You are here

İl Spor Merkezi Yaz Dönemi Antrenman Programina Katilan Çocuklarin Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi (Konya İli Örneği)

Evaluation of Physical and Physiologic Parameters of the Participants the City Sports Center In Summer Training Period (Example of Konya)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to evaluate the effects of City Sports Center summer training period activities on the development of selected physical ve physiological parameters of girl and male children between the ages 8 and 14. In additional to this get more trustworthy and reliable data regunding the future of City Sports Center. The subjects of the study are 122 child of City Sports Center whose mean age is 10,984 + 1,564 years. The subjects of study were 122 children from different located in Konya. All subjects were healthy and from families of middle socioeconomic status. All of the subjects have first time start to sport. The measurements of the subjects were taken in Konya youth and sports management. The training was performed 2 days per week for 12 weeks. Each training lasted about 75 minutes. All children’s parents signed informed consent forms prior to experiments allowing their children to participate this study. All subjects of group study were tested 4 weeks period to 12 weeks of training. All subjects age, height, body weight, fat percentage, power of paw, flexibility, vertical jumping, anaerobik power, FVC, FEV1, FEV1 %, MVV parameters were measured. One-way ANOVA and “t” test was used the compare the difference. The 0,01 and 0,05 levels were accepted as significance in all instances. At the end of the 12-week program, vertical jumping, flexibility and respiration values were statistically found significant. As a result of 12-week practices no significant changes were observed in the other parameters.Consequently, advance to be child of measurement group but this advance is minimum level because training frequency is to be very low.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı İl Spor Merkezi yaz döneminde yapılan aktivitelerin 8-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarda seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine olan etkilerini belirlemektir. Böylece Olimpiyatlara sporcu yetiştirme projesi ile ortaya çıkan İl Spor Merkezinin etkinliği açısından daha sağlıklı ve güvenilir bilgilere ulaşılabilmesini sağlamaktır. Araştırmaya, İl Spor Merkezindeki yaş ortalamaları 10,984 + 1,564 olan 122 çocuk katılmıştır. Araştırmaya katılan çocuklar Konya il merkezindeki değişik bölgelerden seçilmiştir. Bütün denekler sağlıklı ve orta gelir grubundaki ailelerden gelmektedir. Deneklerin tümü spora ilk defa başlayan çocuklardan oluşmaktadır. Deneklerin ölçümleri Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir. Antrenmanlar haftada 2 gün olmak üzere 12 hafta uygulanmıştır. Antrenman süresi 75 dakikadır. Bütün çocukların ailelerine yapılan çalışma ile ilgili bilgi verilmiş ve izinleri alınmıştır. Ölçümler; sezon öncesi - 4. - 8. ve 12. haftalarda olacak şekilde toplam 4 defa yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde deneklerin yaş, boy, vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, pençe kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, anaerobik güç, FVC, FEV1, FEV1 %, MVV parametreleri ölçülmüştür. Değişkenler arasındaki farklılığın tespiti için “t” testi ve tek yönlü varyans analizi kullanıldı. 0,01 ve 0,05 anlamlılık seviyeleri kabul edildi. 12 haftalık periyod sonunda dikey sıçrama, esneklik ve solunum parametrelerinde anlamlı farklılıklar bulunurken diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanamadı. Çalışma sonucundaki gözlemimiz; ölçüm grubu çocuklarda gelişme meydana geldiği fakat bu antrenman sıklığı ve şiddeti düşük olduğu için minimum düzeyde kaldığı şeklindedir.
10-22

REFERENCES

References: 

Akgün, N. (1979). Çocuk veSpor. Spor Hek. Dergisi. 14(1), 1-16. İzmir.
Akgün, N., Egzersiz ve Spor Fizyolojisi. Ege Ünv.Basım Evi, 5. Baskı 1. cilt, İzmir, 1994.
Baranowski, T., Bouchard, C., Bar-or, O., Bricker, T., Heath, G., Kimm, S.Y.S., Malina, R.,
Obarzanek, E., Pate, R., Strong, W.B., Truman, B., and Washington, R., Assessment,
prevalence, and cardiovascular benefits of physical activity and fitness in youth. Medicine and
Science in Sports and Exercise. 24, 237-145, 1992.
Ergen, E. (1983). Egzersiz Yapan Çocuklarda Akciğer Volüm Değişiklikleri. Spor Hek. Derg.
18(3), 131-141.
Ertat A. (1990), Spor Bilimleri 1. Ulusal Sempozyumu bildiriler kitapçığı, Ankara , s.299.
Gutin, B., Islam, S., Manos, T., Cucuzzo, N., Smith C.,Relation of percentage of body fat and
maximal aerobic capacity to risk factors for atherosclerosis and diabetes in black and white
seven to eleven year old children. J Pediatr.(Abstr), 1994.
Kasap H. (1990), Spor Bilimleri 1. Ulusal Sempozyumu bildiriler kitapçığı, Ankara, s.438-439.
Muratlı, S (1997); Çocuk ve Spor. Ankara, s.136,141,144,188,212,242.
Sarı, H., Terzioğlu, M., ve Erdoğan, F. (1981). Farklı Spor Branşlarındaki Sporcular ile Sedanter
Kişilerin İstirahat Egzersiz ve Dinlenmede Solunum-Dolaşım Parametrelerinin Karşılaştırılması.
Spor Hek. Derg. 16(4), 121-133.
Saris, W.H.M., Habitual physical activity in children: methodolgy and findings in the health and
disease. Medicine and Science in Sports and Exercise., 18, 1986.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com