You are here

Sağlıkta Dönüşüm Programı’na ilişkin Sağlık Personelinin Görüşlerinin Karşılaştırılması

Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.2015131442439443
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Objective: İn this study, ıt is aimed to reveal diversity of views between health staff due to the evaluations regarding Health Transformation Program and to compare the demographic characteristics with these views. Materials and Methods: The survey was applied to 335 Health staff working in four public hospitals in Ankara, in five-point Likert-type, with the stratified proportional sampling method. Contributions levels of the staff to the expressions for SDP was studied within 6 factors including health service delivery, infrastructure, management, quantitative indicators, staff and general assessments. Frequency analysis, factor analysis and one-way analysis of variance were used for the analysis of the data. Results :The ones attended to the survey are 34% doctors, 34.6% of nurses,. 16.7% of health officers and 14,6% other health personel. İt has been identified significant differences between the evaluations of the staff on transformation in health (SDP) and the demographic characteristic (p<0.05). Maximum differentiation is found in comparison with the duties of staff. Significant differences were identified between the task of the staff and health service delivery ,infrastructure, management and quantitative indicators(p<0.05). Conclusion : when the evaluations on transformation program in health were examined, evaluations about the health services of the staff were found more positive. The staff factor was evaluated is relatively negative. Changes in the health system affects the health staff as well as affecting the health services. Solutions of the problems of the health staff with the SDP will increase health service both in qualitative and quantitative terms.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma da, Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) uygulamalarına yönelik değerlendirmelerin, sağlık personeli arasında oluşturabileceği görüş farklılıklarının ortaya çıkarılması ve bu görüşlerle demografik özelliklerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ankara da 4 kamu hastanesinde görevli 335 sağlık personeline oranlı tabakalı örneklem yöntemiyle, anket uygulanmıştır. Personelin SDP’ye yönelik ifadelere katılım düzeyleri; sağlık hizmeti sunumu, altyapı, yönetim, sayısal göstergeler, personel ve genel değerlendirmeler olmak üzere toplam 6 faktör altında incelenmiştir. Verilerin analizinde frekans analizi, faktör analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular : Araştırmaya katılanların %34’ü doktor, % 34,6’sı hemşire, % 16,7’si sağlık memuru ve % 14,6’sı diğer sağlık personelinden oluşmaktadır. Personelin SDP’ ye yönelik değerlendirmeleri ile demografik özellikleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). En fazla farklılaşma, personelin görevi ile yapılan karşılaştırmada bulunmuştur. Personelin görevi ile sağlık hizmeti sunumu, altyapı, yönetim ve sayısal göstergeler arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir(p<0.05). Sonuç: SDP’ye yönelik değerlendirmeler incelendiğinde, personelin sağlık hizmeti sunumuna ilişkin değerlendirmeleri daha olumlu bulunmuştur. Personel faktörü ise nispeten daha olumsuz değerlendirilmiştir. Sağlık sisteminde yaşanan değişimler sağlık hizmetini etkilediği kadar sağlık personelini de etkilemektedir. SDP ile sağlık personelinin sorunlarının çözümü sağlık hizmetini hem niteliksel olarak hem de nicel olarak arttıracaktır.
103
110

REFERENCES

References: 

1. Altay, A. (2007). Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni
Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Sayıştay
Dergisi (64), 33-58.
2. Ataay, F. (2008). Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları. Amme
İdaresi Dergisi , 41 (3), 69-184.
3. Bıyık, E. (2014). Sağlıkta Dönüşüm Programının Kamu
Hastanelerine Etkilerinin Sağlık Personeli Algısıyla
Değerlendirilmesi (Ankara İli Kamu Hastanelerinde Bir
Araştırma) (Yüksek lisans tezi). THK Üniversitesi/Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
4. Breyer, F., Haufler,A.(2000). “Health Care Reform:
Separating Insurance from Income Redistribution”,
International Tax and Public Finance, , Kluwer Academic
Publishers, Netherlands,7, 445–461, s. 445.
5. Erençin, A., Yolcu, V. (2008). Türkiyede Sağlık Hizmetlerinin
Dönüşümü ve Yerinden Yönetimi. Memleket Siyaset
Yönetim Dergisi , 3 (6), 124.
6. Etiler, N. (2011). Neoliberal Politikalar ve Sağlık Emekgücü
Üzerindeki Etkileri. TBB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi
, 2-11.
7. Kayri, M. (2009). Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın
Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc)
Teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19
(1), 51-64.
8. Kart, E. (2013). Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Performansa
Dayalı Ücretlendirmenin Hekimler Üzerindeki Etkileri.
Çalışma ve Toplum (3), 103-140.
9. Koçak, O., Tiryaki, D. (2011). Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık
Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının
Değerlendirilmesi: Yalova Örneği. IstanbulTicaret
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (19), 51-84.
10. Pala, K. (2007). Türkiye İçin Nasıl Bir Sağlık Reformu.
Erişim tarihi: 15 Şubat2014, http://www.sgb.gov.tr/
Politika%20Analizi/5-%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20
Sekt%C3%B6r%C3%BC/Aile%20Hekimli%C4%9Fi/Kaynak/
Makaleler/T%C3%BCrkiye%20%C4%B0cin%20Nasil%20
Bir%20Saglik%20Reformu.pdf
11. Sağlık Bakanlığı,Sağlıkta Dönüşüm. (2003, Aralık). Ankara.
12. Sülkü, S. N. (2011, Kasım). Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm
Programı Öncesi ve Sonrasında Sağlık Hizmetlerinin
Sunumu, Finansmanı ve Sağlık Harcamaları. Maliye
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2011/414 .

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com