You are here

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARININ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Examining to Attitudes towards The Computer-Aided Instruction and Computer Self Efficacy of Teacher Science Candidates’

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.577
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was specified to investigate computer self-efficacy perceptions and attitudes toward computer-aided instruction (CAI) of science teacher candidates according to different variables and to determine the relationship between these two parameters. The research executed by relational screening model was carried out by participation of 155 science teacher candidates. “The attitude toward CAI scale” and “computer self-efficacy perception scale” were used as data collection tool. Arithmetic mean, independent t-test, one way variance analysis and Pearson correlation analysis were used to analyze data. At the end of the study, the attitudes toward CAI and computer self-efficacy perception of science teacher candidates were found to be at positive level. Computer self-efficacy perception of science teacher candidates was found significantly different with respect to internet access status, owning a personal computer, the time of computer usage and status receiving computer education. Additionally, their attitudes toward CAI were found significantly different according to their class level, time of computer usage and status receiving computer education. On the other hand, a significant relation was found between computer self-efficacy perception and attitudes toward CAI of science teacher candidates.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarını ve bilgisayar destekli eğitime (BDE) ilişkin tutumlarını farklı değişkenlere göre incelemektir. İlişkisel tarama modeli ile yapılan araştırma 155 fen bilgisi öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; “Bilgisayar Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” ve “Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algılarının ve BDE’ye yönelik tutumlarının “olumlu” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları; internete erişim durumu, kişisel bilgisayar sahibi olma durumu, bilgisayar kullanma süresi, bilgisayarla ilgili eğitim alma durumlarına göre anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Ek olarak, BDE’ye yönelik tutumlarının sınıf düzeyi, bilgisayar kullanma süresi ve bilgisayarla ilgili eğitim alma durumuna göre bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları ile BDE’ye yönelik tutumları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.
FULL TEXT (PDF): 
175
201

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz
Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. The
Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 1-11.
Akarsu, B. (2014). Hipotezlerin, Değişkenlerin ve Örneklemin belirlenmesi,
Metin, M. (Ed.) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel araştırma
Yöntemleri (ss.21-43). Ankara: PegemA Akademi.
Akkoyunlu, B. & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi
Okuryazarlığı ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir çalışma.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 241-10.
Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen
adaylarının bilgisayarla ilgili öz yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Arslan, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
Arslan, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya
Yönelik Tutumları İle Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (24), 101-109.
Bandura, A. (1995). Exercise of personel and collective efficacy in changing
socities. In A. Bandura (Ed.). Self-efficacy in changing socities. New
York: Cambridge University Press (pp. 1-45).
Başarıcı, R. & Ural, A. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının bilgisayar
destekli eğitime yönelik tutumları. International Online Journal of
Educational Sciences, 1(1),165-176.
Birgin, O., Kutluca, T. & Çatlıoğlu, H. (2008). Sayısal ve Sözel Ağırlıklı
Bölümlerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilgisayara
Nilgün YENİCE, Barış ÖZDEN
196
Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: KTÜ Örneği. 8th International
Educational Technology Conference, 6-9 Mayıs, Anadolu
Üniversitesi, Eskişehir, 874-878.
Cassidy, S. & Eachus, P. (2002). Developing The Computer User Self-
Efficacy (CUSE) Scale: Investigating The Relationship Between
Computer Self-Efficacy, Gender and Experience with Computers.
Journal of Educational Computing Research, 26(2),133 – 153.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison K. (2000). Research Methods in Education
(5th Edition). London: Routledge Falmer.
Compeau, D.R. & Higgins, C. A. (1995). Computer self-efficacy: development
of a measura andinitial test. MIS Quarterly. June, ss. 189-211.
Çelik, H. C. & Bindak, R. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan
Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere
Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6
(10),27-38.
Çetin, B. (2008). Marmara Üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının
bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarının incelenmesi. D.Ü.Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,101-114.
Çetin, O. & Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlik
inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. On
Dokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1).
Çobanoğlu, İ. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının
bilgisayar destekli öğretime ve bilgisayara yönelik tutumları. I.
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, 16–18 Mayıs 2007, 298–306. Çanakkale
OnSekizmart Üniversitesi, Çanakkale.
Decker, C. A. (2002). Training transfer: Perceptions of computeruse self
efficacy among university employees.
