You are here

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Examining Geography Teacher Candidates’ Attitudes Towards The Computer Assisted Education

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to analyze attitudes of Geography teacher candidates towards Computer Assisted Education in terms of several variables. The study has been done by relational survey model. 163 geography teacher candidates’attended the study. The data were collected with personal information form and the scale of Computer Assisted Education (CAE). Arithmetic mean, independent t-test and one way variance analysis (ANOVA) were used for analyzing data. At the end of the study, it was determined that attitudes of teacher candidates toward CAE are positive. At the end of the study, it was determined that attitudes of Geography teacher candidates about computer assisted education didn’tchange according to gender and having own computer was also significant differences between attitudes of Geography teacher candidates with regard to class and frequency of computer use.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, coğrafya öğretmeni adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime (BDE) ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 163 coğrafya öğretmeni adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, t-Testi ve ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının BDE’ye ilişkin tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir.Diğer taraftan, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının cinsiyet ve kişisel bilgisayarı olup olmama değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca, coğrafya öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları, sınıf düzeyi ve bilgisayar kullanma sıklığına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
1-19

REFERENCES

References: 

Akçay, H., Tüysüz, C. ve Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar destekli fen
bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisine bir örnek:
Adem SEZER 16
mol kavramı ve avogadro sayısı, The Turkish Online Journal of
Educational Technology, 2 (2), 57-66.
Aral, N., Ayhan, B.A., Ünlü, Ö., Erdoğan, N. ve Ünal, N. (2007).
Anaokulu ve anasınıfı öğretmenlerinin bilgisayara yönelik
tutumlarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 01-
08.
Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim
öğrencileriyle bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin BDE’e
ilişkin görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology,
2(4), 67-75.
Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum
ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
Başarıcı, R. ve Ural, A. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının
bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları. International Online
Journal of Educational Sciences, 1(1), 165-176.
Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyokültürel
özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2),
151-168.
Çekbaş,Y., Yakar, H., Yıldırım, B. ve Savran, A. (2003). Bilgisayar
destekli eğitimin öğrenciler üzerine etkisi. The Turkish Online Journal
of Educational Technology, 2(4), 64-66.
Çobanoğlu, İ. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen
adaylarının bilgisayar destekli öğretime ve bilgisayara yönelik
tutumları. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, 298–306.
Demirel, Ö., Seferoğlu, S. ve Yağcı, E. (2004). Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme (4.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık
Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri. Erzurum: Aktif
Yayıncılık
Sosyal Bilimler Dergisi 17
Efe, N. ve Bakır, S. (2006). İlköğretim 8. sınıfta üreme konusunun
bilgisayar destekli öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 271-284.
Ekici, Y. (2007). Afyonkarahisar İlinde Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları ve Bu
Tutumları Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Freedman, J.L., Sears, D.O. ve Carlsmith, J.M. (1989). Sosyal Psikoloji.
İstanbul: Ara Yayıncılık
Huang, H. M. ve Liaw, S. S. (2005). Exploring user’s attitudes and
intentions toward the web as a surveytool. Computers in Human
Behavior, 21(5), 729-743.
İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
(Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Sempati
Kacar, A.Ö. ve Doğan, N. (2007) Okulöncesi Eğitimde Bilgisayar
Destekli Eğitimin Rolü. Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar
Üniversitesi, Kütahya 31 Ocak-2 Şubat 2007
Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2.
Baskı).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2. Baskı).
Ankara:PegemA Yayıncılık
Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar
destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.
McMillan, J.H. ve Schmacher, S. (1993). Research education a conceptual
introductıon (3.Baskı). New York: NY: Harper Collins College
Publishers.
MEB (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. (http://ogm.meb.gov.tr/,
erişim tarihi: 17.02.2011)
Nurlu, E. (2000). Çevre yönetiminde coğrafi bilgi sistemi, Muğla
Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1), 147-153.
Adem SEZER 18
Özel, A. (2008). Coğrafya Dersinde Hangi Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Nasıl Kullanılmalı? (Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar
içinde 217-240, editörler: Ramazan Özey, Ali Demirci). İstanbul: Aktif
Yayınevi
Özel, S.F. (2008). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin
Öğrencilerin Tutum ve Başarılarına Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özgen, K., Obay, M. ve Bindak, R (2009). Ortaöğretim matematik
öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik
tutumlarının incelenmesi. T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 1(2), 12-24
Özgen, N., Özbek, R. ve Çelik, H.Ç. (2006). Coğrafya eğitiminde
bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine
etkisi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 261-270.
Schumacher, P. ve Moharan-Martin, T. (2001). Gender, internet and
computer experiences. Computers in Human Behavior, 17(1), 95-110.
Sexton, D., King, N., Aldridge, J. ve Goodstadt-Killoran, I. (1999).
Measuring and evaluating early childhood prospective practitioners’
attitudes toward computers. Family Relations, 48(3), 277–286.
Şahin, A. ve Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının
bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi.
TurkishStudies- International Periodical For Th eLanguages, Literature and
History of Turkish or Turkic, 6(2), 909-918
Şahin, S. ve Gençtürk, E. (2007). Coğrafya Eğitimi ve Bilgi İletişim
Teknolojileri (Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi içinde 175-221,
editörler: Servet Karabağ, Salih Şahin). Ankara: Gazi Kitabevi
Teo, T. (2008). Pre-service teachers’ attitudes towards computer use:
A Singapore survey. Australasian Journal of Educational Technology, 24
(4), 413-424.
Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara:
Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Sosyal Bilimler Dergisi 19
Yalın, H.İ. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2.
Baskı).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (19. Baskı). Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım
Yanpar Şahin, T. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık
Yenice, N., Sümer, Ş., Oktaylar, H.C. ve Erbil, E. (2003). Fen bilgisi
derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma
düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 152-
158.
Yenilmez, K. ve Ersoy, M. (2008). Matematik öğretmeni adaylarının
bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları. 8th
International Educational Technology Conference, Anadolu Üniversitesi,
Eskişehir, 6-9 Mayıs 2008, 600-603.
Yenilmez, K. ve Karakuş, Ö. (2007). İlköğretim sınıf ve matematik
öğretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öğretimine ilişkin
görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14,
87-98.
Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar
Destekli Eğitime Karşı Tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,
7(2), 158-168.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com