You are here

Hekim Dışı Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Sıklığı ve Özellikleri

Prevalence and Characteristics of Violence Towards Health Care Staff

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of this study is to define violence against health care staff working at a medical faculty hospital. Material and Methods: The study was conducted from June to September 2013 in Pamukkale University Medical Faculty Hospital with health care staff. A questionnaire was completed by voluntary participants inquiring violence and related characteristics. Results: From 246 participating health care staff; 70 (28.5%) reported violence. Violence was mostly seen at outpatient clinics (42.5%) and during day-times (29.9%). Perpetrators of violence were mostly patients and their relatives (42.9% and 45.7%). Verbal abuse was the most form of violence and 81.4% of the staff reacted by calming down and not responding while 18.6% responded. A written report was admitted only by 21.4% of victims. Conclusion: Nearly one third of health staff were exposed to violence at the workplace. Health staff is exposed to violence more in form of verbal abuse but it was observed that violence was also experienced during day¬times and at outpatient clinics which are expected to be low-stress places.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı bir tıp fakültesi hastanesinde çalışan yardımcı sağlık personeline yönelik şiddet sıklığını ve özelliklerini saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Haziran-Eylül 2013 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde çalışan yardımcı sağlık personeli ile yapıldı. Çalışmaya katılmayı kabul edenlere kendilerinin doldurdukları bir anket uygulandı. Ankette şiddet varlığı ve özellikleri ile ilgili sorular yer aldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 246 kişi katıldı; bunlardan 70'i (%28,5) şiddet gördüğünü bildirdi. Şiddet olayları en çok polikliniklerde (%42,5) ve gündüz saatlerinde (%29,9) meydana gelmişti. Şiddet kaynağı çoğunlukla hasta ve hasta yakınları idi (sırasıyla %42,9 ve %45,7). Sözel şiddet en sık uygulanan şiddet biçimi idi ve buna sağlık çalışanlarının %81,4'ü hiçbir şey yapmayarak tepki verirken; %18,6'sı şiddete bir şekilde karşılık verdiğini belirtti. Şiddete uğrayanların sadece %21,4'ü şiddet olayını yazılı olarak bildirmişti. Sonuç: Yardımcı sağlık personelinin neredeyse üçte biri iş yerinde şiddete uğramıştır. Bu çalışmada hekim dışı sağlık personelinin şiddet olaylarına maruz kaldıklarını ve daha çok sözel nitelikli olan şiddet davranışlarının gündüz saatleri ve poliklinik ortamları gibi nispeten gerilimin daha az olması beklenen ortamlarda da gerçekleştiği gösterildi.
35
41

REFERENCES

References: 

