
Keskin, H. K., Baştuğ, M., ve Akyol, H. (2013). Sesli Okuma ve Konuşma Prozodisi: İlişkisel Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 168-180.
Kuhn, M. R. (2004). Helping students become accurate, expressive readers: Fluency instruction for small groups. The Reading Teacher, 58, 336-344.
Kuhn, M.R., Schwanenflugel, P.J., Morris, R D., Morrow, L.M., Woo, D.G.,
Meisinger, E.B., Sevcik, R.A., Bradley, B.A., & Stahl, S.A. (2006). Teaching children to become fluent and automatic readers. Journal of Literacy Research, 38(4); 357-388.
Kuhn, M. R.,
Schwanenflugel
, P. J., and Meisinger, E. B. (2010). Aling theory and assessment of reading fluency: Automaticity, porosody and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45, 230-251.
LaBerge, D., & Samuels, J. (1974). Towards a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6, 293-323.
Lane, H. B., Hudson, R. F. and Leite, W. L. (2009). Teacher knowledge about reading fluency and indicators of students' fluency growth in reading first schools. Reading Research Quarterly, 25, 57-86.
Morra, J. and Tracey, D. H. (2006). The impact of multiple fluency interventions on a single subject. Reading Horizons, 47(2), 175-198.
Rasinski, T. (2004). Creating Fluent Readers: What research says about reading.
Educational Leadership, 61(6), 46-51.
Rasinski, T., Padak, N., Linek, W. and Sturtevant, E. (1994). Effects of fluency devlopment on urban second-grade readers. The Journal of Educational Research 87(3),
158-165.
Samuels, S. J. (1979). The method of repeated readings. The Reading Teacher, 21,
360-407.
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1 (125-141)
141
Samuels, S. J. (2006). Looking Backward: Reflection on a carrier in reading.
Journal of Literacy Research, 38(3), 327-344.
Schrauben, J. E.
(2010)
. Prosody's contribution to fluency: An examination of the theory of automatic information processing. Reading Psychology, 31, 82-92.
Sever, M. (1997).
Türkçe
Öğretiminde Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Sidekli, S. (2010). İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerini geliştirme (Eylem araştırması). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Stahl, S. A.,
&
Heubach, K. M.
(2005)
. Fluency-oriented reading instruction. Journal of Literacy Research, 37, 25-60.
Ulu, M., ve Başaran, M. (2013). Video Öz Değerlendirme Tekniğinin Akıcı Okuma Becerisinin Gelişimine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(38), 1-10.
Uzunkol, E. (2013). Akıcı Okuma Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Giderilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83.
Yıldırım, K., Çetinkaya, Ç. ve Ateş, S. (2013). Akıcı Okumaya Yönelik Öğretmen Bilgisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 263 -281.
Yıldırım, K., Turan, S. ve Bebek, N. (2012). Akıcı Okumayı Geliştirme Dersi: Farklı Bir Dil ve Sosyo Kültürel Kontekste Etkililiği. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler
Dergisi, 3(9), 40-58.
Yıldız, M. (2013). Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başanlarındaki Rolü. Turkish Studies 8(4), 1461¬1478.
Young, C., and Rasinski, T.
(2009)
. Implementing readers' theatre as an approach to classroom fluency instruction. The Reading Teacher, 63(1), 4-13.
Zutell, J., and Rasinski, T. V. (1991). Tranining Teachers to Attend to Their Students' Oral Reading Fluency. Theory Into Practice, 30(3).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com