You are here

KROS SPORU İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN YAŞ VE CİNSİYET DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

THE SURVEY OF THE SPORTSMEN INTERESTED IN CROSS-COUNRY RUNNING FROM THE POINT OF THEIR DEPRESSION LEVELS’ AGE AND SEXUALITY VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In the study that was done to survey the sportsmen interested in cross-country running from the point of their depression levels’ in terms ofage and sexuality variables. For this purpose, Totally 80 sportsmen were examined as test subjects in Konya inter- university cross- country running race in 2004. Before and after the race, Child- Depression Measure (Kovacs 1981) was applied to 20 female and 20 male sportsmen with aged 14-17 and Beck- Depression Measure (Beck & Garbin 1988) was applied to 20 female and 20 male sportsmen aged 18-26. The data got from the survey were analysed by applying of analysis of variance and t-test statistically and meaningfulness was looked after at the level of 0.05. At the end of the statistical analyses, a meaningful discrimination was found at the depression levels of the athlets who are university students before and after the race (p<0.05). At the female athlets who are high school students a significant discrimination was found. Howewer, at the male athlets who are high scholl students couldn’t be found a meaningful discrimination before and after the race (p>0.05). When the parents of the university student athlets were compared, a meaningful discrimination was found. According to the findings, the depression levels of the test subjects are high but they get lower after the race. This case is valid especially for the female spotsmen. In the general evaluation we see that male spotsmen are more successful to dissent anxiety and depression before the race. At the end of the survey of the sportsmen interested in cross-country running from the point of their depression level’s age and sexuality variables, it was found that depression levels of sportsmen affected each other from the point of age and sexuality.
Abstract (Original Language): 
Kros sporu ile uğraşan sporcuların Depresyon düzeylerinin yaş ve cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi amacı ile yapılan çalışmada 2004 yılında Konya’da Üniversiteler arası Kros müsabakasında yarışan ve yaşları 14-17 arasında değişen 20 bayan 20 erkek sporcuya Çocuk Depresyon Ölçeği ( Kovacs 1981) ile yaşları 18-26 arasında değişen 20 bayan 20 erkek, toplam 80 sporcu denek olarak ele alınmıştır. Deneklere Beck Depresyon Ölçeği (Beck & Garbin 1988) yarışma öncesi ve yarışma sonrası anket uygulandı. Araştırmada elde edilen veriler, istatistiksel olarak varyans analizi ve t testi uygulanarak analiz edildi, 0.05 düzeyinde anlamlılık arandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket program kullanıldı. İstatistiksel analizler sonucunda üniversite öğrencisi atletlerin yarış öncesi ve yarış sonrası depresyon düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (p<0.05). Lise öğrencisi bayan atletlerin depresyon düzeylerinde yarış öncesi ve sonrası anlamlı bir farklılık bulunurken,lise öğrencisi erkek atletlerde yarış öncesi ve sonrası depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Üniversiteli atletlerin verileri ile liseli atletlerin verileri karşılaştırılmış ve anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Elde edilen bulgular, yarışma öncesi depresyon düzeyinin deneklerin genelinde yüksek olduğunu, yarışma sonunda ise depresyon düzeylerinde düşme olduğunu göstermiştir. Bu durum bayan atletlerde daha yoğun yaşanmakta olup genel değerlendirmede erkek atletlerin yarışma öncesi kaygı, stres ve depresyona direnmede daha başarılı olduklarını göstermektedir. Kros sporu ile uğraşan sporcuların depresyon düzeylerinin yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi sonucunda, sporcularda depresyon düzeyinin yaş ve cinsiyet açısından birbirini etkilediği tespit edilmiştir.
95-100