You are here

Çeşitli Basamaklarda Çalışan Sağlık Personelinin Bilişim Düzeyinin Ölçülmesi: Üniversite Hastanesi ve Sağlık Ocağı Uygulaması

The measurement of the level of IT of health staff working in various levels: Application in a University Hospital and a Health Center

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study we aimed to investigate the staff working in tertiary and primary health care services by measuring their level of IT in respect of gender, age, institution, graduation, position in the institution, duration of computer usage, the way of learning computer usage and the effect of IT opportunities at home environment on the IT level of staff. In this context, with a total of 85 university hospital staff consisting of 51 doctors, 28 nurses and 6 officers working at the Gazi University Hospital as the representative of tertiary health service and a total of 72 health center staff consisting of 22 doctors, 28 nurses, 12 medical officers and 10 officers regarding as the primary health care service were interviewed face to face and their IT levels were measured with the prepared "Computer self-efficacy Perception Scale”. According to the results of our analysis, the staff working in the tertiary health services have a higher level of IT than the staff working in primary health care services and their IT education was inadequate and the effects of gender, age, institution, graduation, position in the institution, duration of computer usage, the way of learning computer usage and the effect of IT opportunities at home environment were also investigated.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada üçüncü basamak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan personelin bilişim düzeyi ölçülerek cinsiyet, yaş, çalışılan kurum, mezuniyet, kurumdaki pozisyon, bilgisayar kullanım süresi, bilgisayar kullanmayı öğrenme şekli ve ev ortamındaki bilişim imkanlarının personelin bilişim düzeyi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda üçüncü basamak sağlık hizmetlerini temsilen Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalışan 51 doktor, 28 hemşire ve 6 memurdan oluşan toplam 85 üniversite hastanesi personeli ile birinci basamak sağlık hizmetlerini temsilen 22 doktor, 28 hemşire, 12 sağlık memuru ve 10 memurdan oluşan toplam 72 sağlık ocağı personeli ile yüz yüze görüşülmüş ve hazırlanan “Bilgisayar Öz Yeterlik Algı Ölçeği” ile bilişim düzeyleri ölçülmüştür. Analizler sonucunda üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanlara göre daha yüksek bilişim düzeyine sahip oldukları, sağlık personelinin eğitim-öğretim sürelerince aldıkları bilişim eğitiminin yetersiz olduğu ve cinsiyet, yaş, çalışılan kurum, mezuniyet, kurumdaki pozisyon, bilgisayar kullanım süresi, bilgisayar kullanmayı öğrenme şekli ve ev ortamındaki bilişim imkanlarının personelin bilişim düzeyi üzerine etkileri ortaya çıkarılmıştır.
29-35

REFERENCES

References: 

[1] Ş. Karasar, “Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri-İnternet ve Sanal
Yüksek Eğitim”, The Turkish Online Journal of Educational
Technology – TOJET, 3(4), 117-125, 2004.
[2] F. Kocacık, “Bilgi Toplumu ve Türkiye”, C.Ü. Sosyal Bilimler
Dergisi, 27(1), 1-10, 2003.
[3] F. Erdemir, Z. Hanoğlu, A.Akman, “Hemşirelerin Bilgisayar ve
İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte Bilgisayar
Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri”, 2. Ulusal Tıp Bilişimi
Kongresi, Antalya, 78-84, 2005.
[4] H. Çavuş, M. S. Günbatar, “Bilgisayar Kaygı Ölçeğinin Türkçeye
Uyarlama Çalışması”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 147-
163, 2008.
[5] Y. Balta, Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne yeni başlayan
öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları ve bilgisayar ders
performansları arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Afyon
Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
[6] İnternet: U. E. Eymen, İstatistik Yöntemler,
www.istatistikmerkezi.com/e-kitap,spss-150-ile-verianalizi,19.html, 2011.
[7] M. Kayri, “Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine
Yönelik Çoklu Karşılaştırma(Post-Hoc) Teknikleri”, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64, 2009.
[8] O. Yılmaz, N. Eşgi, “İlköğretim Müfettişlerinin Teknoloji
Kullanımı Düzeyleri(Karadeniz Bölgesi Örneği)”, Sosyal Bilimler
Araştırmaları Dergisi, 6(1), 267-294, 2011.
[9] N. Ömürbek, F. G. Altın, “Sağlık Bilişim Sistemlerinin
Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği”, Süleyman
Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 10(1), 211-232, 2009.
[10] O. Işık, M. Akbolat, “Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi
Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”,
Bilgi Dünyası, 11(2), 365-389, 2010. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 5, SAYI: 1, OCAK 2012 35
[11] N. Zaim, F. İşleyen, K. H. Gülkesen, O. Saka, “Tıp Fakültesine
Başlayan Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar
Becerileri”, inet-tr’02, İstanbul, 1-5, 2002.
[12] E. S. Berner, D.W. Boulware, “Medical Informatics for Medical
students: Not Just Because It’s There”, Medical Education Online,
1(3), 1-5, 1996.
[13] S. C. Doğan, Tıp akademisyenlerinin elektronik veritabanı ve
elektronik dergi kullanımları: Hacettepe Üniversitesi Örneği,
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com