You are here

Hastane çalışanlarının kalite ve akreditasyon faaliyetlerine bakışı: karşılaştırmalı bir analiz

Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: a comparative analysis

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.2015131439810613

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The importance of the quality and accreditation activities is increasing day by day for each health institute seeking to obtain a competitive advantage in today’s health care system. It is very important to turn these activities to corporate culture by evaluating them from viewpoint of the health employees. It was aimed to evaluating the quality and accreditation activities from viewpoint of employees with this study prepared in this context. Method: Research was carried out in three centers to cover an accredited private hospital, a Public Hospital of the Ministry of Health and a Military Hospital. The obtained data were evaluated in the database of Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS 15). Result and conclusion: In the result of the study, it was concluded that accredited private hospital employees had high level of knowledge on quality and accreditation activities (X :3,65); employees in Public Hospital of the Ministry of Health were encouraged to participate in quality and accreditation activities by senior management ( X :3,06); and quality activities in Military Hospital were evaluated that they will increase the competitive power of hospital ( X :3,28).
Abstract (Original Language): 
Giriş ve amaç: Günümüz sağlık sisteminde rekabet avantajı elde etmek isteyen her bir sağlık işletmesi için kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmaları sağlık çalışanlarının bakış açısıyla değerlendirerek kurum kültürüne çevirmek çok önemlidir. Bu çerçevede hazırlanan bu çalışma ile çalışanlar açısından kalite ve akreditasyon faaliyetlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Araştırma akredite bir özel hastaneyi, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastanesini ve Asker Hastanesini kapsayacak şekilde üç merkezde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS 15) veri tabanında değerlendirilmiştir. Bulgular ve sonuç: Çalışma sonucunda, akredite özel hastane çalışanlarının kalite ve akreditasyon faaliyetleri konusunda yüksek düzeyde bilgi sahibi oldukları ( X :3,65); Sağlık Bakanlığı Hastanesi çalışanlarının üst yönetim tarafından kalite ve akreditasyon faaliyetlerine katılmaya teşvik edildiği ( X:3,06); ve Asker Hastanesi’nde kalite çalışmalarının hastanenin rekabet gücünü artıracağının değerlendirildiği ( X:3,28) yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
90
97

REFERENCES

References: 

1. Kaya, S., “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı”, Editör:
Sıdıka Kaya, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Anadolu
Üniversitesi Yayını No: 2864, 2013, Eskişehir.
2. Taş, D., Sağlık Hizmet Kalitesinin Ölçümüne İlişkin Bir
Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim
Bilim Dalı, 2009, İstanbul.
3. Ergenoğlu, A. S., Sağlık Kurumlarının İyileştiren Hastane
Anlayışı ve Akreditasyon Bağlamında Tasarımı ve
Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, İstanbul.
4. Doğanay, P., Kaizen – Sürekli İyileştirme İle Hastanelerde
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı, 2008, Ankara.
5. Akyurt, N., Hastanelerde Akreditasyon Standartları:
İstanbul’daki Özel Hastanelerin Radyoloji Yöneticilerinin
Standartları Ne Ölçüde Yerine Getirildiği Konusundaki
Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı, 2007, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com