You are here

TAKIM SPORLARIYLA UĞRAŞAN SPORCULARIN YARIŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN CİNSİYETE VE SPOR DENEYİMİNE GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF COMPETITIVE ANXIETY LEVELS OF TEAM ATHLETES ACCORDING TO GENDER AND SPORT EXPERIENCE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate the competitive anxiety levels of team athletes with regard to gender and sport experience. 64 male (Mage = 17.5 ± 0.70) and 45 female (M age = 17.2 ± 0.86) total 109 team (21 soccer, 52 volleyball, 16 handball, 20 basketball) athletes who are members of their sports team were voluntarily participated to this study. “Sport Competitive Anxiety Test Child “SCAT-A” was administrated to athletes to measure the competitive anxiety levels. T-test analyze was used to compare the competitive anxiety levels of team athletes with regard to gender and sport experience. According to the t-test results no significant difference was obtained in competitive anxiety between female and male team athletes (t = 1.697, p>0.05). In addition, t-test result indicated that competi- tive anxiety levels of the team athletes did not change with respect to their sport experience (t = 1.977, p>0.05). As a conclusion, it can be said that competitive anxiety levels of the team athletes did not show difference in terms of gender and sport experience.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, takım sporlarıyla uğraşan sporcuların yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimine göre incelenmesidir. Çalışmaya Bartın ilinde kulüp takımlarında spor yapan 64 erkek ( X yaş= 17.5± 0.70) ve 45 kız ( X yaş = 17.2 ± 0.86) toplam 109 (21 futbol, 52 voleybol, 16 hentbol, 20 basketbol) gönüllü sporcu katılmıştır. Sporcuların yarışma ortamındaki kaygı düzeylerini ölçmek için Rainer Martens (1977) tarafından geliştirilen Yetişkinler için Yarışma Kaygı Düzeyi (SCAT-A) envanteri kullanılmıştır. Takım sporcularının yarışma kaygı düzeylerini cinsiyete ve spor deneyimine göre karşılaştırmak için t-testi analizi yapılmıştır. Yapılan t-testi sonucunda, kız ve erkek sporcuların yarışma kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (t = 1.697, p>0.05). Ayrıca t-test sonuçları, takım sporcularının yarışma kaygı düzeylerinin spor deneyimine göre farklılaşmadığını, spor deneyimi 1-4 yıl olan sporcuların yarışma kaygı düzeyleri ile spor deneyimi 5 yıl ve üstü olan sporcuların yarışma kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (t = 1.977, p>0.05). Sonuç olarak, elde edilen bulgular takım sporcularının yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimine göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.
106-112

REFERENCES

References: 

