Buradasınız

OKUMA MOTİVASYONU, AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMANIN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINDAKİ ROLÜ

THE ROLE OF THE READING MOTIVATION, READING FLUENCY AND READING COMPREHENSION ON TURKISH 5TH GRADERS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4780
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to define how and what way the reading motivation, reading fluency and reading comprehension effect the academic achievement fifth grade. There was a structural model developed and tested in the framework of the correlational desingn. There were 135 students fifth year primary students studying in a school located in Etimesgut town of Ankara province. The reading motivation of the students were determined by the use of Motivations for Reading Questionnaire in Turkish Form . The level of the reading fluency was determined by oral reading an appropriate text in the classroom. The errors made throughout the study were determined to find the reading rate and accuracy. The prosody which another indicator of the reading fluency was determined by the use of Multidimensional Fluency Scale. The data necessary for the determination of the reading comprehension levels of the students were obtained from the narrative and expository comprehension and vocabulary tests. The academic achievements of the students were determined from their mathematics, science and social sciences grades. The Structural Equation Modeling (SEM) was employed in order to answer the research question. The data analyses were carried out by the SPSS and AMOS statiscal software. The data obtained in the study showed that the reading motivation, reading fluency and the reading comprehension explain %61 of the variance in the academic achievements of the students. This is thought to be a very big contribution to the literature. The approaches towards the reading comprehension in texts book should be thoroughly revised. The number of the studies for the promotion of the reading motivation, teaching the reading fluency and furnishing the students with reading comprehension skill should definitely be increased.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın akademik başarıyı hangi yolla ve ne düzeyde etkilediğini belirlemektir. İlişkisel tarama modeli çerçevesinde yürütülen araştırmada yapısal bir model geliştirilip test edilmiştir. Araştırmaya Ankara ili Etimesgut ilçesinde kamuya ait bir ilköğretim okulunda beşinci sınıfa devam eden 135 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin okuma motivasyonlarının belirlenebilmesi için Okuma Motivasyonu Ölçeği-Türkçe Formu kullanılmıştır. Araştırmada akıcı okuma düzeylerinin belirlenebilmesi için öğrencilere sınıf düzeyine uygun bir metin sesli olarak okutulmuştur. Okuma sürecinde yapılan hatalar belirlenerek öğrencilerin okuma hızı ve kelime tanıma düzeyleri hesaplanmıştır. Akıcı okumanın diğer göstergesi olan prozodik okuma becerisi ise Çok Boyutlu Akıcılık Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyini belirlemek için gerekli olan veriler hikâye edici metni anlama, bilgi verici metni anlama ve kelime bilgisi testlerinden elde edilmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarının belirlenmesinde ise Türkçe, fen, matematik ve sosyal bilgiler derslerine ilişkin karne notları kullanılmıştır. Araştırma problemine cevap verebilmek için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS ve AMOS istatistik programları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları okuma motivasyonu, akıcı okuma ve okuduğunu anlamanın beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarındaki değişimin %61’ini açıkladığını göstermiştir. Bu bulgunun literatüre çok önemli bir katkı olduğu söylenebilir. Türkiye’de ilkokul ve ortaokul ders programlarında okuma öğretimine yönelik yaklaşımlar gözden geçirilmelidir. Öğrencilerin okuma motivasyonunun geliştirilmesi, öğrencilere akıcı okumanın öğretimi ve okuduğunu anlama becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalara daha fazla yer verilmelidir.
1461-1478

REFERENCES

References: 

