You are here

GENÇ BAYANLAR İLE ORTA YAŞ BAYANLARDA AEROBİK EGZERSİZİN BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ

THE EFFECTS OF AEROBIC EXERCISE IN SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN YOUNG AND MIDDLE AGED WOMEN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the effects of 12 week aerobic (jog-walk) exercise program on some physical and physiological parameters in young and middle aged women.The groups were composed of the women who had not done exercise regularly, who had not followed a special diet and who did not have any health problems preventing them doing any kind of exercise. During 12 weeks, both groups participated in a jog-walk exercise program with the duration of 30 min. and 3 times per week. The intensity of the exercise was %70 that was determined by Karvonen method. Before and after the training measurements of body weight, body mass index, rest pulse, blood pressure, vertical jump, flexibility, aerobic power and anaerobic power were done. Mean age and height weight of groups were determined as 40,53±2,93 years and 156,79±4,20 cm. for middle aged group (n=49) and 26,17±3,53 years and 160,13±6,71 cm for young women (n=23). The results indicated that there was a significant decrease in body weight, body mass index and rest pulse values of both groups (p<.05), and there was a significant increase in vertical jump, anaerobic power, aerobic power and flexbility values. Consequently, it is understood that a twelve-week aerobic exercise develops aerobic and anaerobic powers and decreases rest pulse in young and middle aged women; however, it does not cause any significant change in their blood pressures.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, genç bayanlar ile orta yaş sedanter bayanlara 12 haftalık aerobik antrenman programı (koş-yürü) uygulamasının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gruplar düzenli olarak egzersiz yapmamış, özel bir diyet programı uygulamayan, egzersiz yapmasına engel olacak düzeyde sağlık problemleri olmayan bayanlardan oluşturulmuştur. Her iki gruba da 12 hafta süre ile haftada 3 gün 30 dakikalık koş- yürü egzersiz programı uygulatılmıştır. Antrenman şiddeti Karvonen metoduna göre %70 olarak belirlenmiş, antrenman öncesi ve antrenman sonrası vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, istirahat kalp atım sayısı, kan basınçları, dikey sıçrama, esneklik, aerobik güç ve anaerobik güç değerlerinin ölçümleri yapılmıştır. Orta yaş bayanların (n=49) yaş ve boy ortalamaları 40,53±2,93 yıl, 156,79±4,20 cm, genç bayanların (n=23) yaş ve boy ortalamaları 26,17±3,53 yıl, 160,13±6,71 cm olarak tespit edildi. Çalışma sonunda, her iki grubunda vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, istirahat nabzı değerlerinde anlamlı bir azalma, dikey sıçrama, anaerobik güç, aerobik güç ve esneklik değerlerinde ise anlamlı bir artış tespit edilmiştir (p<.05). Sonuç olarak, orta yaş bayanlar ile genç bayanlarda 12 haftalık aerobik egzersizin aerobik ve anaerobik güçü geliştirdiği, istirahat nabzını düşürdüğü fakat kan basınçlarında anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı gözlenmiştir.
277-284

REFERENCES

References: 

