You are here

E-ÖĞRENME VE TÜRKİYE AÇISINDAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

E-LEARNING, THE PROBLEMS AND SOLUTION RECOMMENDS IN TERMS OF TURKEY SITUATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the benefits of e-learning were stressed and especially the problems of e-learning in Turkey were generally discussed. Related to e-learning, the problems of the educational institutions were examined. For overcoming these problems, some solutions were suggested; especially the lacks of hardware and software which form the infrastructure of e-learning were determined. To increase the appliciability of e-learning effectively and efficiently, first of all it is stated that the concepts of e-learning must be solved and social concious that is necessary and important must also be formed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, e-öğrenmenin eğitsel yararları üzerinde durulmuş, özellikle Türkiye açısından sorunlar genel hatlarıyla ele alınarak tartışılmıştır. Çalışmada e-öğrenmeye ilişkin olarak eğitim kurumlarının yaşadığı temel sorunlar ön plana çıkarılmıştır. Bu sorunların giderilmesi için çeşitli çözüm yolları ortaya konup; özellikle e-öğrenmenin temel alt yapısını teşkil eden donanımsal ve yazılımsal eksiklikler belirtilmiştir. E-öğrenmenin Etkili ve verimli şekilde uygulanabilirliğini yükseltmek için öncelikle içerik sorunun giderilmesi ve e-öğrenmenin gerekliliği ve önemi konusunda toplumsal bilinç oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B., Sağlam, N., Atav, E. (2004). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Sıklık ve Amaçları. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi (24-26 Kasım 2004), Cilt: II, ss.886-890.
Aktuğ, M. (2004). Eğitim. Web: http://www.idealearning.com/sayfalar/makaleler. 29.12.2004 tarihinde alınmıştır.
Aşkar, P. (2003). Uzaktan Eğitimde Temel Yaklaşımlar ve Uzaktan Eğitimde Öğrenci (Katılımcı) Olmak. (Editör: Ali Tahran). Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve TCMB’de teknoloji destekli bilgisayar eğitimi konferansı, 31 Ekim 2001. Ankara: TCMB. 3-40.
Baki, A. (2004). Bilişim ve İletişim Teknolojileri İle Entegre Olmuş Üniversitelerde Değişen Öğrenme ve Öğretme Pratikleri. Web: http://aof20.anadolu.edu.tr/bildiriler/Adnan_Baki.doc. 23.04.2004 tarihinde alınmıştır.
Bruer, John. T. (2003). Technology Applications in Education, A Learning View. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
Cebeci, Zeynel (2004), Türkiye’de E-Öğrenim Sorular, Sorunlar ve Bazı Öneriler. Akademik Bilişim Konferansı 11-13 Şubat 2004. KTÜ, Trabzon.
Celep, C., Çetin, B. (2000). Bilgi Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
DPT. (2006) 2006 Programında Yer Alan E-Dönüşüm Türkiye Projesi ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Hususlar. Web:http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 10.06.2006 tarihinde alınmıştır
DPT. (2006). E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı Sonuç Raporu Web: http://www.bilgitoplumu.gov.tr, 10.06.2006 tarihinde alınmıştır.
Ergün, M. (1998). İnternet Destekli Eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 84-92.
Eyüboğlu, F. (2005). Öğrenme Nedir. Web: http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar. 23.01.2005 tarihinde alınmıştır.
Gülnar, B. (2003). Bilgisayar ve İnternet Destekli Uzaktan Eğitim Programlarının Tasarım, Geliştirme ve Değerlendirme Aşamaları (SUZEP örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, SBE. Konya.
Halis, İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya: Mikro Yayınları.
Oral, B. (2003). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma Durumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (http://www.e-sosder.com), 3 (10), 1-10.
Oral, B. (2005). İnternet ve Toplum. Ankara: Anı Yayıncılık.
Orhun, E. (1998). Bilgisayar-Destekli Eğitim İçin Bir Kavramsal Çerçeve: Eğitimde Bilişim Teknolojileri Yeniliği. Türkiye ikinci Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu-Bildiriler. 4-8 Mayıs 1998. Ankara: MEB ve Uzaktan Eğitim Vakfı.
Sünbül M., diğ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. R. Yıldız (Editör): Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (s.171). Konya: Mikro Yayınları.
Tan Ş., Erdoğan, A. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayınları.
Toper, Ö. (2004). Online Öğrenci Olmak. Web: http://www.enoct.com/url=187. 22.06.2006 tarihinde alınmıştır.
Tufan, A. (2004). Geleceğin Öğrenme Biçimi: E-Öğrenme. Web: http://www.yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi 35. 28.12.2004 tarihinde alınmıştır.
Tutar F., Çanakçı, D. (2005). E-Öğrenme ve Türkiye’deki Konumu. Web: http://www.bilgiyönetimi.org/com/pages(mkl_gos.php?nt=62#_ftn4. 21.06.2006 tarihinde alınmıştır.
Yalçın, C. (2003). İnternet Eğitimi İlişkisi Üzerine Bir Deneme. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 187-197.
Yalın, H.İ. (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
TBŞ. (2002). Bilgi Toplumuna Doğru, Taslak Rapor, Eğitim çalışma grubu (Editör: Sevgi Korkut). Türkiye Bilişim Şurası. 10-12 Mayıs 2002. Ankara
TÜİK. (2005).Türkiye İstatistik Kurumunun 2005 hane halkı bilişim araştırma raporu. Web: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1, 01.07.2006 tarihinde alınmıştır
TÜBİTAK. (2000). Bilgi Teknolojileri Yaygınlık ve Kullanım Araştırması-2000 (BTYKA-2000), TÜBİTAK, BİLTEN, Temmuz

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com