You are here

TÜRKİYE AKADEMİ LİGİNDE YER ALAN FUTBOLCULARIN (U14 VE U15) SPORA YÖNELİMLERİ VE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SKILLS AND SPORT ORIEANTATIONS OF THE FOOTBALL PLAYERS (U14,U15) IN TURKISH ACADEMY LEAGUE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study it was aimed to determine the relationship between social skills and sport orientation in soccer players competing in U14 and U15 Coca Cola Academy Legue. The sample included 218 soccer players from Coca Cola Academy Legue. The Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters and Sport Orientation Scale were used to measure social skills and sport orientation .Descriptive statistics, t-test, corelation and regression analyes were used to analyse data. Positive correlations were found between positive social skills and win and competitive orientation, negative social skills and competitive orientation. In addition, regression model consisting of sport orientations could significantly predict both positive and negative social skills. Further, athletes those who are satisfied with clup facilities were found to have lower level of goal and competitive orientation than athletes those who are not satisfied with clup facilities. It can be suggested that sport orientation is effected by social skill levels and facilities of the clubs.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; 2008-2009 futbol sezonunda Türkiye Akademi Ligi Ege Bölgesi grubunda yer alan U14 (n:113) ve U15 (n:105) yaş grubu sporcularının yarışma yönelimleri ve sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Veri toplama aracı olarak; Gill ve Deeter (1988) tarafından geliştirilen “Spora Yönelim Ölçeği” (SYÖ) ve Matson ve arkadaşları (1983)tarafından geliştirilen “Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada; demografik özellikler ile ilgili betimsel analizler verilmiş ve bağımsız gruplar için t-testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Sporcuların; olumlu sosyal beceri düzeyleri ile kazanma ve rekabet yönelimi; olumsuz becerileri düzeyleri ile de rekabet yönelimi arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna ek olarak, spor yönelim türlerinden oluşan regresyon modelinin olumlu ve olumsuz beceri düzeylerini anlamlı bir biçimde açıklayabildiği görülmüştür. Ayrıca, hedef ve rekabet yönelimlerinin, sporcuların kulüp imkanları konularındaki görüşleri göre farklılaştığı da bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda yarışma yönelimlerinin, sosyal beceri düzeylerinden ve kulüplerin sahip olduğu imkanlardan etkilendiği söylenebilir.
142-151

REFERENCES

References: 

1 st EUPEA SYMPOSIUM ON QUALITY
PHYSICAL EDUCATION PROCEEDING
BOOK (2002). Belgium :43
ACAR, M. F.(2000). “Futbolda Çocuk Gençlerin
Antrenmanları” İzmir: 1-7
BACANLI, H., ERDOĞAN, F. (2003). “Matson
Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme
Ölçeğinin (MESSY) Türkçe’ye Uyarlanması”
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,
3(2): 351-379
BALYAN, M., VURAL, F., ARIKAN, N., TUN�-
ÇER, Y. (2009). “Farklı saha boyutlarında
oynanan U13-U14 Futbol Müsabakalarının
Bazı teknik ve Taktik Verilerinin İncelenmesi”
3. Futbol ve Bilim Kongresi, 9-11
Ocak, Antalya.
BAŞER, E. ( 1996). “Futbolda Psikoloji ve
Başarı” Ankara:36
ÇAMLIYER, H. ve ÇAMLIYER H.(1997).
“Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket
Eğitimi ve Oyun” Manisa;40
151
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Temmuz/Ağustos/Eylül Yaz Dönemi Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl:2012 Jel Kodu: M
ID:07
ENİSELER, N.(2009). “Çocuk ve Futbol Antrenmanı”
TFF Yayınları, İstanbul: 7,13
GILL, D. L. ve DEETER, T.E. (1988). “Development
of The Sport Orientation Quastionnaire”
Research Quarterly for Exercise and
Sport, 59 (3),191-202 http://www.tff.org/
Resources/TFF/Documents/0002012/Ligler/
Statuler/Gelisim-Ligleri-Statusu.pdf
KİREMİTÇİ, O., GENÇER, R.T., ENGÜR,
M., DEMİRAY, E., BALYAN, M., (2010).
“Profesyonel Sporcuların Yarışmaya Yönelik
Algıları; Cinsiyet, Yaş ve Spor Türü Farklılıkları”,
11. Uluslar arası Spor Bilimleri
Kongresi, 10-12 Kasım, Ankara.
MARTIN, J., MUSHETT, C.A., SMITH,
K.L.,(1995). “Athletic Identity and Sport
orientation of Adolescent Swimmers with
Disabilities Adapted Physical Activity Quarterly”,
12:113-123
ÖZMEN Ö. (1999). “Çağdaş Sporda Eğitim
Üçgeni” İzmir: 29
PAUER, V., PANGRAZZZİ R.P.,( 1996).
“Dynamic Physical Education For Elemantary
School Children” United States ;3-5
ROTHIG P., (2002). “Grössing S.,Sport und
gesellschaft” Limpert Verlag Wiebelsheim:
Limpert, :11
SMITH, D., BAR-ELİ, M., (2007). “ Essential
Readings in Sport and Exercise Psychology”,
Human Kinetics, Champaign ,IL.
TURHAN C.; (2011). “ Elit Genç Futbolcu
Gelişimi” , 3. Ulusal Futbol ve Bilim
Kongresi,Antalya:33
YÜKSEL G., (2001 ). “ Öğretmenlerin Sahip
Olmaları Gereken Davranışlar” Milli Eğitim
Dergisi-Sayı 150, Mart-Nisan-Mayıs.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com