Demirel, Ö., Seferoglu, S. S. & Yagcı, E. (2003). Ögretim Teknolojileri ve
Materyal Gelistirme. Ankara: Pegem Yayıncılık,
Durndell, A. & Haag, Z. (2002). Computer self-efficacy, computer anxiety,
attitude to the Internet and reported experience with the Internet, by
gender, in an East European sample. Computers in Human Behavior,
18(5),521–535.
Gay, L. R. & Airasian, P. (2000). Educational Research. New Jersey:
UpperSaddleRiver.
Geban, Ö. & Demircioğlu, H. (1996). “Fen Bilgisi öğretiminde bilgisayar
destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 175-201
197
başarısı bakımından karşılaştırılması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 12, 183-185.
Gökçearslan, Ş. (2010). Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Eğitim Yapma
Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma.e-Journal of New World Sciences
Academy Education Sciences, 5(2), 471-478.
Hançer, A. H. (2005). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı
Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Doktora
Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Hill, T., Smith, N. D. & Mann, M. F. (1987). Role of efficacy expectations in
predicting the decision touse advanced technologies: Case of
computers. Journal of Applied Psychology, 72 (2), 307-313.
İpek, C. & Acuner, H. Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar özyeterlik
inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları. Ahi
Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23-40.
İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Genişletilmiş
2. Baskı). Ankara: Sempati Yayıcılık.
Jegede, P. O. (2007). Computer attitude as correlates of computer self –
efficacy among south western Nigerian higher education teachers. The
Proceedings of Sixth International Internet Education Conference and
Exhibition, 2-4 September 2007, 271-284. Cairo, Egypt.
Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17.Baskı). Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Karsten, R. & Roth, M. R. (1998). The Relationship of Computer Experience
and Computer Self-Efficacy to Performance in Introductory Computer
Literacy Courses. Journal of Research on Technology Education,
31(1), 14-24.
Kear, M. (2000). Concept analysis of self-efficacy. Graduate research in
nursing. Çevrimiçi: Erişim
Tarihi: 8 Nisan 2003.
Keskinkılıç, G. & Alabay, E. (2006). Selçuk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmen
Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öz yeterlik İnançlarının
Belirlenmesi. 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda
sunulan bildiri, 19-21 April, Eastern Mediterranean University,
Famagusta, North Cyprus.
Korkmaz, Ö & Demir, B. (2012). MEB Hizmetiçi Eğitimlerinin Öğretmenlerin
Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Tutumlarına ve Bilgisayar Öz‐
Yeterliklerine Etkisi. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama,
2(1), 1-18.
Nilgün YENİCE, Barış ÖZDEN
198
Kutluca, T. & Ekici, G. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli
Eğitime İlişkin Tutum ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38,177-188.
Kuş, B. B. (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve
Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Lev, E. L. (1997). Bandura’s theory of self-efficacy: Applications to oncology.
Scholarly Inquiry for Nursing Practice, 11(1), 21-42.
Lewin, T. & Gordon, C. (1989). Effect of Gender and Computer Experience
on Attitudes Toward Computers. Journal of Educational Computing
Research, 5 (1), 69-88.
Memmedova, A. & Seferoglu, S. S. (2002). Bilgisayar destekli egitim
(BDE)’de rol alan formatör öğretmenlerin görevlerini gerçekleştirme
düzeylerine ve BDE uygulamalarına ilişkin görüşleri. Sakarya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 351-359.
Miura, T. (1987). The relationship of computer self-efficacy expectations to
computer interest and course enrolment in college, Sex Roles, 16 (5/6).
Namlu, A. G. (1998). Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik
tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1–2),
184–200.
Oğuz, E., Ellez, A. M., Akamca, G. Kesercioğlu, İ. T. & Girgin, G. (2011).
Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim
Yapmaya ve Bilgisayara Yönelik Tutumları. Elementary Education
Online, 10(3), 934-950.
Özçelik, H. & Kurt, A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar özyeterlikleri.
İlköğretim Online Dergisi, 6(3), 441-451.
Öz, Ö. Ö. (2004). İlköğretim Altıncı Sınıflarda Fen Bilgisi Dersinde Uzayı
Keşfediyoruz Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin
Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi,Çukurova Üniversitesi, Adana.
Özden, M. Y., Çağıltay, K. & Çağıltay, N. E. (2004). Teknoloji ve Eğitim:
Ülke Deneyimleri ve Türkiye İçin Dersler. URL:
http://members.tripod.com/unal_mat/ulder.htm (02.10.2012).
