You are here

TÜRKİYE İÇİN BÖLGELERE GÖRE ÜCRET AYRIŞTIRMA ANALİZİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM

THE REGIONAL WAGE DISCRIMINATION ANALYSIS FOR TURKEY: ECONOMETRICS APPROACH

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, gender wage discrimination in Turkish Labour Market is investigated by using 2010 Household Labour Force Survey. According to common result obtained from various researches,female workers in labour markets earn less than male workers. With this data set, econometric analyses are made for Turkey and its regions in expecting to have same result but outcomes differ. In analyses, Oaxaca-Blinder and Reimers decomposition methods are used in order tocalculate wage differences attributed to endowment and discrimination. Based on results, for Turkey there is no statistical significance wage discrimination. For Istanbul and Ic Anadolu regions, there are statistical significance wage discriminations in favorof female workers, f^armara and Karadeniz regions, wage discriminations are for the benefit of male workers. As for Ege and Dogu Anadolu regions, wage discriminations are not significant statistically.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türkiye işgücü piyasasında kadın ve erkek çalışanlar arasındaücret ayrımcılığının olup olmadığı 2010 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak analiz edilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda elde edilen ortak sonuç kadın çalışanların erkek çalışanlara göre daha düşük bir ücrete çalışmakta olduğudur. Bu sonucun bu veri seti için Türkiye Geneli ve bölgesel olarak yapılan analizlerde aynı şekilde sonuçlanması beklenmekte iken elde edilen sonuçlar farklılıklar göstermektedir.Bu analizlerde Oaxaca-Blinder ve Reimers ayrıştırma yöntemleri kullanılarak ücret farklılıklarının ne kadarının donanımdan ve ne kadarlık kısmının ayrımcılıktan geldiği hesaplanmaya çalışılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre ise Türkiye (Seneli için kadın ve erkek çalışanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ücret farkı bulunmamaktadır. İstanbul ve İç Anadolu Bölgesi için kadın ve erkek çalışanlar arasında kadın çalışanlar lehine anlamlı bir ücret farklılığı bulunmaktadır. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri için ise erkek çalışanlar lehine anlamlı bir ücret farkı vardır. Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri için ise anlamlı bir ücret farklılığı bulunmamaktadır.
27
48

REFERENCES

References: 

Blinder, A. (1973), Wage Discrimination: Reduced Form and Structral Estimates, Journal of Human Resources 8(4):436-455
Chen, G. and Hamori, S. (2008), An Empirical Analysis of Sender Wage Differentials in Urban China, Kobe University Economic Review 54 (2008)
Clain Suzanne H. ve Leppel Karen (2001), "An Investigation into Sexual Orientation Discrimination as an Explanation for Wage Differences", Applied Economics, 33, ss. 37-47
Cotton, J. (1988), On The Decomposition of Wage Differentials, The Review of Economics and Statistics, Vol. 70, No. 2 (May, 1988), pp. 236¬243
Çankaf, E. and Çalış, Ş. (2009), 2005 Hanehalkı Gelir Dağılımı ve Bütçe Anketine Göre Türk İşgücü Piyasasında Beşeri Sermaye-Kazanç İlişkisi, Uluslararası - Oisiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya 2009
Gurbuzer L. Y. and Cudevilley E.
(2007)
, Gender Wage Discrimination in the Turkish labor market, Documents de Travail du Centre dEconomie de la Sorbonne (May, 2007.67)
Kiren
Gürler, Ö. ve Üçdoğruk Ş. (2007), Türkiye'de Cinsiyete Göre Gelir Farklılığının Ayrıştırma Yöntemiyle Uygulanması, Journal of Yasar University, 2(6), 571-589
Neuman, S.
and Oaxaca R. L. (2003), Estimating Labor Market Discrimination with Selectivity-Corrected Wage Equations: Methodological Considerations and An Illustration from Israel, The Pinhas 5apir Center for Development Tel-Aviv University, Discussion Paper No. 2-2003
Oaxaca, R. (1973), Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets, International Economic Review, Vol. 14, No. 3 (Oct., 1973), pp. 693-709
Raif Cergibozan-Yunus
Özca
n / Türkiye İçin Bölgelere Göre Ücret Ayrıştırma Analizi:
Ekonometrik Yaklaşım
Reimers, C. W.
(1983)
, Labor Market Discrimination Against Hispanic and Black Men, The Review of Economics and Statistics, Vol. 65, No. 4 (Nov., 1983), pp. 570-579
Richard, S. (2007), Wage Determination and Gender Discrimination in Uganda, Economic Policy Research Centre, Research Series No. 50
Rivas, F. and Rossi, M. (2000), Wage Discrimination in Uruguay (1991¬1997) U of Uruguay, Economics Working Paper No. 7/2000
Tansel, Ayşit (2005), Public-Private Employment Choice, Wage Differentials, and Gender in Turkey, Economic Development and Cultural Change, Vol. 53, No. 2 (January 2005), pp. 453-477
Yamak, N. ve Topbaş, F. (2004), Kadın Emeği ve Cinsiyete Dayalı Ücret Ayrımcılığı, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 18 Eylül 2004 Sayı: 3¬4

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com