You are here

E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle

Open Source Learning Management Systems in E-Learning and Moodle

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In the last decade, the effect of using the Internet in education has gradually increased and new technologies have improved student’s learning. With distance education tools, the education that is going to be given to the students can be more flexible with respect to place and time constraints. Thus, students can access information every time and everywhere, not only in libraries or lectures. Cost which is the most important disadvantage of distance learning according to traditional learning environments is removed with Open Source Software’ extensive features. To publicize Open Source Software will provide development of learning tools and pedagogical quality. In this study, some information has been given about open source learning management systems, comparisons have been made related with current Learning Management Systems, and Moodle has been realized as a best software among other open source learning management systems.
Abstract (Original Language): 
Son on yılda internet kullanımının eğitim üzerindeki etkisi giderek artmakta, yeni teknolojiler öğrencinin öğrenimini geliştirip hızlandırmaktadır. Uzaktan eğitim araçlarıyla öğrencilere verilecek eğitim, yer ve zaman kısıtları yönünden esnek hale gelmektedir. Böylece öğrenciler bilgiye sadece derslerde ve kütüphanelerde değil her zaman ve her yerden erişebilmektedirler. Uzaktan eğitimin/e-öğrenmenin geleneksel öğrenme ortamlarına göre en büyük dezavantajı olan maliyet, açık kodlu yazılımların diğer artılarıyla birlikte büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. E- öğrenmenin hızla gelişimi için açık kaynak kodlu yazılım kullanımının yaygınlaşması eğitsel kalitenin ve öğretim araçlarının gelişimini sağlayacaktır. Bu çalışmada e-öğrenme sürecinde kullanılan açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemleri hakkında bilgi verilmiş, mevcut yazılımlar ile ilgili kıyaslamalar yapılmış ve sonuçta Moodle öğretim yönetim sisteminin en öne çıkan yazılım olduğu gözlenmiştir.
31-36

REFERENCES

References: 

[1] Özkul, A., ”E-Öğrenme ve Mühendislik Eğitimi”, Elektrik,
Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal
Sempozyumu, ODTÜ-KKM, 30 Nisan – 2 Mayıs 2003, Ankara.
[2] A.Kemal Ökme, ÇOMÜ Enformatik,
http://members.comu.edu.tr/kemal/doc/oakky.pdf
[3] http://www.kdep7.org.tr/kamuda-akko-yazilimlar.pdf, 2005
[4] Mehmet KIŞ, http://kodveus.blogspot.com/
2007_03_01_archive.html, 2007
[5] www.unesco.org/cgibin/webworld/portal_freesoftware/
cgi/page.cgi?g=Software/Courseware_Tools
[6] http://help.atutor.ca/general/index.php, 2008
[7] www.dokeos.com/features.php, 2008
[8] http://opensourcecms.com/index.php?option=com_content
&task=view&id=508, 2008
[9] www.olat.org/website/en/html /about_features.html, 2008
[10] www.moodle.org, 2008

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com