Özgen, K., Obay, M. & Bindak, R (2009). Ortaöğretim matematik öğretmen
adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik
tutumlarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 1(2), 12-24
Pamuk, S. & Peker, D. (2009). Turkish Pre-Service Science and Mathematics
Teachers’ Computer Related Self-Efficacies, Attitudes and the
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 175-201
199
Relationship between these Variables. Computers and Education, 53,
454-461.
Pratt, K., Trewern, A. & Lai, K.W. (2002). Secondary Students’ Attitudes
towards Using Computers as a Learning Tool: Some New Zealand
Observations. International Conference on Computers in Education-
ICCE’02, pp.593, http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/
CIE.2002.1186015.
Ropp, M. M. (1999). Exploring individual characteristics associated with
learning to use computers in pre-service teacher preparation. Journal
of Research on Computing in Education, 31(4), 402–424.
Sam, H. K., Othman, A. E. O. & Nordin, Z. S. (2005). Computer self-efficacy,
computer anxiety and attitudes toward the Internet: A study among
undergraduates in Unimas. Educational Technology and Society, 8 (4),
205–219.
Shapkaa, J. & Ferrarib, M. (2003). Computer-related attitudes and actions
teacher candidates. Computers in Human Behavior, 19 (3), 319–334.
Schunk, D. H. (1985). Self-efficacy and classroom learning. Psychology in the
Schools, 22, 208-223.
Schumacher, P. & Morahan-Martin, J. (2001). Gender, internet and computer
attitudes and experiences. Computers in Human Behavior, 17(1), 95-
110.
Seferoğlu, S. S. & Akbıyık, C. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara
yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları-
Eurasian Journal of Educational Research, 19, 89-101.
Selvi, K. (1996). Tutumların ölçülmesi ve program değerlendirme. Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 39-53.
Sexton, D., King, N., Aldridge, J. & Goodstadt-Killoran, I. (1999). Measuring
and evaluating early childhood prospective practitioners’ attitudes
toward computers. Family Relations, 48 (3), 277–286.
Sezer, A. (2011). Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli
Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi.Uşak Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 4 (1), 1-19.
Sezer, A., Yıldırım, T. & Pınar, A. (2010). Coğrafya Öğretmenliği
Öğrencilerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2).
Söylemez, H. N. & Oral, B. (2013). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin
Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 44 – 60.
Nilgün YENİCE, Barış ÖZDEN
200
Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojisi ve Materyal
Geliştirme. Ankara: Anı Yayıcılık.
Şensoy, Ö. (2004). BDÖ deneyimi olan öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik
algıları ve BDÖ yönteminin yararına ilişkin inançları üzerine bir
çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi, İstanbul.
Teo, T. (2008). Pre-Service Teachers’ Attitudes Towards Computer Use: A
Singapore Survey. Australian Journal of Educational Technology, 24
(4), 413-424.
Torkzadeh, R., Pflughoeft, K. & Hall, L. (1999). Computer self-efficacy,
training effectiveness and user attitudes: An empiricalstudy. Behavior
and Information Technology, 18 (4), 299–309.
Tuncer, M. & Tanaş, R. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Öz
Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 222-232.
Tuti, S. (2005). Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Performans
Göstergeleri, Öğrenci Görüşleri ve Öz‐Yeterlik Algılarının
İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri
ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1),1335-
1349.
Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri. Nobel Yayıncılık.
Wallace, A. R. (1999). An exploratory study of the factors influencing the
construction of computer self – efficacy. Yayınlanmamıs doktora tezi,
Charles Stuart University.
Yazlık, D. Ö., Çetin, İ. & Erdoğan, A. (2012). Matematik Öğretmenlerinin
Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının
İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiriler Kitabı, 27-30 Haziran, Niğde.
Yenice, N., Sümer, Ş., Oktaylar, H. C. & Erbil, E. (2003). Fen bilgisi
derslerinde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma
düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,
152- 158.
Yenice, N. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin
Fen ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi. The Turkish Online Journal of
Educational Technology-TOJET, 2 (4).
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 175-201
201
Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). Hacettepe
Üniversitesi Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayarla İlgili Öz-
Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 30, 278-287.
Zhang, Y. & Espinoza, S. (1998). Relationships among computer self-efficacy,
attitudes toward computers, and desirability of learning computer
skills. Journal of Research on Computing in Education, 30(4), 420–
436.
Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. In A.
Bandura (Ed.). Self-efficacy in changing socities. New York:
Cambridge University Press (pp. 202-231).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com