You are here

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE SECONDARY MATHEMATICS PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS COMPUTER AND COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the secondary mathematics pre-service teachers’ attitudes towards computer and computer assisted instruction and investigate according to various variables. 162 secondary mathematics preservice teachers attended the study. “Computer Attitude Scale for Teachers” and “Attitude Scale towards the Computer Assisted Instruction” were used as data collecting tools. t- Test, analysis of variance, Kruskal Wallis-H, Mann Whitney U and Pearson correlation analyses were employed to analyzed data. According to the results, it was determined that attitudes of pre-service teachers about computer and computer assisted instruction didn’t change according to gender, having own computer, class and computer assisted mathematics lesson and there was also significant differences between attitudes of preservice teachers with regard to frequency of computer use. On the other hand, it was found that positive and significant relations between attitudes of pre-service teachers towards computer and computer assisted instruction.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma, 162 ortaöğretim matematik öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Öğretmenler için Bilgisayar Tutum Ölçeği” ve “Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, t-testi, varyans analizi, Kruskal Wallis-H, Mann Whitney U ve Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının cinsiyet, kişisel bilgisayarı olma, sınıf ve bilgisayar destekli matematik dersi alma değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca, matematik öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları, bilgisayar kullanma sıklığına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Diğer taraftan, öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik olumlu tutumları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
12-24

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öğretmenlerin Rolü. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109.
Akkoyonlu, B. (1996). Bilgisayar Okur Yazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının
Karşılaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 12, 127-134.
Alkan, C. (2005). Eğitim Teknolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
Altun, A. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilişsel Stilleri İle Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2 (1),
Article 9. http://www.tojet.net
Arslan, A. (2008). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumları İle
Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (24), 101-109,
www.esosder.org
Arslan, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 24-33, http://efdergi.yyu.edu.tr.
Asan, A. (2002). Fen ve Sosyal Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik
Tutumları. Eğitim Araştırmaları, 7 (1).
Baki, A. (1996). Matematik Öğretiminde Bilgisayar Herşey Midir?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 12, 135-143.
Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik, Ceren Yayın Dağıtım,
İstanbul.
Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, Derya Kitabevi, Trabzon.
Baki, A.; Kösa, T. ve Karakuş, F. (2008). Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Bilgisayar
Kullanımına Yönelik Tutumları. II.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Sempozyumu, Kuşadası,16-18 Nisan 2008.
Bindak, R. ve Çelik, H.C. (2006). Öğretmenler İçin Bilgisayar Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve
Geçerlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 38-47.
Birgin, O.; Kutluca, T. ve Çatlıoğlu, H. (2008). Sayısal ve Sözel Ağırlıklı Bölümlerde Öğrenim Gören
Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması: KTÜ Örneği. 8th
International Educational Technology Conference, 6-9 Mayıs, Anadolu Üniversitesi,
Eskişehir, 874-878.
Büyüköztürk, Ş. vd. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, PegemA Yayıncılık, Ankara.
Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, PegemA Yayıncılık, Ankara.
Çelik, H.C. ve Bindak, R. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara
Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 6 (10), 27-38.
Deniz, L. (2007). Prospective Class Teachers’ Computer Experiences and Computer Attitudes.
International Journal of Social Sciences, 2 (2), 116-122.
Erdoğan, Y. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Biçimlerine Göre Bilgisayar Destekli Eğitim
Tutumlarının ve Bilgisayar Başarılarının Karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi, 3 (2), 1-9, www.insanbilimleri.com.
Erkan, S. (2004). Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme. Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, http://www.manas.kg
Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler.
İlköğretim Online: 2(1), 18-27, http://www.ilkögretim-online.org.tr
Gerçek, C. vd. (2006). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 130-
139.
Günhan, B.C.; Yavuz, G. ve Başer, N. (2007). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgisayara
Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması. I.
Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Çanakkale,16-18
Mayıs 2007, 1370-1383.
Hunt, N.P. ve Bohlin, R.M. (1993). Teacher Education Students’ Attitudes Toward Using Computer.
Journal of Research on Computing in Education, 25 (4).
Kaptan, S. (1991). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, 4. Baskı, Tekışık Veb Ofset Tesisleri,
Ankara.
Karadağ, E.; Sağlam, H. ve Baloğlu, N. (2008). Bilgisayar Destekli Eğitim [BDE]: İlköğretim Okulu
Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
1 (3), 251-266.
