You are here

DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA ve İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Despite outsourcing is spreading out rapidly among the establishments, the researches on examining the link between outsourcing and business performance are observed insufficient. This study examines the relationships between outsourcing and business performance. As a result of evaluation made, the approach of outsourcing has a positive effect on the dimensions -effectiveness, efficiency, profitability, quality, continues development, the quality of work life, and social responsibility- forming business performance has been judged. Dwelling upon limitations on evaluations made, some suggestions are introduced related with the researches to be in the future.
Abstract (Original Language): 
Dış kaynaklardan yararlanmanın işletmeler arasında hızla yayılmasına rağmen, dış kaynaklardan yararlanma ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi incelemeye dönük çalışmaların yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu çalışmada, dış kaynaklardan yararlanma ve işletme performansı arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dış kaynaklardan yararlanma yaklaşımının işletme performansını oluşturan boyutları -etkinlik, verimlilik, kârlılık, kalite, sürekli gelişme, çalışma hayatının kalitesi ve sosyal sorumluluk- olumlu yönde etkilediği yargısına ulaşılmıştır. Çalışmada, yapılan değerlendirmelerle ilgili sınırlılıklar üzerinde durularak, gelecekte yapılacak çalışmalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
78-92

REFERENCES

References: 

[1] http://www.ydk.gov.tr/egitim notlari/denetim.htm#d4 Erişim Tarihi: 15. 03. 2006
[2] http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=4915, Erişim Tarihi= 08.06.2006
ACAR, Ahmet C. (1991). "Örgütsel Yetenek-Strateji Uyumu ve Küçük İşletmelerde Performans", I. Verimlilik Kongresi, Ankara: MPM Yayınları, 17-28.
AKAL Zühal (1992). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Ankara: MPM Yayınları.
ALPAY, Güven, vd. (2002). "İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları: Belirleyici Etken Olarak Kurumsal Değerler", 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2002, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antalya, 73-84.
ANNESLEY,
Christia
n (2005). "Barnet Boosts Efficiency by Outsourcing Document Processing in Revenues Office", Computer Weekly, Nov 29, 74.
AYDINLI, Fulya (2001). "Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründeki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BAHLİ, Bouchaib
(2002)
. "An Assessment of Information Technology Outsourcing Risks", Dissertation, Montreal: Üniversite de Montreal.
BARANSEL, Atillâ (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, 2.b., İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları No:9.
BOLAT, Oya İnci (2001). "Konaklama işletmelerinde İşgören tatmini: İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Bir Değerlendirme", Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Hafta Sonu Semineri VII, Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Derneği, 104-121.
BOLAT, Tamer (2000). Toplam Kalite Yönetimi (Konaklama İşletmelerinde Uygulanması), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
BOLAT, Tamer (2005). "Çok Uluslu İşletmeler ve Şebeke Örgütlenme", Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik, Ed. Oya Aytemiz SEYMEN ve Tamer BOLAT, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 89-110.
BOLAT, Tamer ve Oya Aytemiz SEYMEN (1996). "Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinin Konaklama İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi", Turizmde Seçme Makaleler:26, TUGEV, 30-48.
DAFT, Richard L. (2003). Management, Sixth Edition, USA: Thomson South-Western
West.
ECERKALE, Kubilay ve Ahmet KOVANCI (2005). "İnsan Kaynaklarında Dış Kaynak Kullanımı", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 2(2), 69-75.
GÖKDERE, Halis (2001). "Bilgi Sistemlerinde Dış Kaynaklardan Yararlanırken Nasıl Tedarikçi Seçilir?", KalDer Forum, Nisan-Mayıs-Haziran,
90
http://www.kalder.org/preview_content.asp?contID=681& tempID=1&regID=2, (10.11.2006).
HATİPOĞLU, Zeyyat (1993). Temel Maliyet-Kâr Planlaması ve Kontrolü, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
HSU, Chin-Chia vd.
(2005)
. "Performance Evaluation of Information System Outsourcing in Taiwan's Large Enterprises", Journal of American Academy of Business,
Cambridge, 6(1), 255-259.
HUTCHINS, Greg (2005). "Outsourcing Quality", Quality Progress, 38(4), 77-78.
İMAİ,
Masaak
i (1994), Kaizen, 2.b., Brisa.
JONES, Marc T. (2005). "The Transnational Corporation, Corporate Social Responsibility and the 'Outsourcing' Debate", Journal of American Academy of Business,
Cambridge, 6(2), 91-97.
KARACAOĞLU, Korhan (2001). "Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Teknoloji İle İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Uygulamaları", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KISTNER,
Florenc
e A. (2002). "Resistance to Outsourcing: The Impact of Outsourcing It Services at Lucent Technologies, Inc.", Dissertation, California: Touro University International.
LACEY, Ken ve David BLUMBERG (2005). "Improving Business Performance with Outsourcing", Journal of Medical Marketing; 5(1), 15-18.
LILLY, Juliana D. vd. (2005). "Outsourcing the Human Resource Function: Enviromental and Organizational Characteristics that Affect HR Performance", Journal of Business
Strategies, 22(1), 55-73.
MARSHALL, Jeffrey (2002). "Outsourcing as a Productivity Tool", Financial Executive,
18(7), 36-38.
ÖZALP, İnan (2001). "İşletmelerde Paydaş (Stakeholder) Kavramı ve Paydaşların Yönetimi Arçelik ve TUŞAŞ'ta yapılan Bir Uygulama", 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi, 7-20.
ÖZTÜRK, Nursel (1993). "Toplam Kalite Yönetiminde Motivasyon, Eğitim ve Katılımın Önemi", Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını (Özel Sayı), Ankara: Çağın Ofset, 61 -65.
RAA, Thijs ten ve
Edwar
d N. WOLFF, "Outsourcing of Services and the Productivity Recovery in U.S. Manufacturing in the 1980's and 1990s", Journal of Productivity Analysis, 16(2).
SEYMEN,
Oy
a Aytemiz (2001). "Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Konaklama İşletmelerinde İşgören Bulma Sürecine Uygulanması", DAÜ Turizm Araştırmaları
Dergisi, 2(1), 65-88.
SOLAK, Mehmet (2001). Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Uygulanması", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
91
SRINUWATTIWONG, Prapoj (2002). "Modeling and Analysis of Global Collaborative Outsourcing Manufacturing Systems (GCOM) Using Montre Carlo Simulation", Dissertation, Florida: Florida Atlantic University.
TAK, Bilçin (2002). "İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarını Yerine Getirmeleri Açısından Algılanan Performanslarının Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çabası", 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 85-99.
TAYLOR,
Timoth
y (2005). "In Defense of Outsourcing", Cato Journal, 25(2), 367-377.
YAMAK, Oygur (1998). Kalite Odaklı Yönetim, İstanbul: Panel Matbaacılık, İstanbul.
YENSZ,
Michae
l E. (2001). "A Systems Theory Analysis of Outsourcing Food Service Functions in the United States Coast Guard", Dissertation, Minnesota: Walden University.
YÜKSEL, Hilmi (2003). "İşletmelerin Performans Ölçüm Sistemlerinde Karşılaştıkları Sorunların Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi", Journal of Faculty of Business, 4(2), 80-195.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com