You are here

HASTANE ÇALIŞANLARINA GÖRE HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARTLARINA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ACCORDING TO HOSPITAL STAFF EVALUATION OF HOSPITAL SURGICAL AND INTERNAL POLYCLINICS APPROPRIATENESS TO JCI ACCREDITATION STANDARDS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this research, according to hospital staff, evaluation of hospital surgical and internal polyclinics appropriateness to JCI accreditation standards. In this research, questionnaire method was used. Questionnaire has two parts. In the first part, independent variables were featured. In the second part, for preparation of the questionnaire applied to researchers, quality unit employees and hospital staff involved in the research, 83 items were created through "JCI Outpatient Care Area Review Standards". These questions have been translated to Turkish. By seeking the opinion of expert, it was reduced to 25 items. In the research, partipicants scores were evaluated by 5-likert type scale. It was presented in terms of researching methods objectivity by picking applicable equal number of questionnaires from polyclinics. The research was conducted between August 2014-February 2015. Research population constitute surgical and internal polyclinics employees (n=411) from 400-bed Samsun Training and Research Hospital. In the research, any sample was selected and %91,73 (n=377) of hospital staff could be reached. Cronbach's alpha reliability coefficient was 0.955 of 25 items in questionnarie were found highly reliable. The data obtained were analyzed using SPSS for Windows 21.0 program. In terms of education level, duty, personel status and experience, significant differences were found between employees appropriateness assessment to JCI accreditation standards. It is thought that the results of the research will lead to future researches and findings of the research are expected to provide guidance to health policy administrators.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı, hastane çalışanlarına göre hastane cerrahi ve dahili polikliniklerinin JCI Akreditasyon Standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesidir. Çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bağımsız değişkenler yer almaktadır. İkinci bölüm için hastane çalışanlarına uygulanan anketin hazırlanmasında “JCI Ayaktan Bakım Alan İncelemesi Standartları” 83 soruluk maddeden yararlanılmıştır. Bu sorular Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Uzman görüşleri alınarak 25 maddeye düşürülmüştür. Çalışmada, anketi değerlendirenlerin ifadelere vermiş olduğu skorlar 5’li likert yöntemi ile değerlendirilmiştir. Polikliniklerden eşit sayıda kullanılabilir 13 anket çalışmaya alınarak araştırma yöntemleri açısından yansızlık ortaya konulmuştur. Çalışma Ağustos 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 400 yataklı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi ve dahili poliklinik çalışanları (n=411) oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçilmemiş olup, %91,73 (n=377) hastane çalışanına ulaşılabilmiştir. Çalışmada kullanılan anketteki toplam 25 maddenin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,955 olarak bulunmuştur. Çalışmada elde edilen veriler SPSS for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların öğrenim durumuna, görevine, kadro durumuna, kurumda çalışma süresine göre algıladıkları JCI akreditasyon standartlarına uygunluk değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur Çalışmanın sonuçları, gelecekteki çalışmalara yol göstereceği ve ayrıca sağlık politikası yöneticilerine rehberlik edeceği düşünülmektedir.
100
129

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akar, Y.-Gülhan Yıldırım, B.-Acar, P. (2015). Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı (Ankara İli Örneği), Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(2), ss. 76-81.
Akçakanat, T.-Toraman, A.-Çarıkçı, İ. H. (2015). Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), ss. 84-97.
Akyurt, N. (2007). Hastanelerde Akreditasyon Standartları: İstanbul’daki Özel Hastanelerin Radyoloji Yöneticilerinin Standartları Ne Ölçüde Yerine Getirildiği Konusundaki Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul (Danışman: Prof. Dr. Işıl Pekdemir).
Al-Qahtani, M.-Al-Medaires, M.-Al-Dohailan, S.-Al-Sharani, H.-Al-Dossary, N.-Khuridah, E. (2012). Quality of care in accredited and nonaccredited hospitals: Perceptions of nurses in the Eastern Province, Saudi Arabia. Journal of the Egyptian Public Health Association, 87(3&4), pp. 39-44..
Arpat B.-Şaşmaz N.-Yürekli E. (2014). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Maliyetleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), ss. 313-332.
Aslantekin F.-Göktaş B.-Uluşen M.-Erdem R. (2007). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Deneyimi: Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 6(2), ss. 55-71.
Birdir K.-Buzcu Z. (2014). JCI Akreditasyon Belgesine Sahip Olan Sağlık Kuruluşlarının WEB Sitelerinin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), ss. 1-19.
Blegen M. A.-Vaughn T. E.-Goode C. J. (2001). Nurse Experience and Education: Effect on Quality of Care, The Journal of Nursing Administration, 31(1), pp. 33-39.
Bohigas L.-Smith D.-Brooks T.-Donahue T.-Heıdemann E.-Donaldson B.-Shaw C. (1996). Accreditation Programs for Hospitals: Funding and Operation, International Journal for Quality in Health Care, 8 (6), pp. 583-589.
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 16, ss.100-129.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 16, pp.100-129.
128
Campbell S. M.-Roland M. O.-Buetow S. A. (2000). Defining quality of care, Social Science and Medicine, 51(11), pp. 1611-1625.