1. Alan, C., Utter, David, C., Whitcomb, David, C., Nieman, Diane, E., Butterworth, and Scot, S., Vermillion, (2000). Effects of Exercise Trainning on Gallbladder Function In An Obese Female Population, Medicine Science In Sports Exercise, 32(1):41-45.
2. Amano, M., Kanda, T., UE., and H., Maritani, T. (2001). Exercise Training and Autonomic Nervous System Activity in Obese Individuals, Medicine Science In Sports Exercise, 33(8):1287 –1291.
3. Blake, A., Miller, W.C., Brown, D.A. (2000). Adiposity Does Not Hinder the Fitness Response to Exercise Training in Obese Women, J. Sports Med. Phys. Fitness, 40(2):107-177.
4. Carter, J.E.L., Heath, B.H. (1990). Somatotyping-Development and Application, Cambridge University Press.
5. Christine, L.V., Margarot, A.B., Donna, M.R. (1992). Effects of Age and Menopausal Status on Cardiorespiratory Fitnees in Masters Women Runners, Medicine and Science in Sports and Exercise.
6. Erkan, N. (1998). Yaşam Boyu Spor, Bağırgan Yayımevi, Ankara.
284 F. Filiz ÇOLAKOĞLU, Selma KARACAN
Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi
7. Ersöz, G., Gündüz, N., Koz, M. (1996, Eylül). 17 Orta Yaşlı Sedanter Kadınlarda Haftada İki Gün Yapılan Aerobik Egzersiz Eğitiminin Etkileri, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 22. Ulusal Kongresi, Bursa.
8. Fox, Bowers, Foss, (1999). Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri, (Çeviri: Cerit, M., ) Ankara: Bağırgan Yayımevi.
9. Green, D.J., Watts, K., Maiorana, A.J., Driscoll, J.G. (2001). A Comparison of Ambulatory Oxygen Consuption During Circuit Training and Aerobic Exercise in Patients with Chronic Heart Failure, J. Cardiopulm Rehabil., 21(3):167-174.
10. İmamoğlu, O., Akyol, P., Bayram, L. (2002). Sedanter Bayanlarda 3 Aylık Egzersizin Fiziksel Uygunluk, Vücut Kompozisyonu ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim.
11. Kerrie L., M., Degarmo, R., Langley, J., Mcmahon, C., Howley, E.T., Bassett, D.R., Thompson, L.D. (2001). Increasing Daily Walking Lowers Blood Pressure in Postmenopausal Women, Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(11): 1825-1831.
12. Mahanonda, N., Bhuripanyo, K., Leowattana,W. (2000). Regular Exercise and Cardiovascular Risk Factors, J. Med. Assoc. Thai., 83(2): 153-158.
13. Mensink, B.M., Ziese, T., Kok, F.J. (1999). Benefits of Leisure-Time Physical Activity on the Cardiovascular Risk Profile at Older Age, International Journal of Epidemiology, 28: 659-666.
14. Nicollas, P., Pronk, S.F., Barbara, C.O. (1995). Acute Effects of Walking on Serum Lipids and Lipoprotein in Women, Journal Sports Med. Phys. Fitness, 35:50-58.
15. Nindl B.C., Harman, E.A., Marx, J.O. (2000). Regional body composition Changes in women after 6 months of periodized physical training, Journal of Applied Physiology, 88(6):2251-2259.
16. Özer, K. (2001). Fiziksel Uygunluk, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
17. Peker, İ., Çiloğlu, F., Buruk, Ş. (2000). Egzersiz ve Egzersiz + Diyetin Kan Lipidleri Üzerine Etkisi, Spor Araştırmaları Dergisi, 4(2):33-46.
18. Solak, H., Görmüş, I.S., Solak, T., Görmüş, N. (2002). Spor ve Kalbimiz, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
19. Szmedra, L., Lemura, L.M. Shearn, W.M. (1998). Exercise Tolerance, Body Composition and Blood Lipids in Obese African–American Woman Following Short–Term Training, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 38:59 –65.
20. Tamer, K. (2000). Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayımevi, Ankara.
21. Zorba, E. (1999). Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk, Meyir Matbaacılık, Ankara.
22. Zorba, E., Yaman, R., Yıldırım, S., Saygın, Ö. (2000, Mayıs). 18-24 yaş Grubu Sedanter Bayan Öğrencilerde 8 haftalık Step Uygulamasının Bazı Fiziksel Uygunluk ve Antropometrik Değerlere Etkisi, 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Ankara.
23. Zorba, E., Yıldırım, S., Saygın, Ö., Yaman, R., Yıldırım, K. (2000, Mayıs). Orta Yaşlı Sedanter Bayanlarda Step Çalışmasının Bazı Fizyolojik, Motorik ve Yapısal Değerlere Etkisi, 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com