AKANDERE, M. (1997). Üniversite
Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde
Sporun Etkisi, Doktora
Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
ANDERSEN, M. B., WILLIAMS, J. H.
(1987). “Gender Role and Sport Competition
Anxiety: A Re-examination”,
Research Quarterly for Exercise and
Sport, 58, 1, pp. 52-56.
ARSEVEN, A., GÜVEN, Ö. (1992). ‘’Sporcuların
Müsabaka Ortamındaki Anksiyete
Düzeyleri’’, Spor Bilimleri II.
Ulusal Kongresi Bildirileri. 20-22 Kasım
, Ankara.
AŞÇI, F. H., GÖKMEN, H. (1995). “Bayan
Hentbolcülerde Yarışma Kaygısı, Ba111
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Sayı: 07 Cilt: 3 Spring Apri -May-June 2013 Volume:03 Issue:07 Jel:I
www.sstbdergisi.com
ID:63 K:91
şarı, Spor Deneyimi ve Atletik Yeterlilik
İlişkisi Spor Bilimleri Dergisi, (6),
pp. 238 -247.
BAŞARAN, M. H., TAŞĞIN, Ö., SANİ-
OĞLU, Ö., TAŞKIN, A. K. (2009).
“Sporcularda Durumluk ve Sürekli
Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere
Göre İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
21, pp. 533-542.
BİNGÖL, H., ÇOBAN, B., BİNGÖL, Ş.,
GÜNDOĞDU, C. (2012). Üniversitelerde
Öğrenim Gören Taekwondo
Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi
Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi,
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve
Spor Bilim Dergisi, 14 (1), pp. 121-
125.
CERIN, E. (2003). Anxiety Versus Fundamental
Emotions As Predictors Of
Perceived Functionality of Pre-Competitive
Emotional States, Threat, and
Challenge in Individual Sports, Journal
Of Applied Sport Psychology, 15,
pp. 223, 238.
COX, R. H. (1990). Sport Psychology:
Concepts and Applications. Dubugue:
Wm. C. Brown Publishers.
CRAFT, L.L., MAGYAR, T.M., BECKER,
B. J., FELTZ, D.L. (2003). “The Relationship
between the Competitive
State Anxiety Inventory-2 and Sport
Performance: A Meta-Analysis”,
Journal of Sport & Exercise Psychology,
25, pp. 44-65.
DORAK, F., ALTIPARMAK, E. (1998).
“Atletlerde yarışma performans kaygı
düzeylerinin karşılaştırılması”,
Performans, 4, 1-2, pp. 23-32.
GOULD, D., HORN, T., SPREEMAN, J.
(1983). “Sources of Stress in Junior
Elite Wrestlers”, Journal of Sport Psychology.
5, pp.159-171.
HUMARA, M. M. A. (1999). “The Relationship
between Anxiety and Performance:
A Cognitive-Behavioural
Perspective” Athletic Insight, 1(2),
pp.1-14.
KAIS, K., RAUDSEPP, L. (2005). Intensity
and Direction of Competitive
State Anxiety, Self-Confidence and
Athletic Performance”, Kinesiology,
371, pp.13-20.
MARTENS, R., VEALEY, V. S., BURTON,
D. (1990). Competitive Anxiety in
Sport, Human Kinetics, Champaign,
IL.
ÖZGÜL, F. (2003). Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu Öğrencilerinde Durumluk
ve Sürekli Kaygı Düzeyleri,
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,
Sivas.
RAGLIN, J. S., MARY, J., MORRIS, M.
S. (1994). “Precompetition anxiety in
women volleyball players: a test of
ZOF theory in a team sport”, Br J Sp
Med, 28(1), pp.47-51.
112
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Sayı: 07 Cilt: 3 Spring Apri -May-June 2013 Volume:03 Issue:07 Jel:I
www.sstbdergisi.com
ID:63 K:91
RODRIGO, G., LUSIARDO, M., PEREIRA
G. (1990). “Relationship between
Anxiety and Performance in Soccer
Players”, International Journal of
Sport Psychology, 21, pp. 112-120.
RYSKA, T. A. (1998). “Cognitive-Behavioural
Strategies and Precompetitive
Anxiety among Recreational Athletes”,
The Psychological Record, 48,
pp. 697-708.
SMITH, R. E., SMOLL, F. L., CUMMING,
S. P., GROSSBARD, J. R. (2006).
“Measurement of Multidimensional
Sport Performance Anxiety in Children
and Adults: The Sport Anxiety
Scale-2”, Journal of Sport & Exercise
Psychology, 28, pp. 479-501.
TAYLOR, J. (1987). “Predicting Athletic
Performance with Self-Confidence
and Somatic and Cognitive Anxiety
as a Function of Motor and Psychological
Requirements in Six Sports”,
Journal of Personality. 55, pp. 139-
153.
YILDIZ, K., PEPE, O., SARITAŞ, N.,
KAYA, E. Ö. (2012). “12-16 Yaş Ergen
İşitme Engelli Sporcuların Cinsiyet
Faktörlerine Göre Sosyal Kaygı Düzeylerinin
İncelenmesi”, Niğde Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi 6, Sayı 1, pp. 56-61

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com