You are here

KAMU KURULUŞLARINDA DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA “OUTSOURCİNG”: ( KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ )

OUTSOURCİNG IN THE STATE FOUNDATIONS: EXEMPLARY OF KAFKAS UNIVERSITY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Outsourcing is an important management strategy which helps the companies to focus on their main (core) actvities, which would provide them competetive advantage, and get specialized service for the supporting activities outside their main compentences. The companies especially use outsourcing in te areas of accounting, finance, human resources, information technology, logistics, meal, security and cleanliness. Outsourcing is an important tool that can help the management in our highly competitive economical conditions. However, in order to benefit from outsourcing these precautions have to be taken. First, the management team has to have a good and healthy understanding of why they are choosing to use outsourcing. Top management should support the actions to be taken. Management has to differentiate between their core tasks and subtasks that can be given outside. Only the work suitable for outsourcing should be choosen to consider. Management should also commit in time and energy to make the best choice among alternative subcontractors. These, of among cource, can only be done by careful planning and coordination between the parties involved. The application of this study was made by a case study executed in Kafkas University and its units.
Abstract (Original Language): 
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), firmaların kendilerine rekabet avantajı sağlayan faaliyetlere odaklanmalarını ve asıl faaliyet alanına girmeyen konularda ise uzmanlaşmış firmalardan yararlanmalarını ve faaliyet göstermelerini öngören bir yönetim stratejisidir. Firmalar özellikle, muhasebe, finans, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, lojistik, yemek, güvenlik ve temizlik alanlarında outsourcing’e gitmektedirler. Dış kaynak kullanımı günümüzün zor rekabet koşullarında yöneticilere yardımcı olabilecek bir yönetim stratejisidir. Dış kaynak kullanımının firmaya beklenen yararı sağlayabilmesi için, bazı koşullar gereklidir. Bunlar; ana iş dışındaki işlerin seçilmesi, en iyi taşeron firmanın seçilmesi, firmanın üst düzey yöneticilerinin bu uygulamaya olumlu bakış açısından tam desteğinin alınması, planlama ve koordinasyonun en iyi şekilde sağlanması ve dış kaynak kullanımı felsefesinin tam olarak özümsenmesine bağlıdır. Araştırmanın uygulaması Kafkas Üniversitesinde ve onun alt birimlerinde yapılmıştır.
1-16

REFERENCES

References: 

ATIŞ, Yücel, (2002) “Outsourcing’de En İyi Sağlayıcı Nasıl Seçilmeli” 08-09 Ekim 2002 I.
Outsourcing Zirvesi, İstanbul
BOZKIRLI, Ergün. (2008), “Kafkas Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ile
Yapılan Söyleşi”, Kars
ERTÜRK, Mümin, (1998) “İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon”, Beta Yayınları, 2.
Baskı, İstanbul
GENÇ, Nurullah, (2004) “Yönetim ve Organizasyon – Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar”,
Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara
GÜNDÜZ, Yavuz, (2008)“Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Tahakkuk
Şubesi Müdürü ile Yapılan Söyleşi”, Kars
HICKMAN, Craig R. and Michael A. SILVA, (1990), “Gelecek 500”, Çev: Hüseyin
Kanbur, İnkılap Yayınları, İstanbul
Kafkas Üniversitesi Stratejik Planı, (2007)
KOÇEL, Tamer, (2001), “İşletme Yöneticiliği”, Beta Yayınları, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı,
İstanbul
MERT, Ayhan, (2008), “Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ile
Yapılan Söyleşi”, Kars
ÖZBAY, Tanju, (2004) “Sorularla Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)”, İTO Yayınları,
İstanbul
ÖZTÜRKKAN, Mutlu, (2008), “Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Satın
Alma Memuru ile Yapılan Söyleşi”, Kars
TAN, Barış, (2002), “Operasyonel Servislerde Outsourcing’e Genel Bir Bakış”, 08-09 Ekim
2002 I. Outsourcing Zirvesi, İstanbul
TATARİ, Begüm, (2005), “Etkili Bir Yönetim Aracı: Dış Kaynak Kullanımı”, İzmir Ticaret
Odası Yayınları, İzmir
ÜLGEN, Hayri ve Kadri MİRZE, (2006), “İşletmelerde Stratejik Yönetim”, Literatür
Yayınları, 3. Baskı, İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com