You are here

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRIMARY HEALTH CARE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The concept of quality management and its practices have been noted to be improving for many years all over the world. The improvements can be seen in health services, which is maybe the most important service sector. Also in our country, the importance given to the quality increased in recent years and standardisation and qualification efforts became gradual¬ly widespread. One of the most important efforts is the "Total Quality Management". The improvement that can be done in our primary health care services, which has to be the widest and accessible health service, can resolve most of the com¬munity health issues. This article discusses the quality prob¬lems of the primary health care in Turkey and the applicabili¬ty and impact of total quality management and solutions for a better health care system.
Abstract (Original Language): 
Uzun yıllardan beri tüm dünyada kalite anlayış ve uygulamasında büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Bu gelişmeler, hizmet sektörlerinin belki de en önemlisi olan sağlık alanında da kendini göstermiştir. Ülkemizde de son yıllarda kaliteye verilen önem artmış, standardizasyon ve kalitenin yükseltilmesi çabaları giderek yaygınlaşmıştır. Bu çabaların en önemlilerinden biri de "Toplam Kalite Yönetimi"dir. Özellikle, en yaygın ve ulaşılabilir olması gereken birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılacak iyileştirme, toplumun sağlık sorunlarının çoğuna çözüm bulabilecektir. Bu çalışma, ülkemiz birinci basamak sağlık hizmetlerindeki kalite sorunlarını, Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulanabilirliğini ve olası etkilerini tartışmakta ve daha iyi bir sağlık sistemi için çözüm önerilerini gözden geçirmektedir.
131-134

REFERENCES

References: 

1.
Şahi
n Ü. Sağlık bakım hizmetleri sistemimiz için öneriler. Modern Hastane Yönetimi Dergisi 1999; 3:4. www.merih.net/wumisah01 adresinden erişilmiştir.
2.
Özvere
n M. Toplam Kalite Yönetimi'nin Gelişimi ve Temel Kavramlar. Toplam Kalite Yönetimi'nde. 2. baskı, İstanbul, Alfa Yayınları, 2000.
3. Gann MG, Restuccia JD. Total quality management in health care: a view of current and potential research. Medical Care Research and Review 1994; 51(4): 467-98.
4. Weaver CN. TKY'nin
kuruluşla
r üzerindeki etkileri.Toplam Kalite Yönetimi'nin Dört Aşaması'nda, 2. baskı. İstanbul, Sistem Yayıncılık.
2000; 277-93.
5.
Efi
l I. Toplam Kalite Yönetimi'nin bir yönetim sistemi olarak karakteristik özellikleri ve temel unsurlar. Toplam Kalite Yönetimi ve ISO-9000 Kalite Güvence Sistemi'nde, 4. baskı. İstanbul, Alfa Yayınları, 1999;
139-85.
6.
Kavuncubaş
ı fi. Sağlık hizmetleri kullanımı. Hastane ve Sağlık Kurum¬ları Yönetimi'nde, 1. baskı. Ankara, Siyasal Kitabevi, 2000; 59-73.
7.
Ere
n N. Kentlerde birinci basamak sağlık hizmetleri. Toplum ve Hekim
1995; 10(68): 57-9.
8.
Özte
k Z, Eren N. Sağlık ocaklarında yapılan işler. Sağlık Ocağı Yönetimi'de, 7. baskı. Ankara, Palme Yayınları, 1996; 40.
9.
Başa
k O, Atay E, Polatlı D. Birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliği: Pratisyen hekimlerin yaklaşımları. Türk Aile Hek Derg 2002;
6(1): 36-41.
10.
Ünlüoğl
u I. 1. Basamak sağlık hizmetlerinde kalite: entegre sağlık sistemi yaklaşımı bağlamında öneriler. www.merih.net/wusah01 adresinden erişilmiştir.
11.
Fidane
r C. Birinci basamak sağlık hizmetleri için bir öneri: modüler sağlık ocağı. Türk Aile Hek Derg 1997; 1(2): 99-104.
12.
Çoru
h M. Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi yaklaşımı. www.ato.org.tr/dergi/1999_3 adresinden erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com