You are here

Avrupa Badminton Takım Şampiyonası’na Katılan Türkiye, Avusturya, Belçika, Macaristan Milli Bayan Sporcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Comparison of Some Physical and Physiological Parameters of Turkish, Austrian, Belgian and Hungarian International Female Athletes Participated in European Badminton Team Championship

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to compare some physical and anthropometric parameters of Turkish, Austrian, Belgian and Hungarian national women players participated in European Badminton Championship. A total of 16 volunteers aged between 14 and 16 from Turkish national badminton team and teams from Austria, Belgium and Hungary that contained 4 female players took part in the European Badminton Championship were included in the study. Physical and Physiological parameters of samples that were height, body weight, diameter, forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume(FEV1), circumference, length, skinfold, systolic and diastolic blood pressures, relaxed pulse, vertical jump, body fat percentage, flexibility, upper leg and hand power were measured. According to demographic survey data applied to the athletes personally, It was determined that the players are started to play badminton when they are 8 years old in Belgium and Hungary, whereas it was 9.63 years in Turkey and 9.37 years in Austria. According to physical and physiological measurements of all athletes mean body weight and mean height were 59,30±8,11 kg and 165±7.84 cm, respectively. Body fat percentage was higher than normal values in Hungarian (28.10±1.10%) as leading team, Austrian (25.91±5.09%) and Belgian teams (26.13±3.10%) although it was in normal range in Turkish team (24.21±3.64%). Flexibility values of Turkish national badminton players (36,50 cm) were significantly higher than Austrian players (26,50 cm). There were statistically significant difference in relaxed heart rate and relaxed diastolic blood pressure values between Turkish and Austrian teams (p<0.05). No statistically significant differences were observed other measurement values (p>0.05). In conclusion, it was observed that Turkish, Austrian, Belgian and Hungarian female athletes had similar physical and physiological traits in general.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, Avrupa Badminton Takım Şampiyonası’na Katılan Türkiye, Avusturya, Belçika, Macaristan Milli Bayan Sporcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması amaçlandı. Bu çalışmaya, Avrupa Badminton Takım Şampiyonası’na katılan, yaşları 14-16 aralığında değişen, her takımda 4 bayan sporcunun bulunduğu, toplam 16 denek gönüllü olarak katıldı. Deneklerin, boy, vücut ağırlık, Zorlu Vital Kapasite (FVC), Zorlu Ekspirasyon Volümü (FEV1), sistolik ve diastolik kan basınçları, istirahat nabız, dikey sıçrama, vücut yağ yüzdesi, esneklik, bacak ve pençe kuvveti ölçümleri yapıldı. Sporculara uygulanan kişisel demografik anket verilerine göre, Belçika ve Macaristan’ın 8 yaşlarında badmintona başlarken, Türkiye 9.63, Avusturya’nın 9.37 yaşlarında badmintona başladıkları tespit edildi. Bu çalışmadaki fiziksel ve fizyolojik ölçümlere göre, tüm ülkelerin milli bayan takımlarının Vücut ağırlık ortalamaları; 59,30±8,11 kg, boy uzunluk ortalamaları 165.47±7,84 cm. olduğu görülmüştür. Macaristan’ın (% 28.10±1.10) başta olmak üzere, Belçika (% 26.13±3.10), Avusturya (% 25.91±5.09) takımlarının vücut yağ yüzdesi normal değerlerin üzerinde olduğu, Türkiye’nin (% 24.21±3.64) vücut yağ yüzdesi normal değerler içinde kaldığı ayrıca, Türk sporcuların esneklik değerlerinin (36,50 cm), Avusturya (26,50 cm) sporcularından önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi. Türkiye ve Avusturya takımları esneklik, istirahattaki kalp atım sayısı ve istirahattaki diastolik kan basınç değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (P<0.05). Diğer ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (P>0.05). Sonuç olarak, Türkiye, Avusturya, Belçika, Macaristan bayan badminton milli takım sporcularının genelde benzer fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip oldukları görülmüştür.
330-339