AKAY, A. A. (2004). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin matematik problemlerini çözme başarılarına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
AKYOL, H. (2010). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
AKYOL, H. (2011). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
ATEŞ, S. (2011). İlköğretim beşinci sınıf Türkçe dersi öğretim sürecinin anlama öğretimi açısından değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
BAKER, T. & WIGFIELD, A. (1999). Dimensions of children’s motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement. Reading Research Quarterly, 34, 2- 29.
BLOOM, B. S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (D. A. Özçelik, Çev.) İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
BURGER, J. M. (2006). Kişilik (İ. D. Erguvan Sarıoğlu, Çev.). İstanbul: K Kaknüs Yayıncılık.
BROWN, V. L., HAMMİLL, D. D. & WİEDERHOLT, J. L. (1995). Test of reading comprehension (3rd ed.). Austin, TX: Pro-Ed.
BYRNE, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
CUNNINGHAM, A.E. & Stanovich, K.E. (1997). Early reading acquisition and its relation to reading experience and ability 10 years later. Developmental Psychology, 33, 934-945.
DECI, E.L. & RYAN, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum
GALLİK, J. D. (1999). Do they read for pleusure? Recreational reading habits of collage students. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42(6), 480-489.
GAMBRELL, L. ve MARNIAK, B. (1997). Incentives and intrinsic motivation to read. J.T. Guthire ve A. Wigfield (Eds). Reading engagement: Motivating readers through integrated instruction (205-217). Newark, DE: International Reading Association.
GOTTFRIED, A. E. (1990). Academic intrinsic motivation in young elementary school children. Journal of Educational Psychology, 82, 525-538.
1476 Mustafa YILDIZ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
GUTHRIE, J. T., WIGFIELD, A., METSALA, J. L. & COX, K. E. (1999) 'Motivational and cognitive predictors of text comprehension and reading amount'. Scientific Studies of Reading, 3, 231 — 256
HOSP, M. K. & FUCHS, L. S. (2005). Using CBM as an indicator of decoding, word reading, and comprehension: Do the relations change with grade? School Psychology Review, 34, 9-26.
HU, L.-T., & BENTLER, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.
HUDSON, R. F., LANE, H. B. & PULLEN, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 58(8), 702_714.
HUDSON, R. F., PULLEN, P. C., LANE, H. B. and TORGESEN, J. K.(2009). The Complex Nature of Reading Fluency: A Multidimensional View. Reading & Writing Quarterly,25(1), 4-32.
JENKİNS, J. R., FUCHS, L. S., VAN DEN BROEK, P., ESPİN, C. & DENO, S. L. (2003). Sources of individual differences in reading comprehension and reading fluency. Journal of Educational Psychology, 95, 719-729. JÖRESKOG, K.& SÖRBOM, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Lincolnwood, USA: Scientific Software International.
KARA, A. (2008). Eğitimde motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 59-78.
KARASAR, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
KESKİN, H. K., YAPICI, S. (2008). Başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özellikleriyle ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1(1), 20-32.
KLAUDA, S. L. & GUTHRİE, J. T. (2008). Relationships of three components of reading fluency to reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 100 (2), 310-321.
KLİNE, R. B. (2005). Principles and practice of structural equations modeling. New York: Guilford.
LABERGE, D. & SAMUELS, S. J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6, 293-323.
LEPPANEN, U., AUNOLA, K. & NURMI, J. E. (2005). Beginning readers' reading performance and reading habits. Journal of Research in Reading, 28, 383-39
MCCLELLAND, J. L. & RUMELHART, D. E. (Eds.). (1986). Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition (Vol. 2). Cambridge, MA: MIT Press.
MCCORMACK, L. R. & PASQUARELLİ, L. S. (2010). Teaching reading: Strategies and resourches for grades K-6. New York: The Guilford Pres.
Millî Eğitim Bakanlığı[MEB]. (2005) İlköğretim Türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Ders Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
MEYER, B. J. F. (1999). The importance of text structure in everyday reading. In A. Ram & K. Morrman (Eds.), Understanding language understanding: Computational models of reading (pp. 227-252). Cambridge, MA: MIT Press.
Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın Beşinci… 1477
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
OBALI, B. (2009). Öğrencilerin fen ve teknoloji akademik başarısıyla Türkçede okuduğunu anlama ve matematik başarıları arasındaki ilişki, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Olson ve Gee, 1988
OLSON, M. W. & GEE, T. C. (1988). Understanding narratives: A review of story grammar research. Childhood Education, 64, 302-306.
ÖZGÜVEN, İ.E. (1998). Bireyi Tanıma Teknikleri, Pdrem Yayınları, Ankara.
PARİS, S. G., CARPENTER, R. D., PARİS, A. H. & HAMİLTON, E. E. (2005). Spurious and genuine correlates of children’s reading comprehension. In S. G. Paris & S. A. Stahl (Eds.) Children’s reading comprehension and assessment (pp. 131-160). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
PİKULSKİ, J. J. & CHARD, D. J. (2005). Fluency: Bridge between decoding and reading comprehension. Reading Teacher, 58, 510-519.
PRETORİUS, J. E. (2000). What they can’t read will hurt them: reading and academic achievement. Innovation, 21, 33-41.
PAİGE, D. D. (2011). Engaging struggling adolescent readers through situational interest: A model proposing the relationships among extrinsic motivation, oral reading proficiency, comprehension, and academic achievement, Reading Psychology, 32(5), 395-425.
RASİNSKY, V. T., PADAK, N. (2003). 3-minute reading assements:Word recognation, comprehension, vocabulary. Grade 1-8.New York: Scholastic.
RYAN, R.M. & DECI, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classicd efinitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
SALLABAŞ, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
SAMUELS, S. J. (2006). Toward a model of reading fluency. In S. J. Samuels & A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (pp. 24_46). Newark, Del.: International Reading Association.
SERTSÖZ, T. (2003). İlköğretim okullarının 6. sınıflarında okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
STANOVİCH, K. E. (1986). Matthew effect in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21(4), 360–407.
STECKER, P. M., Fuchs, L. S. & Fuchs, D. (2005). Using curriculum-based measurement to improve student achievement: Review of research. Psychology in the Schools, 42, 795-819.
SEİDENBERG, S. B. (2007). Connectionist models of reading. In G. Gaskell (Ed). Oxford handbook of psycholinguistics (pp. 235-250). Oxford: Oxford University Pres.
ŞİMŞEK, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Ankara: Ekinoks.
WANG, J. H., & GUTHIRE, T. J. (2004). Modeling the effect of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amount of reading, and past reading achievement on text comprehension between U.S. and Chinese students. Reading Research Quarterly, 39, 2, 162-186.
1478 Mustafa YILDIZ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
WIGFIELD, A. & GUTHRIE, J. T. (1997). Relations of children’s motivation for reading to the amount and breadth of their reading. Journal of Educational Psychology, 89, 420–432
WOLF , M., & KATZİR-COHEN, T. (2001). Reading fluency and its intervention. Scientific Studies of Reading, 5, 211-239.
YILDIZ, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
YILDIZ, M. (2013). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 260-271.
YILDIRIM, K. (2010). İş birlikli öğrenme yönteminin okumaya ilişkin bazı değişkenler üzerindeki etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci-veli görüşleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
YILDIRIM, K., YILDIZ, M. & ATEŞ, S. (2011). Kelime bilgisi okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı mıdır ve yordama gücü metin türlerine göre farklılaşmakta mıdır? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1531-1547.
YILMAZ, B. (2012). Okuma alışkanlığının okul başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma. Külcü, Ö., Çakmak. T., Özel, N. (Editörler), Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan (210-218). Ankara: Özyurt Matbaacılık.
YILMAZ, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 9-13.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com