You are here

KALKINMA SÜRECİNDE KAMU FİNANSMAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜYLE İLGİLİ BİR YÖNTEM: DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA (OUTSOURCING)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Developing countries cannot maintain domestic price stability by providing domestic stability. There are various reasons of this. The most important reasons is peculiarities of developing countries and their conditions income and expenditure cannot be balanced and there is always a budget deficit. In the process of problem solving because of its low cost and high profit, outsourcing is a good alternative method and it enables the public services to be carried out at low cost.
Abstract (Original Language): 
Gelismekte olan ülkeler ekonomide iç dengeyi kurarak ülke içi fiyat istikrarını koruyamamaktadırlar. Bunun çok farklı nedenleri vardır. En önemli nedeni gelismekte olan ülkelerin özellikleri ve içinde bulundukları kosullardır. Bu nedenle bu ülkelerin bütçelerinde gelir-gider dengesi kurulamamakta, sürekli açık verilmektedir. Sorunun çözümünde kamusal hizmetlerin kalitesini düsürmeden daha az maliyete sunulmasını sağlayan dıs kaynaklardan yararlanma yöntemi maliyeti düsük, faydası yüksek bir alternatiftir.
69-80

REFERENCES

References: 

Bülent TOKAT, Derya SERBETÇĐ, Đsletmecilik Bilgisi, Avcı
Ofset, Đstanbul 2001, s.201.
Talat CANBOLAT, Türk Đs Hukukunda Asıl Đsveren- Alt Đsveren
Đliskileri, Kazancı Yayınları, Đstanbul 1992, .12
Ercan DÜLGER, Kalkınma Ekonomisi, Vipas Yayınları, Bursa,
2000, s:51
Ergül HAN, Kalkınma Ekonomisi, Eskisehir, 2002, s:99
Erol MANĐSALI, Gelisme Ekonomisi, Ar Yayın Dağıtım, Đstanbul,
1982, s:28
Esref HAMACIOĞLU, “Out-sourcing: In”, Dünya Gazetesi,
21.03.2003
http//www.outsourcing.com/OutsourcingHealtcare.com., (21
Kasım 2001)Nitelikli Đnsan Gücü Meslek Standartları
Düzeni ve Sosyal Sermaye Birikimi, DPT Özel Đhtisas
Komisyonu Raporu, DPT Yayın No:2577, Ankara 2001,
s.4-5
Perihan TÜLÜCE, Türkiye’de Đnsan Kaynakları Yönetiminde Dıs
Kaynaklardan Yararlanma Uygulaması, Đst. nv. SBE
Doktora Dersi Dönem Arastırması, Đstanbul 2001, s.6
Peter DRUCKER, Gelecek Đçin Yönetim, Çev. Fikret Üçcan,
Türkiye Đs Bankası Yayınları, Đstanbul 1998, .288
Peter DRUCKER, Kapitalist Ötesi Toplum, Çev. Belkıs Çorakçı,
Đnkılap Kitapevi, Đstanbul 1997, s.138
Richard SALTMAN, Joseph FIGUERAS, Avrupa’da Sağlık
Reformu Mevcut Stratejilerin Analizi, Sağlık rojesi Genel
Koordinatörlüğü Ankara 1998, s.52.
Simon DOMBERGER, The Contracting Organization A Strategic
Guide To Outsourcing, Oxford University ress, 19998,
s:159
Tamer KOÇEL, Đsletme Yöneticiliği, Đstanbul 1999, s.299-300.
Vural SAVAS, Kalkınma Ekonomisi, 4.baskı, Beta Basım dağıtım
A.S Đstanbul 1986, s:47

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com