REFERENCES

References: 

1. Açıkada, C., Sporcularda Vücut Kompozisyonu
Parametrelerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, M.Ü.
Sağlık Bilim. Enst. Beden Eğt. ve Spor Anabilim Dalı,
s. 20-34, İstanbul, 1990.
2. Açıkada, C., Ergen E., Alpar, R., ve Sarpyener, K.
Erkek Sporcularda Kompozisyonu Parametrelerinin
İncelenmesi. H.Ü. Spor Bilim Dergisi, 1991; 2, (2), 1-
25.
3. Akça, F., “Türkiye Kano Milli Takımı Durgunsu
Kayakçılarının Antropometrik-Somatotip Özellikleri ve
Çeşitli Performans Testi Sonuçlarının Performansla
İlişkisinin İncelenmesi”. T.C.Ankara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
2006: 47.
4. Astrand, P.O., Rodahl, K. Textbook Of Work
Physiology. 3rd Edit Mcgrouwhill Book Company:
Usa, 1988: 129-130.
5. Ateşoğlu, U., “Elit Bayan Hentbolcuların Fiziksel ve
Fizyolojik Profillerinin Değerlendirilmesi”. G.Ü.
Sağlık Bil. Ens. Beden Eğt ve Spor Anabilim Dalı
Yük. Lis Tezi. Ankara, 1995.
6. Baumgartner, T.A., Jackson, A.S., Measurement for
evaluation, ın physical education andexcersise
science,fourth ed., Dubuque, Wm.C.Brown
Publishers, 1991.
7. Behnke, A., R. Wilmore, H. Evaluation And
Regulation Of Body Composite Prentice-Hall, Inc.
New Jersey, 1974: 38-52.
8. Brozek, j., Human Body Composition. Pergomen
Pres. Newyork, 1965.
9. Burke, E.J. Towards and Understanding of Human
Performance. Movement Publ. NY, 1980.
10. Cihan, A., Türkiye Badminton Federasyonu
İstanbul Temsilciliği, İstanbul, 2002. (Erişim:
http://istanbulbadminton.cib.net. Webmaster,
(20.03.2008).
11. Cureton, T. K.., Flexibility As On Asspect Of Physical
Fitness. Research, 1941. Quarterly.
12. Cümşütoğlu, Memedov, R., Kale R., Uçan Tüytop
Badminton. Başak Ofset, İstanbul, 1994: 1-21.
13. Çimen, O., Cicioğlu, İ., Günay, M., Erkek ve Bayan
Türk Genç Milli Masa Tenisçilerinin Fiziksel ve
Fizyolojik Profilleri, Bed. Eğt. Sp. Bil. Der., 1997;
II, 4:7-12.
14. Dülger, F., “Türk Badmınton Sporcularının Sosyo
Ekonomik Düzeyleri”. İnönü Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Malatya,
1998.
15. Eroğlu, H., Akut Karnitin Yüklemesinin
Badmintoncuların Metabolik Değerleri ve Kan Laktat
Değerleri Üzerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalı. Yayınlanmamış Dr. Tezi. Ankara, 2006.
16. Faccini, P., and Dal Monte A. Physiologic demands
of badminton match play. American Journal of
Sports Medicine, 1996; 24(6): 64-66.
17. Fox, Bowers, Foss. Beden Eğitimi ve Sporun
Fizyolojik Temelleri. Bağırgan Yayınevi, (Çeviri: C,
MESUT), Ankara, 1999: 212-213.
18. Gülmez, İ., Her Yönüyle Badminton . Nüve
Yayıncılık, Yayın No:4, Spor Dizisi:1, s.1-19, Ankara,
2007.
19. Hazar, F., Badmintonda Çevikliğin Performansa Etkisi
ve Geliştirilmesine Yönelik Antrenman Uygulamaları.
T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Yayınlanmamış Dr. Tezi, İstanbul, 2005.
20. http://enm.blogcu.com/1067289/ ergenomi.
(28.02.2009).
21. http://www.tuytopmagazin.com/index.php?action=t
uytopmagazin, (17.09.2008).
22. Jackson, A.S., Pollock, M.; Word, A., Generalized
