You are here

Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Uygulamalarını Olumsuz Etkileyen Etmenler

The Negative Factors Affecting Total Quality Applications in Educational Organisations

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The goal of this study is to explore the factors, which hinder the “total quality applications” in educational organisations particularly in schools. Throughout the literature, the total quality management has been recognized as an approach to promote customer satisfaction and continuous improvement in work places. By focusing on the problem solving and quality-centered work organisation, this approach has been recognized to enhance the quality of the work through effective collaboration among the staff who share the common goals and responsibilities and feel the ownership of the work. The total quality management literature revealed that there have been some successful implementations of the TQM approach in educational settings, however, some researchers explored unsuccessful applications of TQM approach in educational settings. Drawn from the research results, there are 11 main factors identified to cause unsuccessful application of total quality implementations in education. These factors are (1) employee’s resistance to change, which is required by the TQM implications, (2) employees’ lack of internalunderstanding about the organisational culture based on quality (3) employees’ lack ofcommitment to the quality process (4) administrators’ lack of leadership to manage the quality process, (5) overreaching (unrealistic) expectations from the TQM implementations (6) employees’ understandings that we already do it, (7) individuals’ perception of TQM as a goal, rather than a tool to support the quality of the work, (8) managers’ fear to lose their power and authority over the workers, (9) inadequate education and human resources, (10) lack of effective team working and (11) low expectations.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, eğitim kurumlarında yada okullarda toplam kalite uygulanmalarını olumsuz yönde etkileyen faktörler ele alınmıştır. Toplam kalite yönetimi (TKY), temel olarak bir kurumda ürün veya hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, kurum içi ve dışıtüm müşterilerin istek, beklenti ve memnuniyetlerinin karşılanmasını, alınan kararlara ve sorunların çözümüne herkesin katılımını, tüm çalışanların sorumluluk üstlenmesini, sorunlara ve kaliteye odaklıetkin ekip çalışmalarını, çalışanlar arasında etkili ve samimi iletişimin kurulmasınıiçeren bir yaklaşımdır. Toplam kalite uygulamalarına son yıllarda eğitim kurumlarında da göze çarpmaktadır. Bir çok eğitim kurumunda oldukça başarılıTKY uygulamalarıgörülürken, buna karşın bazıeğitim kurumunda yada okulda ise toplam kalite uygulamalarının çeşitli yönlerden başarısız olduğu da dikkati çekmektedir. Bu çalışmada, eğitim kurumlarında toplam kalite uygulamalarınıolumsuz yönde etkileyen faktörler 11 başlık altında ortaya konulmuştur. Bunlar; (1) çalışanların TKY’nin getirdiği değişime hazır olmamasıve değişime direnç göstermesi, (2) kaliteye dayalıkurum kültürünün oluşturulamaması, (3) çalışanların kalite sürecine kendilerini adamamaları, (4) üst yönetim liderliğinin eksikliği, (5) toplam kalitenin sihirli bir değnek olarak görülmesi, (6) biz zaten bunu yapıyoruz anlayışı, (7) toplam kalitenin bir moda olarak algılanması, (8) yöneticilerin otoritelerinin azalacağıendişesi, (9) sürekli eğitim yetersizliği, (10) takım çalışmasının yetersizliği ve (11) beklenti düşüklüğü olarak belirlenmiştir.
1-23

REFERENCES

References: 

Akal, Z. (1995). Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçme ve Değerlendirme
Sistemleri. Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Özel Sayısı.
Aksu, M.B. (2002). Eğitimde Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi. Anı
Yayıncılık.Ankara.
Akşit, B.T, MızıkacıE.A ve MızıkacıF. (2000). Yüksek Öğretimde Toplam Kalite
Yönetimi. Araçlardan Biri Olabilir mi?. Eğitim Yönetimi. Yıl 6, Sayı21, Kış.
Aral, S. (1995). Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri. 4. Ulusal Kalite Kongresi: TKY ve Eğitimde Kalite,
TÜSİAD ve Kalder Yayınları. Cilt 2, İstanbul.
Baim, J. and Dimperio J. J. (2001). Total Quality: A Gifted Idea May Be Failing. School
Administrator. Issue May.
Besterfield, D.H, Michna C.B, Besterfield, G.H. and Sacre M.B. (1995). Total Quality
Management. Prentice Hall International, Inc. New Jersey.
Bonstingl, J.J. (2000). Kalite Okulları. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimine Giriş.
Çeviren: Hayal Köksal. Dünya Yayınları. İstanbul.
Bridge, B. (2003). Eğitimde Toplam Kalite Uygulamaları. Beyaz Yayınları. İstanbul.
Babbar, S. (1995). Applying Total Quality Management to Educational Instruction.
International Journal of Puclic Sector Management. Vol. 8, No 7. MCB
University Press.
Cafoğlu, Z. (1998). TKY ve İnsan. Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Prensiplerinin
UygulanmasıSempozyumu. Haberal Eğitim Vakfı, Başkent Üniversitesi.
Editör: Prof. Dr. Mithat Çoruh. 18-19 Aralık, Ankara.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı3 (2005) 1-23 22
……………(1999). Toplam Kalite Yönetimi Mucize mi?. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kongresi Bildirileri 3. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 1076. Eskişehir.
Ceylan, M. (1998). Yeni Kurulan Yükseköğretim Kurumlarında Kurum Kültürü. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.Yıl 4, Sayı, 13, Kış.
Dahlgaard, J. and Kristensen, K. (1995). Total Quality Management and Education.
Total Quality Management. Volume 6, Issue 5, December.
Doğan, E. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Academyplus Yayınları. İstanbul.
Ensari, H. (2000). 21. Yüzyıl Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi. Sistem Yayıncılık.
İstanbul.
Erdem, A.R. (2000). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Eğitim Sistemine
SağlayacağıOlasıYararlar. Eğitim AraştırmalarıDergisi. Yıl 1, Sayı1.
Ersun, S. TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar. 4. Ulusal Kalite Kongresi: TKY
ve Eğitimde Kalite, TÜSİAD ve Kalder Yayınları. Cilt 3, İstanbul.
Goetsch D.L. and Davis, S.B. (1997). Introduction Total Quality. Prentice Hall. Second
Edt. Columbus, Ohio.
Glasser, W. (1999). Okulda Kaliteli Eğitim. Beyaz Yayınları. Çeviren: UlaşKaplan.
İstanbul.
Halis, M. (2000). Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi ve ISO-9000
Kalite Güvence Sistemleri. Beta Basım, Yayım, Dağıtım. İstanbul.
Hamedoğlu, M.Ali. (2002). İlköğretimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanmasında
Görülen Engeller (Sakarya İli Örneği).YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi.
Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Köksal, H. (1998). Kalite Okullarına Geçişte Toplam Kalite Yönetimi. Dünya
Yayıncılık. İstanbul.
Kwan, P.Y.K. (1996). Application of Total Quality Management in Education:
Retrospect and Prospect.
Lachlan E. D. Crawford and Shutler, P.(1999). Total Quality Management in
Education: Problems and Issues for the Classroom Teacher. The International
Journal of Educational Management. 13/2.
Motwani, J., Ashok K., and Zubair, M. (1996). Implementing QFD for Improving
Quality in Education. An Example. Journal of Professional Services
Marketing.14, 2. New York.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com