Çıraklı Ü.-Gözlü M.-Gözlü K. (2014). Sağlık Kurumlarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanenin Yatan Hastaları Üzerinde Bir Çalışma, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 7, ss. 61-82.
Devebakan N. (2006). Sağlık İşletmelerinde Teknik ve Algılanan Kalite, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), ss. 120-149.
Duclos A.-Gıllaızeau F.-Colombet I.-Coste J.-Durıeux P. (2008). Health Staff Perception Regarding Quality of Delivered Information to Inpatients, International Journal for Quality in Health Care, 20(1), pp. 13-21.
Ergenoğlu A.S.-Aytuğ A. (2007). Sağlık Kurumlarında Değişen Paradigmalar ve İyileştiren Hastane Kavramının Mimari Tasarım Açısından İrdelenmesi, YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, 2(1), ss. 44-63.
Eroğlu E. (2000). Eğitimde Algılanan Hizmet Kalitesi, Kurgu Dergisi, 17, ss. 199-200.
Escoto K.H. (2006). An Exploration of the Impact of Work Factors on Nurses’ Perceptions of Quality of Care, University of Wisconsin-Madison, PhD. Thesis, USA.
Jaber H. (2014). The Impact of Accreditation on Quality of Care: Perception of Nurses in Saudi Arabia, Walden University College of Health Sciences, Doctoral Dissertation, (Chief Academic Officer PhD. Eric Riedel).
Joint Commission International Accreditation Ambulatory Care Standards (2014). 3rd Edıtıon Field Review.
Kavuncubaşı Ş.-Yıldırım S. (2012). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, 3. Baskı, Ankara.
Kıngır S.-Karagöz Y.-Yıldız M.S.-Ağraş S. (2009). Toplam Kalite Yönetimi İle İlgili Çalışmalara Katılım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), ss. 255-278.
Koçel T. (2013). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 14. Baskı, İstanbul.
Kostak D. (2007). Turizm Hareketleri (Türkiye Örneği Üzerinden Sağlık Turizmi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Uluslar arası İktisat Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul (Danışman: Prof. Dr. O. Küçükahmetoğlu).
Küçük O.-Kaya Budak S.-Akyol H.-Altınkurt T. (2015). Afet Müdahale Kurumu Olarak Hastane ve Ambulans Hizmet Kalitesi İle Hasta Memnuniyet İlişkisi Bağlamında Bir Uygulama, The Journal of Academic Social Science Studies, 41, Winter II, ss. 561-582.
Majeed A. I.-Shaıkh A. W.-Zulnooraın M. (2014). Effective Management of Patients’ Record – Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad, Ann. Pak. Inst. Med. Sci. C/S. 10(2), pp. 113-116.
McGlynn E. (1997). Six Challenges in Measuring the Quality of Health Care, Health Affairs, 16(3), pp. 7-21.
Öztürk N.-Ayan B.-Keser M.-Halaç E. (2014). JCI’ın Tesis Yönetimi ve Güvenliğine Bakış Açısı, Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 180-183.
Tanrıverdi H.-Erdem Ş. (2010). Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi İle Tatmin Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ve Bir Uygulama, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), ss. 73-92.
Tapaneeyakom W. (2002). Nurse Administrators’ Perceptions of Quality Indicators of Nursing Care in Thailand, The University of Iowa PhD., Thailand (Thesis Supervisor: Professor Joanne McCloskey Dochterman)
Tarım M. (2002). Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: SERVQUAL Modeli Ve Bir Hastane Uygulaması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 52 (2), ss. 15-36.
Tengilimoğlu D.-Işık O.-Akbolat M. (2012). Sağlık İşletmeleri Yinetimi, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Geliştirilmiş 5. Basım, Ankara.
Türkeli S. (2015). Standart Belge İle Farklılaşma Mümkün mü? Akreditasyon Söylem Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (27), ss. 111-131.
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 16, ss.100-129.
Suleyman Demirel University The Journal of Visionary, Year: 2016, Volume: 7, Number: 16, pp.100-129.
129
Yıldırım A. (2014). Sağlık Kurumlarında Üretim ve Süreç Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme: Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, 29, ss. 457-474.
Yıldız Ö.-Demirörs O. (2008). Sağlık Sektöründe ISO 9126’ nın Uygulanabilirliği, IV. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, ss. 48-54.
Yıldız A.-Kaya S. (2014). Perceptions of Nurses on the Impact of Accreditation on Quality of Care A Survey in a Hospital in Turkey, Clinical Governance: An International Journal, 19(2), pp. 69-82.
Yıldız A. (2010). Akreditasyon Belgesine Sahip Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Akreditasyonun Hizmet Kalitesine Etkisi Hakkındaki Algıları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Prof.Dr. Sıdıka Kaya).
Yurtsever S. (2013). Hastanelerin Hizmet Kalitesinin Hasta Tatmin Ölçeği İle Ölçülmesi: Karabük Devlet Hastanesinde Yatan Hastalar Üzerinde Bir Araştırma, Uluslar arası İşletme ve Yönetim Dergisi, 1(1), ss. 100-126.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com