1. European Agency for Safety and Health at work. Violence at work 2002. http://www.agency.osha.eu.int adresinden 25.12.2013 tarihinde erişilmiştir.
2. International Labor Organization. Joint program launches new initiative against workplace violence in the health sector. Press Release 2002. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/newsAVCMS_007817/lang» en/index.htm adresinden 25.12.2013 tarihinde erişilmiştir.
Smyrna Tıp Dergisi - 40 -
3. Hesketh
KL
, Duncan SM, Estabrooks CA, et al. Workplace violence in Alberta and British Columbia hospitals. Health Policy 2003;63:311-
21.
4.
Hancı H. Acil servislerde şiddet tehdidi ve önlemler. Acil Tıp Dergisi 2003;3:64-8.
5. Lau JBC, Magarey J, Mc Cutcheon H. Violence in the emergency department: A literature review. Australian Emergency Nursing Journal
2004;7:27-37.
6. Ayranci U. Violence toward health care workers in emergency departments in west Turkey. J Emerg Med 2005;28:361-5.
7. Hoag-Apel CM. Violence in the emergency department. Nurs Manage 1998;29:60-3.
8. Lanza ML, Zeiss RA, Rierdan J. Non-physical violence: a risk factor for physical violence in
health care settings. AAOHN J 2006;54:397-402.
9. Kaldy J. Preventing, planning, calm are best against violence. Caring Ages 2009;10:1-2.
10.
Çam O, Pektaş İ. Şiddetin hemşireliğe yansıması. Adli Psikiyatri Dergisi 2005;2:3-8.
11. Senuzun Ergün F, Karadakovan A. Violence towards nursing staff in emergency departments in one Turkish city. Int Nurs Rev 2005;52:154-60.
12. Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoglu C. Identification of violence in Turkish health care settings. J Interpers Violence 2006;21:276-96.
13. Garnham P. Understanding and dealing with anger, aggression and violence. Nursing Standard 2001;16:37-42.
14. Occupational Safety and Health Administration. Hospital e-tool: Workplace violence. US Department of Labor. http://www.osha.gov adresinden 24.12.2013 tarihinde erişilmiştir.
15. Mallett J, Dougherty
L
. The royal marsden manual of clinical nursing procedures. 5th edition. Blackwell Science, 2000.
16.
Ayrancı Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;3:147-54.
17.
Erkol H, Gökdoğan MR, Erkol Z, Boz B. Aggression and violence towards health care providers-a problem in Turkey ? J Forensic Leg
Med 2007;14:423-8.
18. Ergün FS, Karadakovan A. Violence towards nursing staff in emergency departments in one Turkish city. Int Nurs Rev 2005;52:154-60.
19.
Gülalp B, Karcioğlu O, Köseoğlu Z, Sari A. Dangers faced by emergency staff: experience in urban centers in southern Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15:239-42.
20.
Ölmezoğlu ZB, Vatansever K, Ergör A. İzmir metropol alanı 112 çalışanlarında şiddet
maruziyetinin değerlendirilmesi. Toplum ve
Hekim 1999;14:420-5.
21. Boz B, Hancı H, Demirkan Ö, Kılıçoğlu B, Yağmur F. Acil servislerde şiddete maruz kalan sağlık personeli: Anket çalışması, Adli Bilimler
Dergisi 2003;2:59-63.
22. James A, Madeley R, Dove A. Violence and aggression in the emergency department. Emerg Med J 2006;23:431-4.
23. Rueve M, Welton R. Violence and mental illness. Psychiatry 2008;5:34-48.
24. Sucu G, Cebeci F, Karazeybek E. Acil birim çalışanlarına hasta ve yakınları tarafından uygulanan şiddet. Turk J Emerg Med
2007;7:156-62.
25. Erickson L, William-Evans SA. Attitudes of emergency nurses regarding patient assaults. J
Emerg Nurs 2000;26:210-5.
26.
Gökçe T, Dündar C. Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ve kaygı düzeylerine etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Dergisi 2008;15:25-8.
27. James A, Madeley R, Dove A. Violence and aggression in the emergency department. Emerg Med J 2006;23:431-4.
28. Stirling G, Higgins JE, Cooke MW. Violence in A&E departments: a systematic review of the literature. Accid Emerg Nurs 2001;9:77-85.
29. Rippon TJ. Aggression and violence in health care professions. J Adv Nurs 2000;31:452-60.
30. Claravall L. Healthcare violence: a nursing administration perspective. Journal of Nursing Administration 1996;26:41-6.
31. American College of Emergency Physicians. Protection from physical violence in the emergency department. American College of Emergency Physicians 2001. http://www.acep.org adresinden 25.12.2013 tarihinde erişilmiştir.
32. European Commission. Opinion of the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work on Violence at the
Workplace. DOC 1564/2/2001 EN.
http://www.europa.eu adresinden 25.12.2013 tarihinde erişilmiştir.
33. Keely B. Recognition and prevention of hospital violence. Dimensions of Critical Care Nursing
2002;21:236-41.
34. Clements P, DeRanieri J, Clark K, Manno M, Kuhn D. Workplace violence and corporate policy for health care settings. Nursing
Economics 2005;23:119-24.
35. Anderson ,C. Workplace violence. RN Web 2001. http://www.rnweb.com adresinden 25.12.2013 tarihinde erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com