Keşan, C. ve Kaya, D. (2007). Bilgisayar Destekli Matematik Dersi Öğretimine Sınıf Öğretmenliği
Öğrencilerinin Bakış Açıları. Üniversite ve Toplum, 7(1), http://www.universitetoplum.
org/pdf/pdf_UT_305.pdf
Kumar, N.; Raduan, C.R. ve D’Silva, J.L. (2008). Teachers’ Readiness to Use Technology in the
Classroom: An Empirical Study. European Journal of Scientific Research, 21 (4), 603-616.
Lewin, T. ve Gordon, C. (1989). Effect of Gender and Computer Experience on Attitudes Toward
Computers. Journal of Educational Computing Resaerch, 5 (1), 69-88.
Loyd, B.H. ve Gressard, C. (1984). The Effects of Sex, Age and Computer Experience on Computer
Attitudes. AEDS Journal, 18, 67-77.
MEB. (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Matematik Öğretmeni
Özel Alan Yeterlikleri, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara,
http://otmg.meb.gov.tr
NCTM. (2000). Principles and Standarts for School Mathematics. Reston/VA.
Ocak, M. (2008). The Relationship Between Gender and Computer Experience of Using a Computer
Algebra System. Journal of Computers in Mathematics & Science Teaching, 27 (3), 287-297.
Özan, M.B. ve Erten, P. (2005). Bilgi Çağında Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanmaya Yönelik
Tutumları (Elazığ İli Örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4 (1), 117-125.
http://web.firat.edu.tr/daum.
Pamuk, S. ve Peker, D. (2009). Turkish Pre-Service Science and Mathematics Teachers’ Computer
Related Self-Efficacies, Attitudes and the Relationship between these Variables. Computers &
Education, 53, 454-461.
Pamuk, E. (2007). İlköğretim Matematik ve Fen Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime
İlişkin Tutumları ve Etki Eden Faktörler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 5-7 Eylül.
Pratt, K.; Trewern, A. ve Lai, K.W. (2002). Secondary Students’ Attitudes towards Using Computers
as a Learning Tool: Some New Zealand Observations. International Conference on Computers
in Education-ICCE’02, pp.593, http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/CIE.2002.1186015
Selwyn, N. (1999). Students’ Attitudes towards Computers in Sixteen to Nineteen Education.
Education and Information Technologies, 4 (2), 129-141.
Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V. (2000). Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayınları, Ankara.
Şerefhanoğlu, H.; Nakiboğlu, C. ve Gür, H. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin
Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Balıkesir
Örneği. İlköğretim Online, 7 (3), 785-799, http://ilkogretim-online.org.tr
Teo, T. (2008). Pre-Service Teachers’ Attitudes Towards Computer Use: A Singapore Survey.
Australian Journal of Educational Technology, 24 (4), 413-424.
Tıfarlıoğlu, F.Y. ve Ünaldı, İ. (2006). Faculty Attitudes towards Computer Assisted Instruction at the
University of Gaziantep. Journal of Language and Linguistic Studies, 2 (1), 43-55.
Üzel, D. ve Özdemir, E. (2008). İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İMÖ) Öğrencilerinin Bilgisayara
Yönelik Tutumlarıyla Öğrencilerin Başarılarının İncelenmesi. 8th International Educational
Technology Conference, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 6-9 Mayıs 2008, 274-279.
Yalın, H. İ. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Yenice, N. (2003). Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen ve Bilgisayar
Tutumlarına Etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2 (4),
Article 12, http://www.tojet.net
Yenilmez, K. ve Ersoy, M. (2008). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim
Yapmaya Yönelik Tutumları, 8th International Educational Technology Conference, Anadolu
Üniversitesi, Eskişehir, 6-9 Mayıs 2008, 600-603.
Yenilmez, K. ve Karakuş, Ö. (2007). İlköğretim Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar
Destekli Matematik Öğretimine İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 14, 87-98.
Yenilmez, K. ve Sarıer, Y. (2007). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimine
İlişkin Düşünceleri. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18
Mayıs 2007, Çanakkale, 1184- 1204.
Yılmaz, M. ve Ekici, G. (2007). Farklı Düzeylerde Bilgisayar Dersi Alan Sınıf Öğretmen Adaylarının
Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. I. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, 16-18 Mayıs 2007, 593-612.
YÖK. (1997). Ortaöğretim Matematik Öğretimi- Cilt II. YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi
Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com