Equation For Predicting Bady Density of Women.
Medicine and Science and Sports and Exercise,
Newyork. 1995.
23. Kafkas M. E., Taşkıran C., Arslan C., Açak M., Yıldız
Erkek Milli ve Amatör Badmintoncuların Bazı
Fiziksel, Fizyolojik ve Antropometrik
Parametrelerinin Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 3(1).
24. Kale, R., Gümüşlü, R. M., Uçan Tüy Top
Badminton, Başak Ofset, İstanbul, 1994.
25. Kandeydi, H., Ergeni E., Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu Öğrencileri ile Tıp Öğrencilerinin
Fizyolojik ve Fonksiyonel Özelliklerinin
Karşılaştırılması, Spor Hekimliği Dergisi, 1984; 19,1:
53-59.
26. Kanra, G., Antropometrik değerler ve ergonomi ile
ilişkisi. İGÜM Bülteni, 1988; 5:1-4.
27. Kuyala, U. M., Taimela, S., Salmnan, J. J., et al,
Baseline Anthropomerty, Flexibility and Strength
Characteristics and Future Low-Back Pain in
Adolescent Athletes and Non-Athletes, Scan. J.
Med. Science in Sports, 1994; 4: 200-205.
28. Kürkçü, R., Özdağ, S., Afyon, Y. A., ve ark., 10-12
Yaş Grubundaki Futbolcu ve Badmintoncularda Bazı
Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması.
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2009; 6 (1)
29. Lieshout KA ve Lombard AAJ., Fitness Profile of
Elite Junior South African Badminton Players, Af J
Physical Health Education Recreation and Dance,
Special Edition, 2003: 114-120.
30. Macdougall, J.D., Gren, H.J., Wenger, H.A.
Physiological Testing of the High Performance
Athlete. Human Kinetics Boks, USA, 1991.
31. Marehouse, E.L., August, M., Egsersiz fizyolojisi,
(Çev. N.Akgün). İzmir, 1973:178-180
32. Omosegaard, B., Physical Training for
Badminton International Badminton Federation
(JJBF), Denmark, 1996.
33. Revan S., Aydoğmuş M., Balcı Ş. S., Pepe H.,
Eroğlu H., Türk ve Yabancı Ülke Milli Takım
Badmintoncularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik
Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Niğde Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007; 1(
2).
34. Shaver, L. G. Effects on Season University Wrestling
on Selected Physiological Parameters, Journal of
Sports Medicine, 1974: 14:139-149. 22
35. Şahin, H., “Anaerobık Dayanıklılık Antrenman
Programının 12-14 Yaş Erkek Badmınton
Sporcularının Bazı Fizyolojik Parametreleri
Üzerindeki Etkileri”. Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999.
36. Şenel, Ö., Atalay N, Çolakoğlu, F., Türk Milli
Badminton Takımının Antropometrik Vücut
Kompozisyonu ve Bazı Performans Özellikleri,
Gazi Üniversitesi BESYO, Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi, 1998; 2: 15-20.
37. Şenel, Ö., Atalay. N., 19 Yaş ve Altı Balkan
Milli Badminton Takımlarının Bazı
Fizyolojik ve Performans Parametrelerinin
Karşılaştırılması ve Başarı ile İlişkisi, Türk Spor
Hekimliği Kongresi, Antalya, 1999: 4;26-30.
38. Tamer, K., Sporda fiziksel ve fizyolojik performansın
ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Geliştirilmiş 2. baskı,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com